بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Aref Afsharfard


موارد یافت شده: 61

1 - Study Effects of the Floater Geometry on the Output Power of Ocean Wave Energy Harvesters (چکیده)
2 - Harvesting energy using simultaneous rotational and translational motions of a breakwater (چکیده)
3 - Conceptual design of dynamic vibration absorber for mitigation of subway tracks vibration (چکیده)
4 - Experimental Study of the Undesired Vibrations of a Rotating Beam (چکیده)
5 - Study Effects of the Floater Geometry on the Output Power of Ocean Wave Energy Harvesters (چکیده)
6 - Design of Mechanical Recti-converter for Wind Energy Harvesting (چکیده)
7 - FSI-BASED DESIGN OF A DVA FOR DECREASING UNDESIRED VIBRATIONS OF A ROTATING BEAM, A VISUALIZATION STUDY (چکیده)
8 - STUDY THE EFFECT OF DOWNSTREAM BLUFF BODY TO ENHANCE FIVBASED ENERGY HARVESTING, A VISUALIZATION STUDY (چکیده)
9 - Bio-inspired VIV energy harvesting (چکیده)
10 - Increasing vortex-induced vibration-based energy harvesting using a nature-inspired bluff body: An experimental study (چکیده)
11 - Suppressing vibration of structures using nonlinear single unit impact dampers via Taguchi method (چکیده)
12 - Experimental investigation and optimization of low-frequency vibration-assisted drilling (چکیده)
13 - Modifying Vibratory Behavior of the Car Seat to Decrease the Neck Injury (چکیده)
14 - Design of vibro-impact electromagnetic ocean-wave energy harvesting system; an experimental study (چکیده)
15 - بررسی تجربی و عددی کاربرد میراگر جرمی برای کاهش ارتعاشات ناخواسته ربات شش درجه آزادی (چکیده)
16 - A novel modeling of energy extraction from nonlinear vortex-induced vibrations (چکیده)
17 - طراحی سیستم کاهش لرزش دست در بیماران مبتلا به پارکینسون با استفاده از کنترل پیش بین (چکیده)
18 - Analytical study of vibro-acoustic response of a human aorta subjected to an ultrasound wave (چکیده)
19 - A Novel Mechanism that Harvests Energy via Ideal Hydraulic PTO Units (چکیده)
20 - Introducing a New Mechanism as a Breakwater and Energy Harvester (چکیده)
21 - An Experimental Approach in Defect Detection of a Single Row Ball Bearing Using Noise Generation Signal (چکیده)
22 - مروری بر برداشت کننده های انرژی دریایی مبتنی بر مبدل پیزوالکتریک (چکیده)
23 - Novel modeling of circular piezoelectric devices as vibration suppresser and energy harvester† (چکیده)
24 - بررسی تجربی سیستم جاذب دینامیکی ارتعاشات و استحصال گر انرژی (چکیده)
25 - Different types of theoretical methods for small beamcolumn mass guided energy harvesting system (چکیده)
26 - An ocean wave-based piezoelectric energy harvesting system using breaking wave force (چکیده)
27 - Double stiffness vibration suppressor and energy harvester: An experimental study (چکیده)
28 - Improving application of galloping-based energy harvesters in realistic condition (چکیده)
29 - Nonlinear behavior of single bolted flange joints: A novel analytical model (چکیده)
30 - استخراج پاسخ دینامیکی غیرخطی اتصالات فلنجی تحت بارگذاری خمشی (چکیده)
31 - Application of the Electromagnetic Dynamic Vibration Absorbers to Suppress Undesired Vibrations and Harvest Energy (چکیده)
32 - Design of a Handheld and Smart Device to Attenuate Hand Tremor by Active and Passive Control (چکیده)
33 - Novel piezoelectric-based ocean wave energy harvesting from offshore buoys (چکیده)
34 - Modeling and experimental study of a hand tremor suppression system (چکیده)
35 - Design of a noninvasive and smart hand tremor attenuation system with active control: a simulation study (چکیده)
36 - بررسی تجربی استحصال‌کننده‌ انرژی از ارتعاشات ناشی از گلوپینگ به کمک مواد پیزوالکتریک (چکیده)
37 - Application of nonlinear magnetic vibro-impact vibration suppressor and energy harvester (چکیده)
38 - بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی رفتار غیرخطی اتصالات فلنجی تحت بارگذاری طولی و خمشی (چکیده)
39 - Design of a Noninvasive Hand Tremor Suppression System with Active Control (چکیده)
40 - بررسی عملکرد میراگرهای ضربه ای به منظور به کارگیری در سیستم های کاهنده ی ارتعاشات سازه ها (چکیده)
41 - کاهش ارتعاشات ناخواسته سازه های غیرخطی و استحصال انرژی آن با استفاده از میراگرهای جرمی تنظیم شده (چکیده)
42 - Suppressing forced vibrations of structures using smart vibro-impact systems (چکیده)
43 - New Nonlinear Formulation for Modeling the Vortex- Induced Vibrations of Flexibly Supported Cylinders (چکیده)
44 - Application of smart collocation method for solving strongly nonlinear boundary value ordinary differential equations (چکیده)
45 - بررسی عملکرد میراگرهای ضربه ای به کارگیری در سیستم های کاهنده ی ارتعاشات سازه ها (چکیده)
46 - Investigating Vibratory Behavior of Nonlinear Single Unit Impact Dampers Using Perturbation Method and Genetic Algorithm (چکیده)
47 - Application of Single Unit Impact Dampers to Reduce Undesired Vibration of the 3R Robot Arms (چکیده)
48 - طراحی و ساخت سیستم اندازه گیری و نمایش جابجایی و نوسانات سیستمهای مکانیکی با فرکانس پایین (چکیده)
49 - کاربرد دمپرهای ضربه ای به منظور کاهش ارتعاشات ناخواسته ی سازه ها (چکیده)
50 - Suppressing Undesired Vibration of Robot Arms Using Impact Dampers (چکیده)
51 - Investigating Application of Impact Dampers Using Homotopy Perturbation and Genetic Algorithm (چکیده)
52 - Design of Nonlinear Impact Dampers Based on Acoustic Behavior (چکیده)
53 - Application of single unit impact dampers to harvest energy and suppress vibrations (چکیده)
54 - Finding the buckling load of non-uniform columns using the iteration perturbation method (چکیده)
55 - Modeling and analysis of magnetorheological inner mass single unit impact dampers (چکیده)
56 - An efficient concept for non-dimensionalizing the Duffing equations based on the parameterized perturbation method (چکیده)
57 - Free vibration analysis of nonlinear resilient impact dampers (چکیده)
58 - Reliability‐based Design for Damping Behavior of Inner Mass Single‐unit Impact Dampers (چکیده)
59 - Design of nonlinear impact dampers based on acoustic and damping behavior (چکیده)
60 - An efficient method to solve the strongly coupled nonlinear differential equations of impact dampers (چکیده)
61 - بررسی عملکرد دمپرهای ضربه ای به منظور کنترل نوسانگرهای اصطکاک محرک به کمک روش های اختلال میانگین گیری و اختلال هموتوپی (چکیده)