بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: ریحانه صالح آبادی


موارد یافت شده: 17

1 - محاسبه شاخص‌های اصلی و فرعی قدرت اجتماعی تاثیرگذار بر قدرت ملی کشورها و مقایسه وضعیت ایران با سایر کشورها (چکیده)
2 - کنترل تروریسم سایبری با مدیریت مرزهای فضای سایبر راهبردی (چکیده)
3 - تبیین و طبقه بندی اختالفات مرزی در منطقه ژئوپلیتیکی آسیای مرکزی (چکیده)
4 - تبیین مخاطرات محیطی ناشی از احداث دیوارهای مرزی (مرزهای ایران در استان سیستان و بلوچستان) (چکیده)
5 - تببین و تحلیل اختلافات هیدروپلتیکی در منطقه آسیای مرکزی (چکیده)
6 - پیامدهای بحران مهاجرت ناشی از خشکسالی های کوتاه مدت در استان سیستان و بلوچستان (چکیده)
7 - مفهوم‌سازی و شناخت مرزها، حریم ها و محدوده ها در شهرها (چکیده)
8 - شبکه حسگر بیسیم راهبرد جدید کنترل و مدیریت مرزهای کشور جهت برقراری نظم و امنیت (چکیده)
9 - آسیب شناسی هویت ملی ناشی از پذیرش دانشجویان بومی در دانشگاه ها (چکیده)
10 - شبکه حسگر بی سیم راهبردی جهت کنترل بهتر مرزهای دریایی ایران در خلیج فارس (چکیده)
11 - گردشگری فرهنگی راهبردی جهت ایجاد همدلی در گروه¬های قومی کشور (چکیده)
12 - فرصتهای ناشی از حضور قومیتها در جمهوری اسلامی ایران (چکیده)
13 - تاثیر آموزش عالی بر کاهش مناقشات رودخانه های مرزی در راستای توسعه پایدار: مطالعه موردی (چکیده)
14 - تبیین و سطح بندی عوامل موثر بر اختلافات مرزی در حوزه خلیج فارس (چکیده)
15 - نقش روابط سیاسی در همکاری های علمی بین الملل دانشگاهی: مطالعه موردی (چکیده)
16 - تعیین دقیق موقًعیت دقیق مسیر حرکت کشتی ها در مرز های دریایی با استفاده از شبکه حسگر بیسیم (چکیده)
17 - بررسی میزان آسیب پذیری سد ها ی خاکی با استفاده از شبکه حسگر بیسیم نمونه موردی سد گتوند علیا (چکیده)