بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: اعظم محمدزاده قصر


موارد یافت شده: 11

1 - بررسی و مقایسه وضع موجود و مطلوب ویژگی های دبیران دین و زندگی از دیدگاه دانش آموزان (چکیده)
2 - رویکردهای مختلف به تدریس نظریه ها در برنامه درسی آموزش عالی (چکیده)
3 - تحلیل مسیر دینداری و منبع کنترل دانشجویان و نگرش به آینده شغلی (چکیده)
4 - نظریه فازی و تغییر در برنامه درسی: کاربرد منطق فازی در تدریس (چکیده)
5 - پژوهش قوم نگاری در برنامه درسی پنهان:راهبردی در تغییر برنامه درسی (چکیده)
6 - هنجاریابی مقیاس آمادگی یادگیری خودراهبری در دانشجویان رشته پرستاری و مامایی (چکیده)
7 - شناسایی سبک های یادگیری، بازنگری در طراحی برنامه درسی نظام آموزشی فنی وحرفه ای (چکیده)
8 - سبک های یادگیری غالب دانشجویان پرستاری و مامایی و ارتباط آن با کارکرد سبک‌ها تفکر و پیشرفت تحصیلی (چکیده)
9 - سبک های یادگیری و نقش آن بر یادگیری خودراهبردانشجویان دختر و پسر دانشکده پرستاری و مامایی مشهد (چکیده)
10 - تاثیر روش تدریس مشارکتی بر گروه گرایی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دوره متوسطه در شهر مشهد (چکیده)
11 - رابطه یادگیری خودراهبر و رضایت تحصیلی در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی مشهد (چکیده)