بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: فهیمه جعفری


موارد یافت شده: 12

1 - تحلیل جنسیتی کیفیت زندگی روستایی در روستاهای بخش شاندیز (چکیده)
2 - تحلیل تاب آوری کسب وکارهای گردشگری در نواحی روستایی مورد: حوزه نفوذ گردشگاهی شهر مشهد (چکیده)
3 - بررسی و تحلیل تأثیر رسانه های جمعی بر کاهش اعتماد اجتماعی روستاییان (مورد مطالعه: روستاهای دهستان کنویست شهرستان مشهد) (چکیده)
4 - تحلیل مهارت‌های کارآفرینی زنان در مناطق روستایی (مورد مطالعه: روستاهای بخش مرکزی شهرستان فریمان) (چکیده)
5 - بررسی تأثیر اجرای طرح هادی روستایی بر کیفیت ذهنی زندگی روستاییان (مطالعه موردی: شهرستان فریمان) (چکیده)
6 - بررسی تأثیر اجرای طرح هادی روستایی بر کیفیت عینی زندگی روستاییان شهرستان فریمان (چکیده)
7 - بررسی اثرات خشکسالی بروی عملکرد محصول زراعی گندم(مطالعه موردی: شهرستان مشهد) (چکیده)
8 - Proportionally fair flow control mechanism for best effort traffic in network-on-chip architectures (چکیده)
9 - Buffer Optimization in Network-on-Chip Through Flow Regulation (چکیده)
10 - Throughput-fairness tradeoff in Best Effort flow control for on-chip architectures (چکیده)
11 - Proportionally-Fair Best Effort Flow Control in Network-on-Chip Architectures (چکیده)
12 - A Novel Congestion Control Scheme in Network-on-Chip Based on Best Effort Delay-Sum Optimization (چکیده)