بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Modjtaba Rouhani


موارد یافت شده: 63

1 - Information-theoretic analysis of Hierarchical Temporal Memory-Spatial Pooler algorithm with a new upper bound for the standard information bottleneck method (چکیده)
2 - An evolutionary correlation-aware feature selection method for classification problems (چکیده)
3 - Fairness-driven integrated multi-prosumer load scheduling incorporating solar energy (چکیده)
4 - A swarm intelligence-based robotic search algorithm integrated with game theory (چکیده)
5 - Adaptive one-pass passive-aggressive radial basis function for classification problems (چکیده)
6 - A geometric-based data reduction approach for large low dimensional datasets: Delaunay triangulation in SVM algorithms (چکیده)
7 - Swarm intelligence based robotic search in unknown maze-like environments (چکیده)
8 - بهینه یابی سهم انواع انرژیها ی فسیلی در صنایع انرژی بر ایران (چکیده)
9 - WSMN: An optimized multipurpose blind watermarking in Shearlet domain using MLP and NSGA-II (چکیده)
10 - A deep neural network classifier for P300 BCI speller based on Cohen’s class time-frequency distribution (چکیده)
11 - Adaptive prescribed performance neural network control for switched stochastic pure-feedback systems with unknown hysteresis (چکیده)
12 - A convolutional neural network and stacked autoencoders approach for motor imagery based brain-computer interface (چکیده)
13 - A comprehensive comparison of handcrafted features and convolutional autoencoders for epileptic seizures detection in EEG signals (چکیده)
14 - An Efficient Brain MR Images Segmentation Hardware Using Kernel Fuzzy C-Means (چکیده)
15 - Epileptic seizures detection in EEG signals using TQWT and ensemble learning (چکیده)
16 - Deep neural network with generative adversarial networks pre-training for brain tumor classification based on MR images (چکیده)
17 - Observer-based adaptive neural control for switched stochastic pure-feedback systems with input saturation (چکیده)
18 - Meta-Cognitive Neural Network for Classification Problems (چکیده)
19 - A Stacked Autoencoders Approach for a P300 Speller BCI (چکیده)
20 - Estimation of the camera spectral sensitivity function using neural learning and architecture (چکیده)
21 - Adaptive Neural Tracking Control of Switched Stochastic Pure-Feedback Nonlinear Systems With Unknown Bouc–Wen Hysteresis Input (چکیده)
22 - Measuring Economic and Environmental Performance of Energy Resources in ISIC codes: Evidence from Iran's Industry Sector (چکیده)
23 - Universal Approximation by Using the Correntropy Objective Function (چکیده)
24 - Inverse kinematics of a 7 DOF redundant robot manipulator using active set approach under joint physical limits (چکیده)
25 - تعیین شرایط فیزیکی رله های حفاظتی جهت تعیین بازه تعمیر و نگهداری پیشگیرانه (مطالعه موردی: شبکه برق منطقهای خراسان) (چکیده)
26 - Two fast and accurate heuristic RBF learning rules for data classification (چکیده)
27 - دسته بندی الگوهای روزانه بار شبکه با استفاده از شبکه عصبی کوهونن (چکیده)
28 - Robust Control of Inverted Pendulum Using Fuzzy Sliding Mode Control and Genetic Algorithm (چکیده)
29 - بهبود شبکه خود سازمانده کوهونن با هدف خوشه بندی داده های فازی (چکیده)
30 - طراحی بهینهی مدارهای اتاماتای سلولی کوانتومی بر مبنای تعداد سلولهای کوانتومی بهکمک الگوریتمهای ژنتیک (چکیده)
31 - DE-Fuzzy کنترلر (چکیده)
32 - تعیین بهینه مسیر حرکت سینک متحرک در شبکه های حسگر بیسیم با استفاده از شبکه هاپفیلد (چکیده)
33 - A Neural Network type Feedback law for linear systems with position and rate limited actuators (چکیده)
34 - A Novel Neuro-based Model Reference Adaptive Control for a Two-Link Robot Arm (چکیده)
35 - A neuro-controller with guarantied stability (چکیده)
36 - Adaptive Case-Based Reasoning Using Support Vector Regression (چکیده)
37 - PID Control of Inverted Pendulum Using Particle Swarm Optimization (PSO) Algorithm (چکیده)
38 - A Multi-objective Gravitational Search Algorithm (چکیده)
39 - Nonlinear Neural Network Congestion Control Based on Genetic Algorithm for TCP/IP Networks (چکیده)
40 - Using fuzzy logic to control one quarter-car suspension system (چکیده)
41 - Static Security Assessment Using Radial Basis Function Neural Networks Based On Growing And Pruning Method   (چکیده)
42 - Web usage mining: discovery of users navigational pattern using SOM (چکیده)
43 - A multi level priority Clustering NN based approach for solving Heterogeneous Vehicle Routing problem (چکیده)
44 - Comparison of several ANN architectures on the Thyroid diseases grades diagnosis (چکیده)
45 - Neural Networks based Diagnosis of heart arrhythmias using chaotic and nonlinear features of HRV signals (چکیده)
46 - The Diagnosis of Hepatitis Diseases by Support Vector Machines and Artificial Neural Networks (چکیده)
47 - A PSO Tuning Approach for Lip Detection on Color Images (چکیده)
48 - An evolutionary gait generator with online parameter adjustment for humanoid robots (چکیده)
49 - تشخیص آریتمی‌های قلبی به کمک شبکه‌های عصبی با بکارگیری ویژگی‌های آشوبی سیگنال نرخ تغییرات قلبی و تکنیک تحلیل تمایزی تعمیم‌یافته (چکیده)
50 - یک روش برای کنترل تطبیقی سیستمهای غیرخطی توسط شبکه عصبی با اثبات پایداری (چکیده)
51 - طراحی کنترل‌کننده عصبی پایدارساز برای کلاسی از سیستم‌های غیرخطی (چکیده)
52 - A Stable Neural Network Controller for Linear Saturated Systems Containing Hysteresis (چکیده)
53 - Fast Voltage and Power Flow Contingency Ranking Using Enhanced Radial Basis Function Neural Network (چکیده)
54 - A comparison of different feature extraction methods for diagnosis of valvular heart diseases using PCG signals (چکیده)
55 - On-line Voltage and Power Flow Contingencies Rankings Using Enhanced Radial Basis Function Neural Network and Kernel Principal Compnent Analysis (چکیده)
56 - A fast static security assessment method based on radial basis function neural networks using enhanced clustering (چکیده)
57 - A new fuzzy membership assignment and model selection approach based on dynamic class centers for fuzzy SVM family using firefly algorithm (چکیده)
58 - Fast and de-noise support vector machine training method based on fuzzy clustering method for large real world datasets (چکیده)
59 - A fast static security assessment method based on radial basis function neural networks using enhanced clustering (چکیده)
60 - الگوریتم حفاظتی جهت شناسایی نوسان توان در رله‌های دیستانس به کمک طبقه‌بند مبتنی بر ماشین بردار پشتیبان (چکیده)
61 - Fast Voltage and Power Flow Contingencies Ranking using Enhanced Radial Basis Function Neural Network (چکیده)
62 - مدیریت و اصلاح الگوی مصرف بار روزانه یک مصرف کننده بزرگ در محیط بازار برق به کمک روشهای هوشمند (چکیده)
63 - روشی جدید برای محاسبه بار تامین نشده مورد انتظار بکمک شبکه های عصبی (چکیده)