بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: آرزو حیدرزاده محمدرضاخان


موارد یافت شده: 24

1 - بررسی سمیت تماسی و دوام اسانس گیاهان دارویی رازیانه، کلپوره و مرزه روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae) (چکیده)
2 - بررسی اثرات زیرکشندگی اسانس گیاهان دارویی رازیانه، کلپوره و مرزه روی برخی ویژگی های زیستی سوسک چهار نقطه ای حبوبات .Callosobruchus maculatus F (چکیده)
3 - رابطه بین آلودگی گیاه پنبه به سفیدبالک Bemisia tabaci و تعداد تریکوم های سطح برگ (چکیده)
4 - گزارش های جدید برای فون قاب بالان شکارگر(Col.: Carabidae) در ایران (چکیده)
5 - ترجیح سفید بالک پنبهBemisia tabaci (Homoptera:Aleyrodidae) نسبت به چهار رقم پنبه در شرایط گلخانه و آزمایشگاه (چکیده)
6 - Contact toxicity and persistence of essential oils from Foeniculum vulgare, Teucrium polium and Satureja hortensis against Callosobruchus maculatus (Fabricius) adults (Coleoptera: Bruchidae) (چکیده)
7 - تاثیر شکل برگ پنبه روی تراکم جمعیت سفید بالک پنبه Bemisia tabaci (چکیده)
8 - مقایسه ارقام مختلف پنبه از نظر آلودگی به سفید بالک پنبه و تأثیر سم ایمیداکلوپراید روی کنترل آفت در ارقام حساس و مقاوم در منطقه کاشمر (چکیده)
9 - تراکم جمعیت Bemisia tabaci Genadius روی 7 رقم پنبه در منطقه کاشمر (چکیده)
10 - تاثیر مقاومت گیاه میزبان روی کارآیی سم ایمیداکلوپراید علیه مراحل رشدی سفیدبالک پنبه Bemisia tabaci Gennadius (Homoptera:Aleyrodidae) (چکیده)
11 - Evaluation of fumigant toxicity of essential oils from three medicinal plants against Callosobruchus maculatus adults (Coleoptera: Bruchidae) (چکیده)
12 - Contact toxicity of Lavandula angustifolia Mill and Zataria multiflora Boiss essential oils against Callosobruchus maculatus adults (Coleoptera: Bruchidae) (چکیده)
13 - گزارش های جدید از فون قاب بالان خانواده کارابیده از مزارع گندم شهرستان مشهد (چکیده)
14 - بررسی اثر دو اسانس گیاهی روی میزان تخمریزی و کاهش جمعیت نتاج نسل اول سوسک چهارنقطه ای حبوبات (Callosobruchus maculatus (F. (چکیده)
15 - بررسی اثرات کشندگی اسانس گیاهان دارویی رازیانه، کلپوره و مرزه روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (چکیده)
16 - نگرشی به مدیریت زیست مند (اکولوژیک) گیاهان هرز در باغات انار (چکیده)
17 - بررسی سمیت تنفسی اسانس سه گیاه دارویی روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات Callosobruchus maculatus F. (Coleoptera: Bruchidae) (چکیده)
18 - رابطه بین آلودگی واریته های مختلف پنبه به سفید بالک Bemisia tabaci و تعداد تریکوم های سطح برگ آن ها (چکیده)
19 - بررسی اثر دورکنندگی اسانس گیاهان دارویی رازیانه، کلپوره و مرزه روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات (چکیده)
20 - بررسی تاثیر اسانس گیاهان دارویی رازیانه، کلپوره و مرزه روی فعالیت تولید مثلی سوسک چهار نقطه ای حبوبات (چکیده)
21 - بررسی سمیت تماسی اسانس گیاهان اسطوخودوس و آویشن شیرازی روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات (چکیده)
22 - سمیت بخار اسانس گیاهان اسطوخودوس و آویشن شیرازی روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات (چکیده)
23 - بررسی سمیت تنفسی اسانس سه گیاه دارویی بر روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات (چکیده)
24 - بررسی سمیت تماسی و دوام اسانس سه گیاه دارویی بر روی حشرات کامل سوسک چهار نقطه ای حبوبات (چکیده)