بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Majid Oloomi Buygi


موارد یافت شده: 81

1 - Network Planning in Unbundled Power Systems (چکیده)
2 - A decentralized control method for proportional current-sharing, voltage restoration, and SOCs balancing of widespread DC microgrids (چکیده)
3 - مهار تنش‌های آبی حوضه‌های آبریز کشور با مکان‌یابی مناسب صنایع بزرگ با توه به تغییراقلیم (چکیده)
4 - A study on behavior of producers, retailers and speculators in futures and day-ahead markets: A Nash equilibrium model (چکیده)
5 - Nash Equilibrium of Joint Day-ahead Electricity Markets and Forward Contracts in Congested Power Systems (چکیده)
6 - قیمت گذاری اختیار برق بر اساس تعادل بازار روز بعد و بازار اختیار (چکیده)
7 - قیمت گذاری اختیار برق بر اساس تعادل بازار روز بعد و بازار اختیار (چکیده)
8 - Equilibrium-Based Black-Scholes Option Pricing in Electricity Markets (چکیده)
9 - Impacts of Strategic Behavior of Wind Power Plants on Electricity Markets: A Supply Function Equilibrium Approach (چکیده)
10 - برنامهریزی سیاستهای حمایتی از نیروگاههای بادی با در نظر گرفتن شرایط اقتصادی ایران (چکیده)
11 - Expansion Planning of Integrated Energy Systems with Flexible Demand-Side Resources (چکیده)
12 - Mixed supply function‐Cournot equilibrium model of futures and day‐ahead electricity markets (چکیده)
13 - Impacts of large-scale penetration of wind power on day-ahead electricity markets and forward contracts (چکیده)
14 - Two‐stage ANN‐based bidding strategy for a load aggregator using decentralized equivalent rival concept (چکیده)
15 - A Machine Learning Approach for Collusion Detection in Electricity Markets Based on Nash Equilibrium Theory (چکیده)
16 - Collusion Strategy Investigation and Detection for Generation Units in Electricity Market Using Supervised Learning Paradigm (چکیده)
17 - Forward Contract Negotiation Equilibrium in Uncongested Electricity Markets (چکیده)
18 - نقد ﺩرس آشنایی با مهندسی برق مطالعه موردﻱ: گروﻩ مهندسی برق ﺩانشگاﻩ فردوسی مشهد (چکیده)
19 - Voltage-base Frequency Control of Diesel Base Isolated Microgrids (چکیده)
20 - مهندسی حرفه ای: حرفه ای گرایی و اخلاق حرفه ای (چکیده)
21 - Decentralized Daily Scheduling of Smart Distribution Networks with Multiple Microgrids (چکیده)
22 - Energy storage systems integrated transmission expansion planning (چکیده)
23 - Artificial neural network approach for revealing market competitors’ behaviour (چکیده)
24 - Co‐planning of electricity and gas networks considering risk level assessment (چکیده)
25 - برنامه ریزی توسعه هماهنگ شبکه های برق و گاز با در نظر گرفتن معیار امنیت 1- N (چکیده)
26 - Supply function Nash equilibrium of joint day-ahead electricity markets and forward contracts (چکیده)
27 - مقابله با عدم قطعیت انرژی بادی به کمک برنامهریزی تصادفی پاسخگویی بار مبتنی بر تجهیزات برنامهریز مصرف انرژی (چکیده)
28 - Green biosynthesis of magnetic iron oxide nanoparticle using crocus sativus L. petal hydro-alcoholic extract (چکیده)
29 - مقایسه تطبیقی انواع مدلهای بهینه سازی توسعه شبکه های برق و گاز در استان خراسان (چکیده)
30 - How Does Large-scale Wind Power Generation Affect Energy and Reserve Prices? (چکیده)
31 - پتانسیل سنجی ایستگاههای بادی استان خراسان جهت نصب مزارع بادی (چکیده)
32 - Leader-Follower Approach to Gas-Electricity Expansion Planning Problem (چکیده)
33 - Integrated Expansion Planning of Gas-Electricity System: A Case Study in Iran (چکیده)
34 - Analyzing the Interaction between Emission Trading Systems and Electricity Market (چکیده)
35 - A Multi-Attribute Expansion Planning Model for Integrated Gas–Electricity System (چکیده)
36 - Put Option Pricing and Its Effects on Day-Ahead Electricity Markets (چکیده)
37 - Diterpenoid, sesquiterpenoid and secoiridoid glucosides from Aster auriculatus (چکیده)
38 - Impacts of Premium Bounds on the Operation of Put Option and Day-ahead Electricity Markets (چکیده)
39 - How Does Pricing of Day-ahead Electricity Market Affect Put Option Pricing (چکیده)
40 - اثر بازار آلودگی و حراج سهمیه آلودگی بر سودآوری شرکت های تولیدی در بازار برق (چکیده)
41 - تشخیص تبانی در بازارهای برق (چکیده)
42 - پتانسیل سنجی ایستگاههای بادی استان خراسان جهت نصب مزارع بادی (چکیده)
43 - کاهش آلودگی با تولید انرژی الکتریکی از گازهای همراه میدانهای نفتی دریایی و استفاده از سیستم به دام اندازی و ذخیره کربن (چکیده)
44 - Impacts of Strategic Bidding of Wind Power Producers on Electricity Markets (چکیده)
45 - Impacts of Ramp Rate Limits on Oligopolistic Opportunities in Electricity Markets (چکیده)
46 - Designing Coordinated Power System Stabilizers: A Reference Model Based Controller Design (چکیده)
47 - Security-based multi-objective congestion management for emission reduction in power system (چکیده)
48 - A multi-attribute congestion-driven approach for evaluation of power generation plans (چکیده)
49 - Toward mitigating wind-uncertainty costs in power system operation: A demand response exchange market framework (چکیده)
50 - Reliability-based generation resource planning in electricity markets (چکیده)
51 - ارزیابی اقتصادی پاسخگویی بار در حضور مقادیر بالای انرژی باد در سیستم قدرت (چکیده)
52 - Reliability - Based Generation Resource Planning in Electricity Markets (چکیده)
53 - Coordinated Decisions for Transmission and Generation Expansion Planning in Electricity Markets (چکیده)
54 - بررسی اثر حضور گسترده نیروگاه های بادی در بازار برق با استفاده از مدل کورنات (چکیده)
55 - بررسی اثر سهمیه آلودگی و گواهی سبز بر کاهش آلودگی و حمایت از پروژه های انرژی تجدید پذیر (چکیده)
56 - How Wind Power Plants Can Affect Electricity Markets by gaming on their generation power? (چکیده)
57 - Impacts of Wind Power Plants Strategic Gaming on Electricity Markets: A Supply Function Equilibrium Approach (چکیده)
58 - Impact of Wind Integration on Electricity Markets: A Chance-Constrained Nash Cournot (چکیده)
59 - Efficiency Upgrade in PWRs (چکیده)
60 - A New Equivalent Linear Mixed-Integer Expression Model of the Unit Commitment Problem with Minimum Operating Units (چکیده)
61 - Coherency Identification Using Hierarchical ClusteringMethod in Power Systems (چکیده)
62 - Generation expansion planning in Iran s power system using probabilistic production simulation (چکیده)
63 - استفاده از روش شبکه های عصبی برای پیش بینی قیمت خرید انرژی در بازار برق ایران (چکیده)
64 - محاسبه قابلیت انتقال توان در دسترس با در نظر گرفتن قیود امنیتی و پایداری ولتاژ بین مناطق مازندران و خراسان (چکیده)
65 - Generation Maintenance Scheduling Using Hybrid Evolutionary Approach (چکیده)
66 - Market Oriented Reactive Power Expansion Planning (چکیده)
67 - Impacts of Large-Scale Integration of Intermittent Resources on Electricity Markets: A Supply Function Equilibrium Approach (چکیده)
68 - A novel approach for evaluating market power in reactive power markets (چکیده)
69 - A Transmission Planning Framework Considering Future Generation Expansions in Electricity Markets (چکیده)
70 - A scenario based multi-objective model for multi-stage transmission expansion planning (چکیده)
71 - A Multi-Objective Framework for Transmission Expansion Planning in Deregulated Environments (چکیده)
72 - Considering system non-linearity in transmission pricing (چکیده)
73 - CTV, Complex Transient and Voltage stability: A new method for computing dynamic ATC (چکیده)
74 - Market-Based Transmission Expansion Planning (چکیده)
75 - Transmission planning in deregulated environments (چکیده)
76 - Three New Systematic Approaches for Computing Heffron-Phillips Multi-Machine Model Coefficients (چکیده)
77 - A generalized Heffron-Phillips model for power systems with voltage and frequency dependent loads (چکیده)
78 - Market Oriented Reactive Power Expansion Planning using Locational Marginal Price (چکیده)
79 - Optimal unit commitment using equivalent linear minimum up and down time constraints (چکیده)
80 - بررسی علل عدم تطابق اجرای مرکز ملی راهبری و پایش شبکه سراسری با برنامه ریزی بازار برق ایران (چکیده)
81 - یک ابزار محاسباتی برای توزیع توان بین واحدها (چکیده)