بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: مرتضی صادقی


موارد یافت شده: 28

1 - Influence of solvent and nanoparticles on the morphology and gas separation properties of copolyimide membranes (چکیده)
2 - ارایه رابطه جامع برای نفوذ آب در خاک بر پایه روش مقیاس سازی (چکیده)
3 - ارزیابی کارایی سمپاشهای مرسوم باغات ایران (چکیده)
4 - حل تقریبی معادله ریچاردز برای نفوذ آب در خاک با استفاده از مقیاس سازی (چکیده)
5 - Effect of solvent type on the morphology and gas permeation properties of polysulfone–silica nanocomposite membranes (چکیده)
6 - مقیاس بندی منحنی مشخصه رطوبتی خاک های غیرمتشابه (چکیده)
7 - مطالعه خواص جداسازی گازهای هیدروکربنی- با استفاده از غشاهای پلی یورتان بر پایه پلی تترا متیل گلایکول (چکیده)
8 - تخمین هدایت هیدرولیکی غیر اشباع خاک بر پایه هندسه فرکتال ها (چکیده)
9 - تصفیه پساب نساجی با استفاده از غشا اولترافیلتراسیون PVDF (چکیده)
10 - Additional scaled solutions to Richards’ equation for infiltration and drainage (چکیده)
11 - ساخت غشای نانوکامپوزیت نامتقارن استات سلولز/سیلیکا به منظور جداسازی گازها (چکیده)
12 - Application of “panel-data” modeling to predict groundwater levels in the Neishaboor Plain, Iran (چکیده)
13 - Scaled Solutions of Richards\' Equation for Infiltration and Drainage Considering Dissimilar Soils (چکیده)
14 - Review and classification of modeling approaches of soil hydrology processes-2 (چکیده)
15 - Invariant Solutions of Richards’ Equation for Water Movement in Dissimilar Soils (چکیده)
16 - ارزیابی کارایی روش های مقیاس سازی معادله ریچاردز در مدل سازی نفوذ در حوضه آبریز (مطالعه موردی: حوضه مرغملک) (چکیده)
17 - Scaling to generalize a single solution to Richards' equation for soil water redistribution (چکیده)
18 - Review and Classification of Modeling Approaches of Soil Hydrology Processes-1 (چکیده)
19 - Reverse Selectivity In Ethylene Ethane Separation Using Cellulose Acetate-Silica Nanocomposite Membranes (چکیده)
20 - Gas Separation Performance of Polyvinyl Chloride Membrane (چکیده)
21 - تاثیر حلال بر روی ساختار و خصوصیات نفوذپذیری غشاء نانوکامپوزیت پلی سولفون/سیلیکا (چکیده)
22 - مقیاس سازی تابع هدایت هیدرولیکی خاک با استفاده از عامل مویینگی مؤثر (چکیده)
23 - مقیاس سازی توامان توابع نگهداشت آب و هدایت هیدرولیکی خاک (چکیده)
24 - مقایسه مدل های توزیع لوگ-نرمال و گاما برای نمایش منحنی توزیع اندازه ذرات خاک (چکیده)
25 - مقیاس سازی و پیش بینی نیمرخ رطوبت در فاز توزیع مجدد (چکیده)
26 - ساخت و بررسی مورفولوژیکی غشاءهای الیاف توخالی پلی‌سولفون (چکیده)
27 - جداسازی گازها توسط غشاهای پلیمری (چکیده)
28 - ساخت غشاء الیاف توخالی پلی سولفون و بررسی اثر حلال و فاصله هوائی بر مورفولوژی غشاء (چکیده)