بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: فاطمه میردورقی


موارد یافت شده: 18

1 - مقایسه رفتارهای پرخطر در مبتلایان و غیرمبتلایان به اختلال کم‌توجهی/ بیش‌فعالی (چکیده)
2 - نقش میانجی‌گری مدیریت زمان برای نشانه‌های اختلال نارسایی توجه/فزون کنشی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان (چکیده)
3 - ساختار عاملی، اعتبار و روایی نسخه فارسی مقیاس نارسایی ها در کنش وری اجرایی بارکلی – نسخه بزرگسال (چکیده)
4 - مقایسه‌ی وضعیت روانی دانشجویان فردگرا و جمع‌گرای دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)
5 - وضعیت سلامت روان دانشجویان دارای نشانه های اختلال نارسایی توجه / فزون کنشی (چکیده)
6 - شیوع شناسی نشانه‌های اختلال نارسایی توجه/ فزون کنشی و رابطه آن‌ها با مؤلفه کندی زمان شناختی در دانشجویان (چکیده)
7 - رواسازی، اعتبار یابی و تحلیل عاملی مقیاس گرایش به تفکر انتقادی ریکتس در مقطع متوسطه (چکیده)
8 - نارسایی کنش های اجرایی در بیماران مبتلا به PTSD ناشی از جنگ (چکیده)
9 - Effect of Demographic Variables on children anxiety (چکیده)
10 - بررسی ساختار عاملی، اعتبار و روایی نسخه ی فارسی پرسشنامه ی نظم جویی شناختی هیجان- فرم کودکان (چکیده)
11 - ویژگی های روان سنجی مقیاس چند بعدی اضطراب کودکان (چکیده)
12 - نقش صفات شخصیتی در خودتنظیمی هیجانی دانشجویان (چکیده)
13 - neuropsychological approach ti relationship of metacognitive and self-efficacy beliefs with mental health (چکیده)
14 - بازداری شناختی و رفتاری در جانبازان با و بدون اختلال تنیدگی پس از سانحه (چکیده)
15 - The Relationship of M.A. Students’ Metacognitive and Self-efficacy Beliefs with Their Mental Health (چکیده)
16 - رشد بازداری و توجه در کودکان نارساخوان (چکیده)
17 - نقش راهبردهای نظم جویی شناختی هیجان در اختلال های درونی سازی کودکان (چکیده)
18 - بررسی رابطه تفکر انتقادی و عزت نفس با سلامت روان در دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد (چکیده)