بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mojtaba Maghrebi


موارد یافت شده: 61

1 - Autopilot drone in construction: A proof of concept for handling lightweight instruments and materials (چکیده)
2 - ارائه یک مدل ریاضی عدد صحیح خطی برای مکان یابی بهینه بالابر در پروژه های ساختمانی بلند مرتبه (چکیده)
3 - Bi-level integration of discrete-event simulation (DES) and social force modeling (SFM) for construction labor productivity (چکیده)
4 - Tracking indoor construction progress by deep-learning-based analysis of site surveillance video (چکیده)
5 - Global building life cycle assessment: Comparative study of steel and concrete frames across European Union, USA, Canada, and Australia building codes (چکیده)
6 - Identifying Construction Managers’ Challenges: A Novel Approach Based on Social Network Analysis (چکیده)
7 - Prioritizing Safety Climate Improvements in the Indonesian Construction Industry Using Supervised Classification (چکیده)
8 - Addressing practical challenge of using autopilot drone for asphalt surface monitoring: Road detection, segmentation, and following (چکیده)
9 - توسعه روشی ترکیبی از مدلسازی نیروی اجتماعی و شبیه سازی رویداد گسسته برای بهینه‌سازی راندمان تولید در ساخت و ساز (چکیده)
10 - Minimizing rebar cost using design and construction integration (چکیده)
11 - Development of a refined illumination and reflectance approach for optimal construction site interior image enhancement (چکیده)
12 - A Spatio-Temporal autocorrelation model for designing a carshare system using historical heterogeneous Data: Policy suggestion (چکیده)
13 - مروری بر پیشرفتهای اخیر در بهینهسازی جایگذاری دوربینهای نظارتی (چکیده)
14 - استفاده از تکنیک‌های متن‌کاوی برای تحلیل متون فنی: مطالعه موردی، تحلیل محتوای آیین‌نامه بتن آمریکا (ACI 318-08) (چکیده)
15 - ثبت خودکار پیشرفت پروژه با استفاده از وزن کسب شده (چکیده)
16 - بهینه‌سازی زمان فعالیت بالابر به کمک یک مدل ریاضی خطی در پروژه‌های ساختمانی مرتفع با در نظر گرفتن ریمه عدم رفع تقاضا (چکیده)
17 - مرور نظام یافته نقش مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM)در بهبود ایمنی پروژه‌های ساخت (چکیده)
18 - Risk of fire emergency evacuation in complex construction sites: Integration of 4D-BIM, social force modeling, and fire quantitative risk assessment (چکیده)
19 - بهینه سازی فرآیندهای بالابر در حین عملیات اجرایی ساختمانهای بلند مرتبه (چکیده)
20 - Using existing site surveillance cameras to automatically measure the installation speed in prefabricated timber construction (چکیده)
21 - Factors affecting unmanned aerial vehicles’ safety: A post-occurrence exploratory data analysis of drones’ accidents and incidents in Australia (چکیده)
22 - تحلیل قیمت مسکن و دسته بندی عوامل موثر بر آن: مرور سیستماتیک پژوهش های گذشته (چکیده)
23 - Determining optimum staged-evacuation schedule considering total evacuation time, congestion severity and fire threats (چکیده)
24 - بررسی تأثیر تراکم جمعیت کاربران ساختمان بر شدت خطر ازدحام در هنگام تخلیه اضطراری به کمک شبیه‎سازی عامل محور (چکیده)
25 - A multi-criteria decision support framework for municipal solid waste landfill siting: a case study of New South Wales (Australia) (چکیده)
26 - افزایش خودکارسازی بازرسی اتلاف های فرآیند های ساخت و ساز با بهره گیری از شناسایی و ردیابی اشیاء (چکیده)
27 - آموزش ایمنی در پروژههای ساخت با استفاده از شبیهسازی محیط واقعی برپایه تلفنهای همراه هوشمند (چکیده)
28 - واکاوی تأثیر پارامتر میزان جمعیت بر شاخص خطر ناشی از ازدحام در هنگام تخلیه اضطراری به کمک شبیه‎سازی عامل محور (چکیده)
29 - Integrating Household Travel Survey and Social Media Data to Improve the Quality of OD Matrix: A Comparative Case Study (چکیده)
30 - Political Skill Improves the Effectiveness of Emotional Intelligence: Bayesian Network Analysis in the Construction Industry (چکیده)
31 - An integrated approach to suitability assessment of municipal solid waste landfills in New South Wales, Australia (چکیده)
32 - Targeted selection of participants for energy efficiency programs using genetic agent-based (GAB) framework (چکیده)
33 - Extending BIM Interoperability for Real-Time Concrete Formwork Process Monitoring (چکیده)
34 - ارائه­ ی چارچوبی برای بهینه کردن هزینه­ های مرتبط با میلگرد در تیر بتنی با در نظر گرفتن توأم پارامترهای برش و اجرا (چکیده)
35 - Improving Efficiency of Normative Interventions by Characteristic-Based Selection of Households: An Agent-Based Approach (چکیده)
36 - Optimization of flexible lift processes on high-rise building construction sites (چکیده)
37 - INTEGRATED BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM) WITH SUPPLY CHAIN AND FEED-FORWARD CONTROL (چکیده)
38 - A STUDY OF THE CONCEPT OF DYNAMIC EQUIPMENT IN THE EARTHMOVING PROCESS BY A CONSIDERATION OF TIME, COST AND EMISSIONS (چکیده)
39 - Assessing the Accuracy of Expert-Based Decisions in Dispatching Ready Mixed Concrete (چکیده)
40 - Feasibility study of automatically performing the concrete delivery dispatching through machine learning techniques (چکیده)
41 - Optimality gap of experts' decisions in concrete delivery dispatching (چکیده)
42 - Predicting the Duration of Concrete Operations Via Artificial Neural Network and by Focusing on Supply Chain Parameters (چکیده)
43 - Sequential Meta-Heuristic Approach for Solving Large-Scale Ready-Mixed Concrete–Dispatching Problems (چکیده)
44 - Using Lagrangian Relaxation to Solve Ready Mixed Concrete Dispatching Problems (چکیده)
45 - Mathematical modelling and heuristic approaches to the location-routing problem of a cost-effective integrated solid waste management (چکیده)
46 - Analysis of Citation Networks in Building Information Modeling Research (چکیده)
47 - Mathematical model to optimally solve the lift planning problem in high-rise construction projects (چکیده)
48 - Is Social Media an Appropriate Data Source to Improve Travel Demand Estimation Models? (چکیده)
49 - Risk assessment of failure of rock bolts in underground coal mines using support vector machines', Applied Stochastic Models in Business and Industry (چکیده)
50 - Adaptation of simulated annealing to an integrated municipal solid waste location-routing problem (چکیده)
51 - A more realistic approach towards concrete delivery dispatching problem: using real distance instead spatial distance (چکیده)
52 - A mathematical model for the municipal solid waste location-routing problem with intermediate transfer stations (چکیده)
53 - Column Generation‐Based Approach for Solving Large‐Scale Ready Mixed Concrete Delivery Dispatching Problems (چکیده)
54 - Prediction of Pavement Performance application of support v ector regression with different Kernel (چکیده)
55 - Geometry of interest (GOI): spatio-temporal destination extraction and partitioning in GPS trajectory data (چکیده)
56 - Matching experts' decisions in concrete delivery dispatching centers by ensemble learning algorithms: Tactical level (چکیده)
57 - Fusion based learning approach for predicting concrete pouring productivity based on construction and supply parameters (چکیده)
58 - Hazard-based model for concrete pouring duration using construction site and supply chain parameters (چکیده)
59 - Enhancing the quality of geometries of interest (GOIs) extracted from GPS trajectory data using spatio-temporal data aggregation and outlier detection (چکیده)
60 - Exploring the capacity of social media data for modelling travel behaviour: Opportunities and challenges (چکیده)
61 - ​Transportation Application of Social Media: Travel Mode Extraction (چکیده)