بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: حسین زنگانه


موارد یافت شده: 15

1 - بررسی مقاومت انتروکوکوسهای جدا شده از پنیر سنتی کردی به آنتی بیوتیکهای رایج درمانی، فعالیت همولیتیکی و ژلاتینازی آنها (چکیده)
2 - ردیابی ژن های ساختاری کد کننده انتروسین در انتروکوکوس های ایزوله شده از پنیر سنتی کردی (چکیده)
3 - بهینه سازی استخراج عصاره ازگیل با استفاده از روش مخلوط و اثر آن بر تعدادی از باکتری های عامل عفونت در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
4 - The Comparison Among Antibacterial Activity of Mespilus germanica Extracts and Number of Common Therapeutic Antibiotics “In Vitro” (چکیده)
5 - ارزیابی فعالیت ضد باکتریایی عصاره خرفه (Portulaca oleracea) بر تعدادی از میکروارگانیسم‌های عامل عفونت در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
6 - بررسی اثر بازدارندگی و کشندگی عصارههای آبی و اتانولی برگ گیاه حرا (Avicennia Marina) بر باکتریهای گرم مثبت و گرم منفی در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
7 - Antimicrobial activity of Eucalyptus camaldulensis extract against Staphylococcus aureus (چکیده)
8 - بررسی مقاومت انتروکوکوس های ایزوله شده از پنیر سنتی کردی به آنتی بیوتیک های رایج و فعالیت همولیتیکی و ژلاتینازی آنها (چکیده)
9 - استفاده از باکتریوسین ها به عنوان نگهدارنده های طبیعی و ایمن در فراورده های غذایی (چکیده)
10 - تولید باکتریوسین ها توسط باکتریهای اسید لاکتیک(LAB) بعنوان نگهدارنده های طبیعی و ایمن در صنعت غذا (چکیده)
11 - پپتیدهای زیست فعال در محصولات لبنی (چکیده)
12 - بررسی راه های تولید و استخراج روغن های میکروبی و اهمیت آن ها در سلامت و تغذیه ی انسان (چکیده)
13 - A modified wake oscillator model for vortex-induced vibration of circular cylinders for a wide range of mass-damping ratio (چکیده)
14 - The Lock-in Phenomenon in VIV Using A Modified Wake Oscillator Model for both High and Low Mass-Damping Ratio (چکیده)
15 - PREDICTION OF LOCK-IN RANGE BY SPECTRAL ANALYSIS, AND ANALYTICAL VERIFICATION OF THE GRIFFIN PLOT (چکیده)