بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: لسان مبین


موارد یافت شده: 18

1 - خوانشی هگلی از تنِ پسین عایشه در شعر عبدالوهاب بیاتی (چکیده)
2 - بررسی خطبه فاطمیه بر پایه زیبایی شناسی (چکیده)
3 - بررسی قصیده رائیه سعدی در سوگ بغداد بر پایه نقد کاربردی (چکیده)
4 - نشانه شناسی در شعر فلسطین با تکیه بر نظریه پیرس (چکیده)
5 - بررسی مجله علمی- پژوهشی لسان مبین؛ مطالعه علم سنجی (چکیده)
6 - بازیابی اسطورة رستخیز گیاهی در چکامة «مرحی غیلان» بدر شاکر السیاf (چکیده)
7 - مقامه نویسی و پیکارسک با تکیه بر مقامات حریری و داستان عصاکش تُرمِسی (چکیده)
8 - بررسی مفهوم سیاسی و اسطوره ای زمین در شعر فدوی طوقان (چکیده)
9 - بررسی نمود نیهیلیسم در رمان «شکست‌خوردگان» هانی راهب (چکیده)
10 - بررسی تطبیقی مفاهیم واژه شب در اشعار عبدالوهاب البیاتی و مهدی اخوان ثالث (چکیده)
11 - پژوهشی در اندیشه های سیاسی اشعار احمد مطر (چکیده)
12 - گریز از واقعیت در شعر سهراب و نازک الملائکه (چکیده)
13 - بررسی نمادهای خیزش در سروده های خلیل حاوی (چکیده)
14 - سیمای امام علی (ع) در اشعار سید حمیری (چکیده)
15 - نزار قبانی، تنها، «شاعر زن» نیست (بررسی اشعار سیاسی قبانی) (چکیده)
16 - کاربرد التفات در بافت کلام الهی (چکیده)
17 - التناص القرآنی فی شعر مظفر النواب (چکیده)
18 - جلوه های پایداری در کلام حکیم صبر و ادیب بیداری (چکیده)