بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Mojtaba Maghrebi


موارد یافت شده: 44

1 - مرور نظام یافته نقش مدل‌سازی اطلاعات ساختمان (BIM)در بهبود ایمنی پروژه‌های ساخت (چکیده)
2 - Risk of fire emergency evacuation in complex construction sites: Integration of 4D-BIM, social force modeling, and fire quantitative risk assessment (چکیده)
3 - بهینه سازی فرآیندهای بالابر در حین عملیات اجرایی ساختمانهای بلند مرتبه (چکیده)
4 - Using existing site surveillance cameras to automatically measure the installation speed in prefabricated timber construction (چکیده)
5 - Factors affecting unmanned aerial vehicles’ safety: A post-occurrence exploratory data analysis of drones’ accidents and incidents in Australia (چکیده)
6 - Determining optimum staged-evacuation schedule considering total evacuation time, congestion severity and fire threats (چکیده)
7 - بررسی تأثیر تراکم جمعیت کاربران ساختمان بر شدت خطر ازدحام در هنگام تخلیه اضطراری به کمک شبیه‎سازی عامل محور (چکیده)
8 - A multi-criteria decision support framework for municipal solid waste landfill siting: a case study of New South Wales (Australia) (چکیده)
9 - افزایش خودکارسازی بازرسی اتلاف های فرآیند های ساخت و ساز با بهره گیری از شناسایی و ردیابی اشیاء (چکیده)
10 - آموزش ایمنی در پروژههای ساخت با استفاده از شبیهسازی محیط واقعی برپایه تلفنهای همراه هوشمند (چکیده)
11 - واکاوی تأثیر پارامتر میزان جمعیت بر شاخص خطر ناشی از ازدحام در هنگام تخلیه اضطراری به کمک شبیه‎سازی عامل محور (چکیده)
12 - Integrating Household Travel Survey and Social Media Data to Improve the Quality of OD Matrix: A Comparative Case Study (چکیده)
13 - Political Skill Improves the Effectiveness of Emotional Intelligence: Bayesian Network Analysis in the Construction Industry (چکیده)
14 - An integrated approach to suitability assessment of municipal solid waste landfills in New South Wales, Australia (چکیده)
15 - Targeted selection of participants for energy efficiency programs using genetic agent-based (GAB) framework (چکیده)
16 - Extending BIM Interoperability for Real-Time Concrete Formwork Process Monitoring (چکیده)
17 - ارائه­ ی چارچوبی برای بهینه کردن هزینه­ های مرتبط با میلگرد در تیر بتنی با در نظر گرفتن توأم پارامترهای برش و اجرا (چکیده)
18 - Improving Efficiency of Normative Interventions by Characteristic-Based Selection of Households: An Agent-Based Approach (چکیده)
19 - Optimization of flexible lift processes on high-rise building construction sites (چکیده)
20 - INTEGRATED BUILDING INFORMATION MODELLING (BIM) WITH SUPPLY CHAIN AND FEED-FORWARD CONTROL (چکیده)
21 - A STUDY OF THE CONCEPT OF DYNAMIC EQUIPMENT IN THE EARTHMOVING PROCESS BY A CONSIDERATION OF TIME, COST AND EMISSIONS (چکیده)
22 - Assessing the Accuracy of Expert-Based Decisions in Dispatching Ready Mixed Concrete (چکیده)
23 - Feasibility study of automatically performing the concrete delivery dispatching through machine learning techniques (چکیده)
24 - Optimality gap of experts' decisions in concrete delivery dispatching (چکیده)
25 - Predicting the Duration of Concrete Operations Via Artificial Neural Network and by Focusing on Supply Chain Parameters (چکیده)
26 - Sequential Meta-Heuristic Approach for Solving Large-Scale Ready-Mixed Concrete–Dispatching Problems (چکیده)
27 - Using Lagrangian Relaxation to Solve Ready Mixed Concrete Dispatching Problems (چکیده)
28 - Mathematical modelling and heuristic approaches to the location-routing problem of a cost-effective integrated solid waste management (چکیده)
29 - Analysis of Citation Networks in Building Information Modeling Research (چکیده)
30 - Mathematical model to optimally solve the lift planning problem in high-rise construction projects (چکیده)
31 - Is Social Media an Appropriate Data Source to Improve Travel Demand Estimation Models? (چکیده)
32 - Risk assessment of failure of rock bolts in underground coal mines using support vector machines', Applied Stochastic Models in Business and Industry (چکیده)
33 - Adaptation of simulated annealing to an integrated municipal solid waste location-routing problem (چکیده)
34 - A more realistic approach towards concrete delivery dispatching problem: using real distance instead spatial distance (چکیده)
35 - A mathematical model for the municipal solid waste location-routing problem with intermediate transfer stations (چکیده)
36 - Column Generation-Based Approach for Solving Large-Scale Ready Mixed Concrete Delivery Dispatching Problems (چکیده)
37 - Prediction of Pavement Performance application of support v ector regression with different Kernel (چکیده)
38 - Geometry of interest (GOI): spatio-temporal destination extraction and partitioning in GPS trajectory data (چکیده)
39 - Matching experts' decisions in concrete delivery dispatching centers by ensemble learning algorithms: Tactical level (چکیده)
40 - Fusion based learning approach for predicting concrete pouring productivity based on construction and supply parameters (چکیده)
41 - Hazard-based model for concrete pouring duration using construction site and supply chain parameters (چکیده)
42 - Enhancing the quality of geometries of interest (GOIs) extracted from GPS trajectory data using spatio-temporal data aggregation and outlier detection (چکیده)
43 - Exploring the capacity of social media data for modelling travel behaviour: Opportunities and challenges (چکیده)
44 - ​Transportation Application of Social Media: Travel Mode Extraction (چکیده)