بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Abbas Rasoolzadegan


موارد یافت شده: 49

1 - DroidTKM: Detection of Trojan Families using the KNN Classifier Based on Manhattan Distance Metric (چکیده)
2 - Bad smell detection using quality metrics and refactoring opportunities (چکیده)
3 - Security patterns: A systematic mapping study (چکیده)
4 - Software defect prediction using over-sampling and feature extraction based on Mahalanobis distance (چکیده)
5 - Quality-centric security pattern mutations (چکیده)
6 - A New Benchmark for Evaluating Pattern Mining Methods Based on the Automatic Generation of Testbeds (چکیده)
7 - موازی‌سازی الگوهای طراحی GoF به‌منظور استفاده در سیستم‌های توزیع‌شده (چکیده)
8 - A systematic review on intrusion detection based on the Hidden Markov Model (چکیده)
9 - A Systematic Mapping Study on Intrusion Alert Analysis in Intrusion Detection Systems (چکیده)
10 - تشخیص نفوذ مبتنی بر مدل‌های‌ مخفی مارکوف: روش‌ها، کاربردها و چالش‌ها (چکیده)
11 - A Secure Authentication and Key Agreement Scheme for Roaming Service with User Anonymity (چکیده)
12 - Design pattern detection based on the graph theory (چکیده)
13 - Causal Knowledge Analysis for Detecting and Modeling (چکیده)
14 - The state of the art on design patterns: A systematic mapping of the literature (چکیده)
15 - Delay-Aware Resource Provisioning for Cost-Efficient Cloud Gaming (چکیده)
16 - Design of a Secure Authentication and Key Agreement Scheme Preserving User Privacy Usable in Telecare Medicine Information Systems (چکیده)
17 - Securing Gang of Four Design Patterns (چکیده)
18 - مروری نظام‌مند بر مدلسازی قابلیت اطمینان نرم افزار (چکیده)
19 - مروری کامل بر روش‌های تشخیص و رفع ضدالگوهای طراحی (چکیده)
20 - Quantitative Evaluation of Software Usability with a Fuzzy Expert System (چکیده)
21 - A New Approach to the Quantitative Measurement of Software Flexibility (چکیده)
22 - A New Approach to the Quantitative Measurement of Software Reliability (چکیده)
23 - مروری نظام‌مند بر مهندسی نرم‌افزار جنبه‌گرا: گام‌ها، روش‌ها و چالش‌ها (چکیده)
24 - اندازه‌گیری کمّی قابلیت استفاده‌ی مجدد مؤلفه‌های نرم‌افزاری: روش‌ها، کاربردها و چالش‌ها (چکیده)
25 - ارائه یک فرآیند جدید برای افزایش کیفیت طراحی نرم‏ افزار (چکیده)
26 - A new approach to active rule scheduling (چکیده)
27 - Flow-Sensitive Points-to Analysis for Java Programs using BDDs (چکیده)
28 - اندازه‌گیری کمّی کیفیت در مهندسی نرم‌افزار سرویس‌گرا: روش‌ها، کاربردها و چالش‌ها (چکیده)
29 - ارائه یک روش جدید دو مرحله ای جهت تخمین هوشمند سن افراد توسط تصاویر چهره (چکیده)
30 - بررسی تعامل RUP با معماری سرویس‌گرا: امکان‌سنجی، چگونگی تحقق، فرصت‌ها و چالش‌ها (چکیده)
31 - مقایسه تطبیقی ابزارهای تزریق اِشکال در صحت‌سنجی و اعتبارسنجی محصولات آماده تجاری (چکیده)
32 - A New Intelligent Rule Scheduling Approach in Active Database Systems (چکیده)
33 - ارائه روشی جدید برای تخمین احتمال وقوع قواعد در پایگاه داده پویا به منظور بهبود زمانبندی اجرای قواعد در آن (چکیده)
34 - ADSS: شبیه ساز سیستم پایگاه داده پویا برای مقایسه تطبیقی روشهای زمانبندی قواعد (چکیده)
35 - EX-SJFPRO-V.2.8: روش جدید زمانبندی قواعد بر مبنای تخمین احتمال اجرای قواعد در پایگاه داده پویا (چکیده)
36 - ارائه روش جدید زمانبندی قواعد در پایگاه داده پویا برمبنای بهبود فرایند تخمین احتمال اجرای قواعد (چکیده)
37 - زمانبندی قواعد در پایگاه داده پویا به کمک اتوماتای یادگیر (چکیده)
38 - DBSS: شبیه ساز سیستم پایگاه داده به‌ منظور مقایسه تطبیقی انواع پروتکل قفل گذاری دو مرحله ای در آن (چکیده)
39 - Measuring Evaluation Parameters in Benchmarking Rule Scheduling Methods in Active Database Systems (چکیده)
40 - A New Approach for Event Triggering Probability Estimation in Active Database Systems to Rule Scheduling Improvement (چکیده)
41 - Empirical Evaluation of Modeling Languages Using Multi-Lift System Case Study (چکیده)
42 - A New Approach to Reliable, yet Flexible Software (چکیده)
43 - A New Approach to Software Development Process with Formal Modeling of Behavior based on Visualization (چکیده)
44 - WNR Approach: an Extension to Requirements Engineering Lifecycle (چکیده)
45 - A New Rule Scheduling Approach based on Estimation of Rule Execution Probability in Active Database (چکیده)
46 - زمانبندی قواعد در پایگاه داده پویا به کمک اتوماتاهای یادگیر (چکیده)
47 - مکانیزم تبدیل دوجهته نمودار کلاس UML و توصیف Object-Z (چکیده)
48 - Developing Reliable yet Flexible Software through If-Then Model Transformation Rules (چکیده)
49 - Reliable yet flexible software through formal model transformation (rule definition) (چکیده)