بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Jalil Rezaee Pazhand


موارد یافت شده: 150

1 - مدلسازی اموا هدایت شده در یک ورق با عرض بی نهایت با استفاده از روش نیمه تحلیلی المان محدود نوع پی (چکیده)
2 - اندازه گیری کرنش بال با استفاده از شبیه سازی حسگر توری فیبر براگ (چکیده)
3 - پایش سلامت سازه به روش آکوستیک امیشن بهصورت عددی در صفحات خمیده (چکیده)
4 - کمانش پیچشی جانبی تیر همسانگرد Iشکل با جان موجدار سینوسی (چکیده)
5 - تاثیر تقویت کننده ارابه فرود بالگرد در کاهش ذنتقال نیرو به اتاقک سرنشین (چکیده)
6 - On the Use of High-Order Shape Functions in the SAFE Method and Their Performance in Wave Propagation Problems (چکیده)
7 - بررسی تجربی و عددی ارتعاشات ورق کامپوزیتی کمانش یافته تقویت شده با سیم آلیاژ حافظه‌دار تحت عملیات حرارتی (چکیده)
8 - Free vibration analysis of integrated and non-integrated corrugated core sandwich panels reinforced with weft-knitted fabrics (چکیده)
9 - The effect of core geometry on flexural stiffness and transverse shear rigidity of weight‐wise identical corrugated core sandwich panels reinforced with 3D flat spacer knitted fabric (چکیده)
10 - Vibration of buckled sandwich beam with self-deployable SMA core and heat treated SMA reinforced hybrid composite faces (چکیده)
11 - Aero-thermo-elastic analysis of nonlinear isotropic cracked plate in supersonic flow (چکیده)
12 - Isogeometric-based cross-sectional analysis of pre-twisted composite beams (چکیده)
13 - بررسی اثر انحناء گوشه های لوله جدارنازک جاذب انرژی با مقطع شبه مربعی در برخورد محوری (چکیده)
14 - The cyclic response of circular reinforced concrete column to foundation connections strengthened with shape memory alloy bars (چکیده)
15 - Dynamic Characteristics of Functionalized Carbon Nanotube Reinforced Epoxy Composites: An Experimental Approach (چکیده)
16 - The hail impactor shape with an ice impact response of the laminated composites reinforced with different nanomaterials: an experimental approach (چکیده)
17 - Simulating aeroelastic response of a self-sustained oscillating rigid airfoil using a boundary oscillation method (چکیده)
18 - بررسی اثر افزودن نانولوله کربنی درون ماده زمینه بر محدوده پایداری ایروترموالاستیک صفحات کامپوزیتی دارای الیاف (چکیده)
19 - Dynamic stability enhancement of laminated composite sandwich plates using smart elastomer layer (چکیده)
20 - مقایسه‌ی عملکرد الاستومرهای الکترو/مگنتورئولوژیک در میراسازی ارتعاشات روتورهای دوار (چکیده)
21 - Fabrication of Laminated Composite Grid Structures Using VIP (چکیده)
22 - Numerical simulation of hail impact response of hybrid corrugated core sandwich panels (چکیده)
23 - Vibration attenuation of rotor-bearing systems using smart electro-rheological elastomer supports (چکیده)
24 - Isogeometric analysis of shear refined delaminated composite beams using (چکیده)
25 - Experimental Study on Amine-Functionalized Carbon Nanotubes’ Effect on the Thermomechanical Properties of CNT/Epoxy Nano-composites (چکیده)
26 - Two-dimensional cross-sectional analysis of composite beams Rayleigh-Ritz-based dimensional reduction method (چکیده)
27 - Flutter of multi-cracked laminated composite beams subjected to a non-conservative compressive load (چکیده)
28 - Numerical Investigation of Nose Sharp Changes in Ice Projectile with Conical Shape (چکیده)
29 - اثرات پیچش بر نیروی بحرانی کمانش و فرکانس طبیعی لوله ساخته‌شده از آلیاژ حافظه‌دار (چکیده)
30 - تحلیل عددی مودهای شکست صفحه کامپوزیتی تحت تاثیر ضربه تگرگ (چکیده)
31 - Instability of a delaminated composite beam subjected to a concentrated follower force (چکیده)
32 - Comparison of Stiffness and Failure Behavior of the Laminated Grid and Orthogrid Plates (چکیده)
33 - Influence of the V acancies on the B uckling B ehavior of a Single – Layered G raphene N anosheet (چکیده)
34 - The effect of carbon nanotube dispersion on the dynamic characteristics of unidirectional hybrid composites: An experimental approach (چکیده)
35 - Isogeometric analysis of composite beams with arbitrary cross-section using dimensional reduction method (چکیده)
36 - Stacking sequence optimization of laminated composite grid plates for maximum buckling load using genetic algorithm (چکیده)
37 - Vibration analysis of rotating composite beams using polyn dimensional reduction method (چکیده)
38 - Vibration suppression of down-scaled frames using a multi-criteria sensor/actuator placement algorithm (چکیده)
39 - Nonlinear bending analysis of variable cross-section laminated plates using the dynamic relaxation method (چکیده)
40 - Dynamic Stability of Laminated Composite Plates with an External Smart Damper (چکیده)
41 - Vibration and stability of laminated composite orthogrid plates (چکیده)
42 - حل تحلیلی پایداری دینامیکی تیر کامپوزیت چندلایه تحت اثر نیروی دنبال کننده (چکیده)
43 - تأثیر ساختار شبکه بر رفتار کمانشی و ارتعاشی صفحه های مشبک کامپوزیتی (چکیده)
44 - How does clamping pressure influence actuation performance of soft ionic polymer–metal composites (چکیده)
45 - تحلیل استاتیک تیرکامپوزیتی با در نظر گرفتن اثرات برشی و استفاده از توابع چندجمله‌ای در روش کاهش ابعاد (چکیده)
46 - تحلیل استاتیک تیر قوطی کامپوزیت با استفاده از روش کاهش ابعاد (چکیده)
47 - بررسی ارتعاشات گذرای غیرخطی و نوسانات چرخه ی حد صفحات ساندویچی کامپوزیتی با لایه ی سیال الکترورئولوژیکال (چکیده)
48 - بهبود رفتار ارتعاشی صفحه ساندویچی با لایه های کامپوزیتی متعامد با استفاده از لایه الاستومر هوشمند (چکیده)
49 - تاثیر لزجت سیال در رفتار ماده متخلخل اشباع شده با سیال هوشمند (چکیده)
50 - شبیه سازی آنالیز شکست مواد مرکب با درنظر گرفتن کاهش خواص (چکیده)
51 - تحلیل تیرهای کامپوزیت با استفاده از روش کاهش ابعاد (چکیده)
52 - ارتعاشات آزاد پره مارپیچ )هلیکال( توربین بادی محور عمودی (چکیده)
53 - استفاده از وصله پیزو الکتریک برای بهبودکمانش دینامیکی صفحات کامپوزیتی دارای گشودگی (چکیده)
54 - Material Characteristics Investigation of Composite Porous Beam with Axial Diffusion Using FDM and Taguchi DOE (چکیده)
55 - Quasi-Static Analysis of Composite Beam with Saturated Porous Core by Dimensional Reduction Method (چکیده)
56 - Free Vibration Analysis of Rotating Composite Beam Using Dimensional Reduction Method (چکیده)
57 - Design of a robust quantitative feedback theory position controller for an ionic polymer metal composite actuator using an analytical dynamic model (چکیده)
58 - Accurate Dynamic Modeling of Helical Ionic Polymer-Metal Composite Actuator Based on Intrinsic Equations (چکیده)
59 - Application of smart collocation method for solving strongly nonlinear boundary value ordinary differential equations (چکیده)
60 - بررسی تاثیر میراگر خارجی الکترورئولوژیکال بر رفتار کمانش دینامیکی صفحه فلزی (چکیده)
61 - Torsion of tubes with quasi-polygonal holes using complex variable method (چکیده)
62 - Vibration suppression of composite plates using smart electrorheological dampers (چکیده)
63 - Effect of Corner Bluntness on Energy Absorbing Capability of Non-circular Metallic Tubes Subjected to Axial Impact (چکیده)
64 - Axial Crush of Metallic and Hybrid Energy Absorbing Thin-walled Tubes with Polygonal Cross-sections: Numerical Analysis (چکیده)
65 - Analytical dynamic modeling of a cantilever IPMC actuator based on a distributed electrical circuit (چکیده)
66 - Dynamic stability of smart sandwich beams with electro-rheological core resting on elastic foundation (چکیده)
67 - Applicability of small-scale models in prediction flutter pressure of delaminated composite beam-plates (چکیده)
68 - Aeroelastic stability of smart sandwich plates with electrorheological fluid core and orthotropic faces (چکیده)
69 - How does clamping pressure influence actuation performance of soft ionic polymer–metal composites (چکیده)
70 - بررسی تاثیر نرمی گشودگی در تحلیل تنش صفحات با گشودگی مرکزی و تحت کشش (چکیده)
71 - Simplified Approach for Torsional Analysis of Non-Homogenous Tubes with Non- Circular Cross-Sections (چکیده)
72 - فلاتر صفحات ساخته شده ازمواد مرکب با تکیه گاههای الاستیک (چکیده)
73 - ارتعاشات آزاد صفحات ارتوتروپیک با تکیه گاههای الاستیک (چکیده)
74 - Scaled Models For Laminated Cylindrical Shells Subjected to External Pressure (چکیده)
75 - Design of Scaled Down Models for Predicting Shell Vibrational Response (چکیده)
76 - Design of scaled down models for stability of laminated plates (چکیده)
77 - Structural Similitude and Scaling Laws for Cross-Ply Laminated Plates (چکیده)
78 - Use of Scaled Down Models for Predicting Vibration Response of Laminated Plates (چکیده)
79 - Structural Similitude and Scaling Laws for Laminated Structures (چکیده)
80 - Scale models for laminated cylindrical shells subjected to axial compression (چکیده)
81 - Structural similitude for vibration response of laminated cylindrical shells with double curvature (چکیده)
82 - شبیه سازی رفتار غیرخطی آلیاژحافظه دار در نرم افزاز اجزاء محدود و بررسی ارتعاشات تیر هوشمند (چکیده)
83 - Dynamic Stability of Sandwich Beam with ER Core and Orthotropic Faces (چکیده)
84 - Stability of smart sandwich beams with cross-ply faces and electrorheological core subjected to axial load (چکیده)
85 - A New simple approach for determination of actuator and sensor location in smart structures subjected to harmonic loads (چکیده)
86 - کمانش دینامیکی و ارتعاشات تیر ساندویچی با هسته ER (چکیده)
87 - Dynamic buckling of perforated metallic cylindrical panels reinforced with composite patches (چکیده)
88 - Approximate Torsional Analysis of Multi-layered Tubes with Non-circular Cross-Sections (چکیده)
89 - APPLYING DYNAMIC RELAXATION METHOD IN BENDING ANALAYSIS OF MULTILAYER COMPOSITE PLATES WITH DIFFERENT GEOMETRICAL CIRCULAR SHAPES (چکیده)
90 - Finite Element Modeling for Transverse Vibration of Sandwich Beam with ER Core Resting on Two-Parameter Elastic Foundation (چکیده)
91 - بررسی ارتعاشات گذرای صفحات کامپوزیتی ساندویچی با لایه سیال الکترورئولوژیکال (چکیده)
92 - بررسی اثر انحناء گوشه های لوله جدارنازک جاذب انرژی با مقطع شبه مربعی در برخورد محوری (چکیده)
93 - پایداری دینامیکی صفحات کامپوزیتی با توزیع فیبر متغیر (چکیده)
94 - Effect Of Boundary Conditions On Transient Response Of Sandwich Plates With Electrorheological Fluid Core (چکیده)
95 - Structural Similitude between Vibration Response and Flutter Boundary of Cross Ply Composite Plates (چکیده)
96 - Similitude requirements and scaling laws for flutter prediction of angle-ply composite plates (چکیده)
97 - Structural similitude for flutter of delaminated composite beam-plates (چکیده)
98 - Accuracy of scale models for flutter prediction of cross-ply laminated plates (چکیده)
99 - تاثیر پارامترهای مختلف بر توزیع تنش صفحات غیرهمسانگرد با بریدگی مثلثی (چکیده)
100 - Vibration of Sandwich Beams with ER Core and Laminated Faces (چکیده)
101 - Buckling of a Laminated Column with Transverse Crack (چکیده)
102 - شبیه سازی فرایند قالب گیری فشاری مواد کامپوزیتی با فایبرهای ناپیوسته (چکیده)
103 - کنترل زاویهء اعضای مفصلی مصنوعی و طبیعی، با استفاده از سنسور ساخته شده از مواد هوشمند IPMC (چکیده)
104 - Effect of boundary conditions on transient response of sandwich plates with electrorheological fluid core (چکیده)
105 - کمانش دینامیکی تیر ساندویچی سه لایه با هسته ER (چکیده)
106 - Stress Analysis of Composite Plates with a Quasi-Square Cutout Subjected to Uniaxial Tension (چکیده)
107 - Stress concentration in metallic plates with special shaped cutout (چکیده)
108 - Flutter of Perforated Metallic Plates Repaired with Angle-ply Composite Patches (چکیده)
109 - Shear Buckling of Perforated Metallic Plates Reinforced with Square Composite Patches (چکیده)
110 - Flutter of Perforated Metallic Plates Repaired with Cross-Ply Composite Patches (چکیده)
111 - Effect of Partial Debonding on Response of Perforated Plates Repairedwith Square Composite Patches (چکیده)
112 - Structural Similitude for Vibration of Delaminated Composite Beam-Plates (چکیده)
113 - Structural Similitude between Vibration Response and Flutter Boundary of Cross Ply Composite Plates (چکیده)
114 - Damage Detection in Reinforced Concrete Beams Based on the Ritz Vectors (چکیده)
115 - بررسی اثر خواص موثر بر زاویه خمکاری و توزیع حرارت درشکل دهی با اشعه لیزرِ (چکیده)
116 - بررسی زاویه خمکاری و توزیع حرارت درشکل دهی با لیزرِ ورقهای چند لایه (چکیده)
117 - روش تحلیلی تعیین تغییر شکل و توزیع حرارت در ورق فلزی در شکل دهی با لیزر (چکیده)
118 - بررسی تاثیر پارامترهای مختلف بر توزیع تنش صفحه غیرهمسانگرد حاوی بریدگی مرکزی و تحت کشش (چکیده)
119 - Comparison of Explicit and Implicit Finite Element Estimation of Springback in Metal Sheets Stamping (چکیده)
120 - Finite Element Modeling of Active Vibration Control of IPMC Beams (چکیده)
121 - Effect of Initial Shape Imperfection/Cutout on Buckling of Composite Cylindrical Shells (چکیده)
122 - Flutter of perforated metallic plates reinforced with segmented piezoelectric patches (چکیده)
123 - Buckling of composite plates with square/triangular cutouts (چکیده)
124 - مطالعه پارامتری تقویت ستونهای بتن آرمه بامواد مرکب پلیمری (چکیده)
125 - Structural Damage Identification of Reinforced Concrete Beams Strengthened by CFRP Sheets (چکیده)
126 - ارتعاشات صفحه چند لایه هوشمند با لایه پیزوالکتریک (چکیده)
127 - Comfort Improvement in Vehicles Using Electrorheological Dampers and Fuzzy Logic Control (چکیده)
128 - Scaled models for predicting buckling of delaminated orthotropic beam-plates (چکیده)
129 - Semi-Active Cabin Suspension of Agricultural Vehicles Using ER Mounts (چکیده)
130 - Structural Similitude for Vibration of Delaminated Composite Beam-Plates (چکیده)
131 - ارتعاشات آزاد یک تیر چند لایه کامپوزیتی با ترک بین لایهایی (چکیده)
132 - تاثیر زاویه چرخش بریدگی بروی توزیع تنش صفحات حاوی بریدگی (چکیده)
133 - STRESS ANALYSIS OF COMPOSITE PLATES WITH (چکیده)
134 - TRANSIENT RESPONSE OF A THREE LAYER SANDWICH PLATE WITH ELECTRORHEOLOGICAL CORE AND ORTHOTROPIC FACES (چکیده)
135 - Transient Response of Sandwich Beams with Electrorheological Core (چکیده)
136 - ER clutches as torque controlling devices for artificial joint (چکیده)
137 - Analytical Stress Analysis of Rotating Beam Due to Material Discontinuities (چکیده)
138 - Dynamic response analysis and vibration control of a cantilever beam with a squeeze-mode ER damper (چکیده)
139 - Buckling of Perforated Plates Repaired with Composite Patches (چکیده)
140 - Stress Analysis of Composite Plates with Non-circular Cutout (چکیده)
141 - Structural Similitude for Buckling of Delaminated Beams (چکیده)
142 - مدل سازي رياضي نيروي اصطكاك بين ليگاچو و سيم ارتودنسي (چکیده)
143 - Stress analysis of perforated composite plates (چکیده)
144 - تعمير و تقويت صفحه مربعي با بريدگي مركزي به‌وسيله وصله‌هاي تك لايه (چکیده)
145 - بررسي پارامترهاي موثر در ارتعاشات آزاد صفحه فلزي حاوي بريدگي تقويت شده با Patch (وصله) كامپوزيتي (چکیده)
146 - بررسي ارتعاشات آزاد صفحات ارتوتروپيك با تكيه گاههاي الاستيك (چکیده)
147 - بررسي پارامترهاي موثر در ارتعاشات آزاد صفحه فلزي حاوي بريدگي تقويت شده با Patch كامپوزيتي (چکیده)
148 - بررسي تاثير نوع و كيفيت ترميم بر رفتار كمانشي صفحه حاوي بريدگي (چکیده)
149 - بررسي رفتار فلاتر صفحات ارتوتروپيك با تكيه گاههاي الاستيك (چکیده)
150 - تقويت ستون هاي فلزي با استفاده از مواد مركب چند لايه (چکیده)