بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: پژوهش های اقلیم شناسی


موارد یافت شده: 14

1 - تحلیلی بر تغییرات بارش در ایران (چکیده)
2 - شبیه سازی تصادفی بارش روزانه با استفاده از مدل‌های خطی تعمیم یافته در اقلیم نیمه خشک (چکیده)
3 - بررسی اثر درجه ی باز بودن تجاری و کنترل فساد بر شاخص ذرات معلق هوا در کشورهای منتخب سه گروه درآمدی (چکیده)
4 - شناسایی اثر تغییر اقلیم بر پدیده‌های حدی دما در استان خراسان‌رضوی مطالعه موردی : 2015-1990 (چکیده)
5 - بررسی زمانی- مکانی بارش با استفاده از داده‌های ماهواره‌ TRMM (مطالعه موردی: استان خراسان رضوی) (چکیده)
6 - اثر روش های متفاوت برآورد تبخیر-تعرق مرجع بر محاسبه نمایه شناسایی خشکسالی در چند نمونه اقلیمی ایران (چکیده)
7 - مکان یابی ایستگاه های هواشناسی شهری در کلان شهر مشهد (چکیده)
8 - درونیابی بارش روزانه حوضه آبریز دشت مشهد (چکیده)
9 - تحلیلی بر خشکسالی های ایران در نیم قرن گذشته (چکیده)
10 - بررسی وردایی الگوهای پیوند از دور و اثر آن ها بر بارش ایران (چکیده)
11 - اﻟﮕﻮﻫﺎی ﺟﺪﻳﺪ ﺑﺮآورد رﻃﻮﺑﺖ ﻧﺴﺒﻲ روزاﻧﻪ در ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻛﻮﻫﺴﺘﺎﻧﻲ اﻳﺮان (چکیده)
12 - بررسی روند خشکسالی تحت شرایط تغییر اقلیم در حوضه کشف رود (چکیده)
13 - بررسی ماهیت، ساختار و وردایی زمانی گردش بزرگ مقیاس جو تابستانه بر روی جنوب غرب آسیا (چکیده)
14 - ریز مقیاس نمایی آماری و ارایه سناریوهای آتی رویدادهای حدی بارش درحوضه کشف رود (چکیده)