بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محمدحسین حسین زاده بحرینی


موارد یافت شده: 12

1 - نقد و بررسی نظریات عدالت بین نسلی لیبرال (چکیده)
2 - دورکین و مسائل عدالت بین نسلی: درآمدی بر نظریه برابری در منابع بین نسلی (چکیده)
3 - موانع نهادی سرمایه گذاری و کسب و کار در ایران (چکیده)
4 - ارزیابی عملکرد نظام بانکداری کشور در تأمین سرمایه مخاطره‌پذیر (چکیده)
5 - تحلیلی از انگاره های فلسفی اقتصاد نهادی قدیم و دلالت های آن در حوزه اخلاق (چکیده)
6 - موانع نهادی سرمایه‌گذاری و کسب وکار در ایران (چکیده)
7 - بررسی رابطه بین تغییرات بهره وری و اشتغال در صنعت ایران (کاربرد روش تجزیه بلنچارد-کوآ) (چکیده)
8 - ﺗﺄثیر مقررات کسب‌ و کار بر رشد اقتصادی (چکیده)
9 - زکات باطنی از دیدگاه فقهی (چکیده)
10 - تاثیر حکمرانی خوب بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با درآمد متوسط (چکیده)
11 - بانکداری اسلامی: مانع یا زمینه ساز توسعه؟ (چکیده)
12 - مقایسه کارایی اقتصادی بانک های خصوصی و دولتی در ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی (فراگیر) داده ها (DEA) (چکیده)