بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Elaheh Ebrahimzadeh Abkooh


موارد یافت شده: 59

1 - Morphometrical and Molecular Identification of Echinococcus granulosus Genotypes in peri-urban Wild dogs from an endemic focus in Northwest of Iran (چکیده)
2 - Cryptosporidium infection in lambs: prevalence and potential risk factors in villages of Mashhad city eastern Iran (چکیده)
3 - Investigation of Cryptosporidium infection in lambs in Khaf city, Khorasan-e- Razavi (چکیده)
4 - Curcumin in Parasitic Infections: Therapeutic Potential and Mechanisms (چکیده)
5 - Prevention protocols of endoparasites in cats in some regions of Iran (چکیده)
6 - An overview of endoparasites strategies for dogs in selected regions of Iran (چکیده)
7 - Study of the frequency of gastrointestinal helminths in a pigeon in Zabol city (چکیده)
8 - Investigation of cryptosporidium infection in lambs in Quchan city, Khorasan Razavi (چکیده)
9 - Investigation of scolicidal effect of CM11 on Hydatid cyst: An Invito assay (چکیده)
10 - بررسی کریپتوسپوریدیوزیس در بره‌ها‌ی شهرستان گناباد، استان خراسان رضوی (چکیده)
11 - بررسی اثر کشندگی کورکومین بر روی پروتواسکولکس های کیست هیداتید در شرایط برون تنی (چکیده)
12 - Protection of Calves Against Cryptosporidiosis by Hyperimmunization of Pregnant Cattle Colostrum Using Oocyst Whole Antigens (چکیده)
13 - Study of the Frequency of Gastrointestinal Helminth in the Feces of Sheepdogs and Watchdogs in some Rural Areas of Shirvan City, North Khorasan Province (چکیده)
14 - Evaluation of curcumin and CM11 peptide alone and in combination against amastigote form of Iranian strain of L. major (MRHO/IR75/ER) in vitro (چکیده)
15 - Introducing a new anti-i>Rhipicephalus/i> (i>Boophilus/i>) microplus tick recombinant vaccine candidate using cathepsin and tropomyosin multi-epitope gene (چکیده)
16 - ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ اﻧﮕﻞﻫﺎی رودهای در ﻣﻮشﻫﺎی آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﺳﻪ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﺮورش ﺣﯿﻮاﻧﺎت آزﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ در ﺗﻬﺮان (چکیده)
17 - بررسی آلودگی به کریپتوسپوریدیوم در سگ های ولگرد استان های قزوین، گیلان و مازندران (چکیده)
18 - Morphological and Molecular Investigation of Anaplasma Infection in Dromedary Camel (Camelus dromedarius) in Bushehr Province, Iran (چکیده)
19 - کلونینگ و بررسی بیان ژن کد‌کننده کاتپسین L کنه ریپی‌سفالوس آنولاتوس (چکیده)
20 - تشخیص تفریقی تیلریا لستوکاردی، تیلریا اویس و تیلریا آنولاتا در گوسفند با روش مولکولی PCR (چکیده)
21 - Determination of the effective dose of Curcumin alone and in combination with antimicrobial peptide CM11 on promastigote forms of Iranian strain of L. major (MRHO / IR / 75 / ER) (چکیده)
22 - Genetic Characterization of Argas persicus From Iran by Sequencing of Mitochondrial Cytochrome Oxidase I (COX1) and 16s rRNA Genes (چکیده)
23 - Molecular Detection and Genotyping of Intestinal Microsporid-ia from Stray Dogs in Iran (چکیده)
24 - Investigation of the antimicrobial activity of a short cationic peptide against promastigote and amastigote forms of Leishmania major -MHRO/IR/75/ER-: An in vitro study (چکیده)
25 - کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS) در مطالعه تک¬یاخته های های منتقله از کنه و لزوم استفاده از آن در مطالعات بیماری های انگلی در ایران (چکیده)
26 - Antimicrobial activity of an antimicrobial peptide against amastigote forms of Leishmania major (چکیده)
27 - بررسی شیوع انگلهای گوارشی در نمونه های مدفوع انسانی شهرستان مشگین شهر طی تیرماه 97 (چکیده)
28 - Molecular and serological detection of Neospora caninum in multiple tissues and CSF in asymptomatic infected stray dogs in Tehran, Iran (چکیده)
29 - Designing of potential vaccine candidates of fused cathepsin L and tropomyosin genes of Rhipicephalus (Boophilus) tick larva (چکیده)
30 - Detection of small number of Giardia in biological materials prepared from stray dogs (چکیده)
31 - Evaluation of anti-leishmanial effect of CM11 on amastigote form of Leishmania major applying Real-time PCR (چکیده)
32 - Modeling of the distribution of Hyaloma anatolicum in Golestan province, North of Iran (چکیده)
33 - Anaplasma spp. in dromedarian camels in Bushehr Province (چکیده)
34 - Modeling the distribution of Hyaloma marginatum in Golestan province, North of Iran (چکیده)
35 - Anaplasma infection in ticks infestating sheep and goat grazed in Savadkooh, Mazandaran (چکیده)
36 - Ticks harboring Ehrlichia on sheep and goat grazed in Savadkooh, Mazandaran (چکیده)
37 - Bioinformatic analysis of recombinant Cryptosporidiym parvum p23 as a target for vaccine (چکیده)
38 - Study of ectoparasites on stray dogs in Mazandaran, Giulan and Qazvin provinces (چکیده)
39 - Modeling the distribution of Ripicephalus turanicus in Golestan province (چکیده)
40 - Seasonal frequency of tick infestation of sheep in Golestan province Iran (چکیده)
41 - Giardia infection in stray dogs farm:Guilan, Mazandara (چکیده)
42 - Binding of Rhipicephalus ( Boophilus) annulatus tropomyosin and cathepsin like as vaccine candidate using OE-PCR (چکیده)
43 - مطالعه الگوی دفع اووسیست و تغییرات وزن ناشی از آلود هسازی تجربی گوسال ههای نوزاد با کریپتوسپوریدیوم پارووم (چکیده)
44 - Ticks fauna of sheep and goats in some suburbs of Mazandaran province, Iran (چکیده)
45 - Temporal and spatial distribution and species diversity of hard ticks (Acari: Ixodidae) in the eastern region of caspian sea (چکیده)
46 - Seroepidemiologcal Investigation of Visceral Leishmaniasis in Stray and Owned Dogs In Alborz Province, Central Iran Using Direct Agglutination Test (چکیده)
47 - Molecular characterization of Rhipicephalus (Boophilus) annulatus from Iran by sequences of cytochrome c oxidase subunit I (COI) and the second internal transcribed spacer (ITS2) (چکیده)
48 - Purification of ISS protein from avian pathogenic Escherichia coli strain χ1378 by affinity chromatography (چکیده)
49 - The mRNAexpression study on small amount of Theileria annulata lymph node biopsy sample using SMART-cDNA technology (چکیده)
50 - Molecular Study of Sheep Malignant Theileriosis at Barka Region in the Sultanate of Oman (چکیده)
51 - Identification and characterization of Theileria ovis surface protein (ToSp) resembled TaSp in Theileria annulata (چکیده)
52 - Ectoparasites of Stray Dogs in Mazandaran, Gilan and Qazvin Provinces, North and Center of Iran (چکیده)
53 - Evaluation of recombinant P23 protein as a vaccine for passive immunization of newborn calves against Cryptosporidium parvum (چکیده)
54 - معرفی روشی مناسب جهت جداسازی اووسیست های کریپتوسپوریدیوم پاروم فاقد باکتری از مدفوع حیوانات آلوده (چکیده)
55 - Cloning, and Molecular Characterization of Polymorphic Iranian Isolate Theileria annulata Surface Protein (Tasp) (چکیده)
56 - Anaplasma spp. identification in hard ticks of Iran: First report of Anaplasma bovis in Haema physalis inermis (چکیده)
57 - Isolation of Small Number of Cryptosporidium parvum Oocyst Using Immunochromatography (چکیده)
58 - Identification and characterization of a cathepsin L-like cysteine protease from Rhipicephalus (Boophilus) annulatus (چکیده)
59 - Application of recombinant Cryptosporidium parvum P23 for isolation and prevention (چکیده)