بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mahdi Ghahremani Moghaddam


موارد یافت شده: 35

1 - The Effect of Ramadan Fasting and Melatonin Supplementation on Sleep Quality in Male Athletes (چکیده)
2 - تاثیر تمرینات شناختی و حرکتی کنسول‌های Wii بر کارکردهای اجرایی کودکان دارای اختلال کم توجه/بیش فعالی (چکیده)
3 - تاثیر تمرینات شناختی و حرکتی کنسول‌های Wii بر تبحر حرکتی، توه دیداری و انعطاف‌پذیری شناختی کودکان دارای اختلال نقص توه/فزون‌کنشی (چکیده)
4 - The effect of Ramadan fasting and Melatonin supplementation on Sleep quality, Melatonin and Growth hormone to Cortisol Ratio in male athletes (چکیده)
5 - تاثیر تمرینات مقاومتی با دو شدت متفاوت همراه با محدودیت جریان خون بر قدرت عضلانی، درصدچربی و سطح سرمی آیریزین زنان دارای اضافه ‎وزن (چکیده)
6 - Effects of eight weeks of moderate intensity aerobic training and training in water on DNA damage, lipid peroxidation and total antioxidant capacity in sixty years sedentary women (چکیده)
7 - تاثیر هشت هفته تمرین پیلاتس بر سطح سرمی BDNF و تعادل پویای مردان مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس (چکیده)
8 - تأثیر تعاملی مصرف ملاتونین و تمرین ترکیبی بر برخی از مؤلفه‌های آمادگی جسمانی و مقادیر سرمی مالون دی‌آلدئید در زنان یائسه مبتلا به دیابت نوع دو (چکیده)
9 - تعیین ارتباط سطوح سرمی (BDNF) و ولع مصرف مواد در بیماران مرد در حال ترک اعتیاد پس از 20 جلسه تمرین هوازی (چکیده)
10 - تاثیر تمرین هوازی بر سطوح سرمی BDNF و تغییرات VO2max، توده چربی و ضربان قلب بیماران معتاد در دوره شش ماهه دوم بعد از شروع ترک اعتیاد (چکیده)
11 - Effects of an 8-Week Aerobic Exercise Program on Some Indicators of Oxidative Stress in Elderly Women (چکیده)
12 - the effect of eight weeks of aerobic training in water and on land of Total antioxidant capacity in elderly women (چکیده)
13 - The effect of eight weeks of aerobic training and training in water on DNA oxidative damage in elderly women (چکیده)
14 - تاثیر هشت هفته تمرین ترکیبی بر سطوح برخی فاکتورهای قلبی -عروقی زنان دیابتی نوع دو غیرفعال (چکیده)
15 - تأثیر تمرینات ترکیبی (هوازی- مقاومتی) بر آمادگی هوازی، قدرت عضلانی، گلوکز خون، مقاومت به انسولین و سطح سرمی بتااندورفین زنان دیابتی نوع دو (چکیده)
16 - تاثیر هشت هفته تمرین در آب بر SIRT1، PGC-1α و درصد چربی در مردان چاق (چکیده)
17 - Comparison of blood creatinine level in elderly men untrained and competitive trained in response to resistance training and melatonin supplements (چکیده)
18 - Effects of Eight Weeks of Aerobic Exercise on Markers of Oxidative Stress in Elderly Women (چکیده)
19 - Analysis of Energy Systems in Greco-Roman and Freestyle Wrestlers Who Participated in the 2015 and 2016 World Championships (چکیده)
20 - نقش فعالیت بدنی در آسیب اکسایشی و وضعیت آنتی اکسیدانی سالمندان: مروری بر مکانیسم ها (چکیده)
21 - اثر تمرین مقاومتی و مکمل ملاتونین بر هورمون رشد مردان سالمند ورزشکار و غیرورزشکار (چکیده)
22 - اثر هشت هفته تمرینات هوازی بر سطوح 8- هیدروکسی2-دی اکسی گوانوزین سرمی و ترکیب بدن زنان سالمند غیرفعال (چکیده)
23 - اثر هشت هفته تمرین هوازی بر پراکسیداسیون لیپید و سطوح اندوتلین-1 زنان سالمند غیرفعال (چکیده)
24 - اثر هشت هفته تمرین هوازی بر سطوح پروتئین واکنشکر c، اسید اوریک و بیلی روبین تام در زنان سالمند غیرفعال (چکیده)
25 - اثر فعالیت مقاومتی بر شاخص های آسیب اکسایشی در کشتی گیران سالمند تمرین کرده رقابتی (چکیده)
26 - A comparative study of body composition, aerobic power, anaerobic power and srenght of Iranian freestyle and Greco-Roman wrestlers participating in the Beijing Olympic Games 2008 (چکیده)
27 - COMPARATIVE STUDY OF STARTING AGE OF TRAINING, TRAINING BACKGROUND, SPORTACHIEVEMENT AND PERFORMANCE CONSISTENCY OF IRANIAN ELITE WRESTLERS AND SIX OTHER COUNTRIES (چکیده)
28 - Comparative study of starting age of training, training background, sport achievement and performance consistency of Iranian elite wrestlers and six other countries (چکیده)
29 - The Effect of Ramadan Fasting on Biochemical and Performance Parameters in Collegiate Wrestlers (چکیده)
30 - مقایسه سن، سابقه تمرینی و تداوم قهرمانی کشتی گیران نخبه ایران با کشتی گیران نخبه کشورهای صاحب نام دنیا (چکیده)
31 - اثر یک جلسه فعالیت مقاومتی بر ظرفیت تام آنتی اکسیدانی، بیلی روبین و اسید اوریک در مردان سالمند ورزشکار و غیر ورزشکار (چکیده)
32 - The Effects of Two Different Resistive Loading Patterns on STRENGTH, HYPERTROPHY, ANAEROBIC POWER AND ENDURANCE IN YOUNG WRESTLERS (چکیده)
33 - The Effect of Ramadan Fasting on Biochemical and Performance Parameters in Collegiate Wrestlers (چکیده)
34 - Effects of concurrent exercise protocols on strength, aerobic power, flexibility and body composition (چکیده)
35 - تاثیر روزه داری ماه رمضان و فعالیت بدنی بر شاخص ھای آنتروپومتری، نیمرخ چربی و فشار خون دانشجویان پسر سالم (چکیده)