بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محمد کاظمی


موارد یافت شده: 24

1 - پلیمریزاسیون اتیلن با استفاده از کاتالیزور متقارن دی ایمین برپایه فلز نیکل و مخلوط آن با کاتالیزور زیرکونسن (چکیده)
2 - آنالیز کمی امنیت غذایی در استان خراسان رضوی بر مبنای تولید سیب زمینی (چکیده)
3 - آنالیز کمّی امنیت غذایی در استان خراسان رضوی بر مبنای تولید سیب زمینی (چکیده)
4 - فشرده سازی بوم شناختی از طریق افزایش کارایی مصرف نور در بوم نظام زراعی کم‌نهاده تولید شنبلیله (چکیده)
5 - اثر عصاره رازیانه و ویتامین D3 بر جوجه درآوری و خصوصیات کیفی جوجه در مرغهای مادر گوشتی پس از تولک بری (چکیده)
6 - ارزیابی سودمندی، رقابت و جذب و کارایی مصرف تابش درکشت مخلوط در منطقه مشهد (Trifolium resupinatum L.) و شبدر ایرانی (Satureja hortensis L.) مرزه تابستانه (چکیده)
7 - on the performance of multiwavelets for handwritten numeral recognition (چکیده)
8 - اثر سطوح مختلف عصاره رازیانه و ویتامین D3 بر عملکرد مرغهای مادر گوشتی پس از تولک بری (چکیده)
9 - تخمین ضریب انتقال حرارت جابجایی درون آب شیرین‌کن خورشیدی ساده به کمک CFD (چکیده)
10 - اثر دمای شیشه بر ضریب انتقال حرارت و میزان تولید انتروپی درون آب شیرین‌کن خورشیدی به کمک حل عددی (چکیده)
11 - Effect of Different Levels of Methionine, Protein and Tallow on the Productive Performance and EggQuality of Laying Hens in the Late-phase Production (چکیده)
12 - The effects of phytase and root hydroalcoholic extract of Withania somnifera on productive performance and bone mineralisation of laying (چکیده)
13 - EFFECT OF DIFFERENT LEVELS OF FENNEL EXTRACT AND VITAMIN D3 ON THE POST MOLT BROILER BREEDER PERFORMANCE (چکیده)
14 - شبیه سازی فرآیند فرزکاری در عملیات خشن تراشی پره های کمپرسور موتورهای هوایی با استفاده از روش المان محدود (چکیده)
15 - شبیه سازی دینامیکی فرایند فرزکاری با بار جانبی کم و بررسی اثر عمق برش و نرخ پیشروی (چکیده)
16 - تأثیرگندم آسیاب شده، بنتونیت سدیم و آمت بر بهبود کیفیت پلت و عملکرد جوجه های گوشتی (چکیده)
17 - Effect of Different Levels of Calcium, Phosphorus and Vitamin D3 on the Calcium, Phosphorus and Magnesium of Plasma, Hatchability and Performance on the Boiler Breeder Hens (چکیده)
18 - تاثیر سطوح مختلف تفاله مالت و آنزیم بر عملکرد و ویسکوزیته شیرابه گوارشی در جیره های غذایی جوجه های گوشتی (چکیده)
19 - شبیه سازی عملیات فرزکاری پره توربین از طریق FEM (چکیده)
20 - FAST IMAGE SEGMENTATION USING C-MEANS BASED (چکیده)
21 - شبیه سازی فرآیند فرزکاری با بار جانبی کم و پیش بینی نواحی پایداری (چکیده)
22 - Vehicle Recognition Based on Fourier, Wavelet and Curvelet Transform – A Comparative Study (چکیده)
23 - Vehicle Recognition Using Curvelet Transform and SVM (چکیده)
24 - شبیه سازی و کنترل ارتعاشات هنگام ماشینکاری قطعات قابل انعطاف. (چکیده)