بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Hosein Ali Mostafavi Gero


موارد یافت شده: 43

1 - واکاوی نظرها و نظریه ها در بازخوانی مجدد پیشینه تاریخ ترجمه قرآن کریم (مطالعه موردی سیر شکل گیری ترجمه های فارسی) (چکیده)
2 - اسکان گرجیان در ایرانِ عهد صفویان ( فارس، اصفهان و خراسان) (چکیده)
3 - بررسی نظرها و نظریه ها در رویکردی نوین به پیشینة تاریخ ترجمه قرآن کریم؛ مطالعه موردی سیر شکل گیری ترجمه های فارسی (چکیده)
4 - Культурные отношения Ирана и Северной Осетии, отраженные в осетинском языке (چکیده)
5 - همکاری‌های فنی- اقتصادی ایران و شوروی در احداث کارخانه ذوب‌‌آهن اصفهان (1351-1341 ش.) (چکیده)
6 - ОБЗОР И АНАЛИЗ РОМАНА НАГИБ МАХФУЗА «РАДОПИС» («ФАРАОН И НАЛОЖНИЦА») НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ ПРОППА И ГРЕЙМАСА (چکیده)
7 - ОТРАЖЕНИЕ ОБЩИХ КУЛЬТУРНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ИРАНЦЕВ И ОСЕТИН (ИРОНЦЕВ) В ЗЕРКАЛЕ ПОПУЛЯРНЫХ ПОСЛОВИЦ И ПОГОВОРОК (چکیده)
8 - نقد و بررسی و تحلیل تاثیر زبان ترکی بر کرمانجی خراسان (چکیده)
9 - СОЛОВЕЙ И РОЗА В РУССКОЙ И ПЕРСИДСКОЙ ЛИТЕРАТУРАХ (چکیده)
10 - способы выражения императива совместного действия в русских и персидских глаголах движения (چکیده)
11 - ПРИЗНАК « СПОСОБ ПЕРЕДВИЖЕНИЯ » В РУССКИХ И ПЕРСИДСКИХ ГЛАГОЛАХ ДВИЖЕНИЯ (چکیده)
12 - РОЛЬ И МЕСТО ЖЕНЩИН В РЕЛИГИОЗНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ИРАНА (چکیده)
13 - ПРОКЛЯТИЕ КАК РЕЧЕВОЙ АКТ В РУССКОЯЗЫЧНОЙ И ПЕРСОЯЗЫЧНОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ (چکیده)
14 - СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К РАССМОТРЕНИЮ РЕЧЕВОГО АКТА КЛЯТВА В РУССКОЙ И ПЕРСИДСКОЙ ЛИНГВОКУЛЬТУРАХ (چکیده)
15 - ИЗУЧЕНИЕ И АНАЛ ИЗ КОРРЕЛЯЦИИ ЛИТЕРАТУРНОЙ ИНДУСТРИИ В СВЯЩЕННОМ КОРАНЕ (چکیده)
16 - КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ПЕРЕВОДА КРАЧКОВСКОГО ОТНОСИТЕЛЬНО СИНОНИМОВ (С акцентом на семантику слов « اصطفی » «избрание» и « اختار » «выбор», « ریب » «подозрение» и « شک » «сомнение», « اخفی » «секрет » и « اسر » «тайна») (چکیده)
17 - РОЛЬ ТЮРКСКОГО ЯЗЫКА В КАЧЕСТВЕ ЯЗЫКА-ПОСРЕДНИКА В ЛИНГВОКОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЕ МЕЖДУ РОССИЕЙ И ИРАНОМ (چکیده)
18 - ОБРАЩЕНИЯ НА « ТЫ » И « ВЫ » В РУССКОЙ И ПЕРСИДСКОЙ ЛИНГВОКОММУНИКАТИВНОЙ КУЛЬТУРЕ (چکیده)
19 - КУЛЬТУРНО-ЯЗЫКОВЫЕ КОНТАКТЫ МЕЖДУ ИРАНОМ И РОССИЕЙ (چکیده)
20 - ЛЮБОВНАЯ ЛИРИКА АННЫ АХМАТОВОЙ И ИРАНСКОЙ ПОЭТЕССЫ СИМИН БЕХБАХАНИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ (چکیده)
21 - РОЛЬ СЕМЕЙНО-БРАЧНЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЕЛИГИОЗНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ ИРАНА (چکیده)
22 - СЕМЕЙНО - НРАВСТВЕННАЯ КУЛЬТУРА В ИРАНЕ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ СВЯЩЕННЫХ КНИГ (چکیده)
23 - ИССЛЕДОВАНИЕ И СОПОСТАВЛЕНИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЙ О «РОДИНЕ» В ПОЭЗИИ АХМАТОВОЙ И ГАДЕ АЛЬ САММАН (چکیده)
24 - РЕЧЕВОЙ ЭТИКЕТ «ИЗВИНЕНИЕ» В РУССКОМ И ПЕРСИДСКОМ ЯЗЫКАХ (چکیده)
25 - A Review of Reasons and Backgrounds of Arab Extremists' Unrealistic Claims about the Name of “Persian Gulf” (چکیده)
26 - исследование и описание смерти в поэзии Бунина и Джебран Халил Джебрана (چکیده)
27 - ИЗУЧЕНИЕ РОМАНТИЧЕСКИХ ВЗГЛЯДОВ В СТИХАХ РУССКОГО ПОЭТА ИВАНА БУНИНА И ЛИВАНСКОГО ПОЭТА ДЖЕБРАН ХАЛИЛЬ ДЖЕБРАНА (چکیده)
28 - О проекте «Русский мир» в Мешхедском университете им. Фирдоуси (چکیده)
29 - РЕЧЕВОЙ АКТ «КОМПЛИМЕНТ» В РУССКОЙ И ПЕРСИДСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ (چکیده)
30 - تاثیر ادبیات فارسی بر آثار یسنین شاعر بزرگ روسیه (چکیده)
31 - русский язык на родине Фирдоуси (چکیده)
32 - номинации-концепты речевого этикета в русском и персидском языках (چکیده)
33 - номинации-концепты речевого этикета в русском и персидском языках (چکیده)
34 - речевой этикет в русском и персидском языках (چکیده)
35 - Gender of The sender in The Speech Etiquette-гендер адресанта в речевом этикете (چکیده)
36 - Politeness and Speech Etiquette in Russian and Iranian Cultures (چکیده)
37 - آشنایی با دستور گویش ایرونی (چکیده)
38 - نام اقوام در جفرافیای ایران (چکیده)
39 - زردشت و اسکینی ها (چکیده)
40 - جایگاه گویش هراتی در میان گویش های گروه زبان فارسی دری (چکیده)
41 - بررسی تاریخی نظام آوایی گویش کرمانجی خراسان (چکیده)
42 - زندگی نامه و آثار واسیلی ایوانویچ آبایف (استاد زبان آسی) (چکیده)
43 - ساختار صرفی و نحوی متون فنی روسی (چکیده)