بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محمود قربان زاده نقاب


موارد یافت شده: 28

1 - ارزیابی تنوع ژنتیکی توده های ایرانی و ژنوتیپ های خارجی گلرنگ(Carthamus tinctorius ) با استفاده از صفات مورفولوژیکی و نشانگر مولکولی RAPD (چکیده)
2 - بررسی تنوع ژنتیکی برخی ژنوتیپ‌های زنبق (Iris spp) با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR (چکیده)
3 - مطالعه وزن اولیه غده بذری موسیر (Allium altissimumRege) و کود دامی بر عملکرد و صفات مورفوفیزیولوژیکی آن (چکیده)
4 - مطالعه تاثیرکودفسفروتراکمهای مختلف کاشت برعملکردوصفات مورفولوژیکی موسیرAllium altissimum Regel (چکیده)
5 - تاثیروزن غده های بذری موسیر Allium altissimumRege و کود دامی برروی زادآوری و عملکرد پیازخواهری (چکیده)
6 - ارزیابی تاثیر اقلیم و کاربری اراضی بر تنوع‌زیستی ماکروفون‌های خاک (چکیده)
7 - Respones of Soil Macrofauna to Variation of Land Use System, Crop Type and Crop Management (چکیده)
8 - پاسخ عملکرد، اجزای عملکرد، محتوای پروتئین و روغن دانه ارقام سویا به تغییر تاریخ کاشت در منطقه شیروان (چکیده)
9 - Genetic characterization of Iranian safflower (Carthamus tinctorius) using inter simple sequence repeats (ISSR) markers (چکیده)
10 - بررسی عملکرد و ترکیب اسید های چرب دانه ارقام گلرنگ در منطقه شیروان (چکیده)
11 - بررسی تنوع ژنتیکی تعدادی از توده های ایرانی و ژنوتیپ های خارجی گلرنگ(Carthamus tinctorius )با استفاده از نشانگر مولکولی RAPD (چکیده)
12 - ارزیابی تنوع ژنتیکی گلرنگ ایرانی با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR (چکیده)
13 - ارزیابی تنوع ژنتیکی ژرم پلاسم گلرنگ با استفاده از نشانگر مولکولی ISSR (چکیده)
14 - ارزیابی تنوع ژرم پلاسم های ایرانی و خارجی گلرنگ( Carthamus tinctorius L.) با بهره گیری از نشانگر مورفولوژیکی و مولکولی AFLP (چکیده)
15 - تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی جمعیت های گلرنگ زراعی و جنس Carthamus توسط مارکرهای مولکولی(CAPs و توالی ناحیه ITS (چکیده)
16 - بررسی چند شکلی ژنتیکی در ارقام گلرنگ با استفاده از نشانگر RAPD (چکیده)
17 - Carbon Isotope Discrimination, a Tool for Screening of Salinity Tolerance of Different Genotypes (چکیده)
18 - بررسی عملکرد دانه، میزان روغن و ترکیب اسیدهای چرب رقم های خارجی و توده های بومی گلرنگ (چکیده)
19 - Effects of Autumn and Spring sowing on yield, oil content and fatty acid composition of safflower (Carthamus tinctorius L.) cultivars in Shirvan region (چکیده)
20 - تعیین مناسب ترین روش فاصله ای اندازه گیری تراکم و الگوی پراکنش درمنه زارها دراستان خراسان شمالی (چکیده)
21 - تاثیر تاریخ کاشت و نیتروژن بر عملکرد واجزای عملکرد دانه شوید (Anethum graveolens L.) در منطقه شیروان (چکیده)
22 - واكنش عملكرد دانه ارقام سويا و اجزاي آن به تأخير در كاشت (چکیده)
23 - تجزيه عليت عملكرد دانه در لاينها و تست كراسهاي ذرت اوپك-2 (چکیده)
24 - آشنايي با QPM (ذرت با كيفيت پروتئين بالا) (چکیده)
25 - گزارش وقوع نوعی مسمومیت حادگیاهی در گوسفندان شمال خراسان (چکیده)
26 - ارزش غذایی ذرت اوپک -2 در تغذیه دام و طیور (چکیده)
27 - بررسي اثر تراكم بوته بر روي عملكرد ارقام گوجه فرنگي در منطقه شيروان (چکیده)
28 - بررسي اثر تاريخ كاشت و تراكم بوته روي عملكرد و اجزا عملكرد 704 sc ذرت در منطقه شيروان (چکیده)