بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: سعداله ولایتی


موارد یافت شده: 25

1 - تحلیل توزیع فضایی و سازوکار تشکیل شکاف‌های ناشی از فرونشست زمین در دشت نیشابور (چکیده)
2 - بررسی نهشته های کواترنری و مخاطرات محیطی فرونشست زمین در دشت نیشابور (چکیده)
3 - تحلیلی کلی بر ژئومورفولوژی شمال شرق ایران با نگاهی به چالش بحران آب در دشت های این منطقه (چکیده)
4 - بررسی فرونشست زمین، چشم اندازها وتحوّلات ژئومورفولوژی ناشی ازآن در دشت های تراکمی مطالعه ی موردی: دشت نیشابور (چکیده)
5 - تحلیل لندفرم‌های هیدروژئومورفولوژیک حوضه‌ی آبریز دریاچه‌ی مهارلو بر مبنای روابط تعاملی فرایندهای مورفوتکتونیک، مورفوکلیماتیک و هیدرومورفیک (چکیده)
6 - ارزیابی کیفیت آبهای زیرزمینی آبخوان درگز از نظر شرب با استفاده از نمودار شولر و شاخصGQI (چکیده)
7 - تأثیر آب برگشتی در برآورد آب تجدیدپذیر (چکیده)
8 - تعیین اختلاف تلفات آب مصرفی کولرهای آبی در معرض آفتاب و در زیر سایه بان (چکیده)
9 - بررسی اثرات و پیامدهای استخراج بیش از حد آب زیرزمینی از آبخانه ی دشت مشهد با تأکید بر تغییرات EC آب (چکیده)
10 - محدودیت‌های توسعه استان خراسان رضوی با توجه به آب تجدیدپذیر (چکیده)
11 - بررسی رابطه ساختارهای تکتونیک و اشکال کارستی (مطالعه موردی: حوضه آبریز کارده) (چکیده)
12 - بررسی ایمین زیستی آبهای زیرزمینی با استفاده از بیوسنسور میکروبی لومینسانس (چکیده)
13 - نقش سرمایه اجتماعی در توسعه روستایی (مطالعه موردی منطقه پشت آب سیستان) (چکیده)
14 - علل کاهش آبدهی قنوات دشت گناباد و پیامدهای اجتماعی - اقتصادی آن (چکیده)
15 - بررسی اثرات سدهای مخزنی بر کمیت و کیفیت آب زیرزمینی مخروط افکنه پایین دست (چکیده)
16 - انتظام ساختار عملکردی سکونت گاههای روستایی با تاکید بر الگوی تخصیص مکانی خدمات، مطالعه موردی شهرستان کلات (چکیده)
17 - بررسی وضعیت منابع آب منطقه کلات با تاکید بر مشکلات تامین آب روستایی (چکیده)
18 - الگوی تغییر کاربری اراضی شهر بابل (چکیده)
19 - چالش‌های زیست محیطی جنگل‌ها و مراتع ایران و پیامدهای آن (چکیده)
20 - اهمیت مدیریت ریسک سیلاب در برنامه ریزی روستایی مطالعه‌ی موردی، حوضه ی آبریز کارده (چکیده)
21 - بررسي رژيم هيدرولوژيكي رودخانه‌ي فريزي (زير حوضه‌ي كشف‌رود) و نقش آن در تغذيه‌ي آبخوان دشت مشهد (چکیده)
22 - حوضه كاردستي اخلمد نمادي از تكامل ژئومورفيك كارست (چکیده)
23 - نقش خشكسالي هاي اخير در تشديد بحران آب استان خراسان. (چکیده)
24 - تاثير اضافه برداشت در شور شدن آبخان دشت جنگل (تربت حيدريه) (چکیده)
25 - مهمترين عوامل موثر بر تغييرات كيفي آبخان دشت نيشابور (چکیده)