بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Nasser Tajabor


موارد یافت شده: 87

1 - Magnetostriction and thermal expansion of HoFe 11  x Co x Ti intermetallic compounds (چکیده)
2 - Magnetoelastic properties of substituted Er1xGdxMn6Sn6intermetallic system (چکیده)
3 - Magnetostriction effect of Co substitution in the Nd6Fe13Si intermetallic compound (چکیده)
4 - Effect of Different Calcination Process and Gd2O3 as Impurities on the Different Phases of Bi-Based Superconductor (چکیده)
5 - Influence of low Co substitution on magnetoelastic properties of HoFe11Ti intermetallic compound (چکیده)
6 - A study on magnetoelastic properties of Tb3 (Fe28xCox) V1.0 (x¼0, 3, 6) compounds (چکیده)
7 - Thermal expansion anomaly and magnetostriction of Nd2Fe14Si3 (چکیده)
8 - Influence of low Co substitution on magnetoelastic properties of HoFe11Ti intermetallic compound (چکیده)
9 - مطالعه ی خواص ساختاری و مغناطوترابری نانوذرات پروسکایت 3 La0/85B0/15MnO تهیه شده به روش فعالسازی مکانیکی (چکیده)
10 - مطالعه ی خواص ساختاری و مغناطوترابری نانوذرات پروسکایت La0/85B0/15MnO تهیه شده به روش فعالسازی مکانیکی (چکیده)
11 - بررسی ساختاری، الکترونی و مغناطیسی نانو خوشه های آهن و کبالت (چکیده)
12 - ساخت نانوبلورک های باریم تیتانات به روش آلیاژسازی مکانیکی و بررسی تاثیر اندازه ذرات بر دمای کوری آن (چکیده)
13 - Structure and Magnetotransport Properties of Nanocrystalline La0.85Bi0.15MnO3 Prepared By Mechanical Activation (چکیده)
14 - Magnetovolume Effects In Er1-xGdxMn6Sn6 Intermetallics (چکیده)
15 - Magnetovolume effects in substituted Er1 xGdxMn6Sn6 intermetallics (چکیده)
16 - Magnetoelastic properties of ErMn6Sn6 intermetallic compound (چکیده)
17 - Structural and magnetoelastic properties of Y3Fe27.2Cr1.8 and Ce3Fe25Cr4 ferromagnetic compounds (چکیده)
18 - Structural, electronic and magnetic properties of Fen@C60 and Fen@C80 (n=2–7) endohedral metallofullerene nano-cages: First principles study (چکیده)
19 - ساختار بلوری، خواص مغناطیسی و مغناطوالاستیکی ترکیب‌های بین فلزی Nd6Fe13-xCoxCu (چکیده)
20 - Anisotropy and FOMP in Tb3 (Fe28 xCox) V1.0 (x¼0, 3 and 6) compounds (چکیده)
21 - Influence of Co substitution on magnetoelastic properties of Nd6Fe13Cu compound (چکیده)
22 - Magnetoelastic properties of Nd6Fe13Cu intermetallic compound (چکیده)
23 - First principles study of small cobalt clusters encapsulated in C60 and C82 (چکیده)
24 - First principles calculations of C70 fullerene nano-cage doped with transition (چکیده)
25 - Magnetoelastic properties of GdMn6Sn6 intermetallic compound (چکیده)
26 - Influence of Co substitution on magnetic properties and thermal expansion of (چکیده)
27 - Influence of N2- and Ar-ambient annealing on the physical properties of SnO2: Co transparent conducting films prepared by spray pyrolysis technique (چکیده)
28 - A survey on the effect of vanadium content on the magnetoelastic (چکیده)
29 - بررسی اثرناخالصی 2MnO بر دمای گذارترکیب δ-7O3Cu2YBa (چکیده)
30 - Influence of 3d transition metals (Fe, Co) on the structural, electrical and magnetic properties of C60 nano-cage (چکیده)
31 - ساخت نانوبلورک های 3-xSrxMnO3/0Ca7/0La به روش فعال سازی مکانیکی و بررسی ویژگی های ساختاری و مغناطوترابری آن ها (چکیده)
32 - Magnetotransport and magnetoelastic effects in Co-doped La0. 7Sr0. 3MnO3 nanocrystalline perovskites (چکیده)
33 - بررسی آثار مغناطوالاستیکی ترکیب Sm0.4Gd0.6Mn2Ge2 (چکیده)
34 - ساخت ابرسانای YBa2Cu3O7- به روش سل-ژل و بررسی اثر ناخالصی Er2O3 بر دمای گذار این ترکیب (چکیده)
35 - influnes of hydrogenation on structure and magnetic properties of HoFe11-xCoxTi (چکیده)
36 - ساخت ترکیب منگنایت-کبالتایت 3O1/0Co9/0Mn3/0Sr7/0La به روش سل-ژل و مطالعه ی مقاومت ویژه و مغناطومقاومت آن (چکیده)
37 - ساخت ترکیب به روش آلیاژسازی مکانیکی (چکیده)
38 - تهیه و بررسی هدایت الکتریکی نانوسیال مگنتیت (چکیده)
39 - بررسی اثر پخش نیتروژن بر ساختار و خواص مغناطیسی (چکیده)
40 - اثر حضور وانادیم بر ساختار و خواص مغناطوالاستیکی (چکیده)
41 - تحلیل پارامترهای میدان بلوری و ناهمسانگردی مغناطیسی ترکیبات HoFe11-xCoxTi (چکیده)
42 - خواص مغناطوالاستیکی ترکیب سه تایی خاکی نادر Cu13Fe6Nd (چکیده)
43 - ویژگی های مغناطیسی نانوسیم های فلزات واسط (Cr, Mn, Fe, Co, Ni) (چکیده)
44 - نقش حضور Si وCo بر خواص مغناطوالاستیکی آلیاژهای Er2Fe14-xCoxSi2 (چکیده)
45 - مطالعه اثر ناخالصی کبالت بر خواص ساختاری و الکتریکی نیمرسانای 2O2SrCu ساخته شده به روش سل ـ ژل (چکیده)
46 - سنتز و مطالعه خواص ساختاری واپتیکی نانوبلورکهای کادمیوم سولفاید (چکیده)
47 - ساختار بلوری و خواص مغناطیسی ترکیبهای سه تایی خاکی نادر CoxCu13Fe6Nd-x (چکیده)
48 - تهیه پودر LaMnOبه روش مکانوشیمیایی (چکیده)
49 - بررسی ساختار و مغناطومقاومت ترکیب منگنایت-کبالتایتLa0.7Sr0.3Mn0.9Co0.1O3 تهیه شده به روش سل- ژل، (چکیده)
50 - بررسی خواص مغناطیسی ترکیبات (Z = H, N) YFe ١٠V٢Z (چکیده)
51 - بررسی خواص مغناطوالاستیکی ترکیب Ce3Fe25Cr (چکیده)
52 - بررسی اثر پخش آربن بر ساختار و خواص مغناطیسی ترکیبهای HoFe11-xCoxTi (چکیده)
53 - Influence of Co substitution on magnetoelastic properties of Er2Fe14-xCoxB (x = 1, 3 and 5) intermetallic compounds (چکیده)
54 - Influence of Si and Co substitutions on magnetoelastic properties of R2Fe17 (R = Y, Er and Tm) intermetallic compounds (چکیده)
55 - Magnetostriction and thermal expansion of interstitially modified NdFe10V2Zx (Z = N, H) compounds (چکیده)
56 - Influence of H and N insertion on the magnetostriction and thermal expansion of YFe10V2Zx (Z=N, H) compositions (چکیده)
57 - Study of the magnetostrictive strains in Pr6Fe11Ga3 alloy (چکیده)
58 - A comparative study of the magnetoelastic properties of the YFe10V2 and NdFe10V2 compounds, (چکیده)
59 - ساختار بلوری و خواص مغناطیسی ترکیبات Z=H، N) RFe10V2Zy و R=Y، Nd) (چکیده)
60 - اثر بازپخت در محیط آرگون و نیتروژن بر خواص ساختاری, الکتریکی و اپتیکی لایه های رسانای شفاف SnO2:Co تهیه شده به روش اسپری پایرولیزیز (چکیده)
61 - لایه های نازک 3SrTiO به روش اسپری پایرولیز و مطالعه خواص ساختاری و اپتیکی آنها (چکیده)
62 - the effect of solvent on the crystal structure and size distribution of Cadmium Sulfide nano crystal (چکیده)
63 - اثر WO3 و MnO2 بر ابررساناهای دمای بالای 2223- Bi تهیه شده به روش سل - ژل (چکیده)
64 - Spin reorientation and first-order magnetisation process in HoFe11−xCoxTi compounds (چکیده)
65 - مطالعه اثر جانشانی کبالت بر ساختار بلوری و مغناطومقاومت ترکیبات 3Mn1-xCoxO2/0Sr75/0La، تهیه شده به روش سل- ژل (چکیده)
66 - Anomalies in magnetoelastic properties of NdFe10V2 alloy (چکیده)
67 - رشد تک بلور نیمرسانای Cd0.96 Zn0.04 Te به دو روش بریجمن تغییر یافته و ترابری فاز بخار (چکیده)
68 - Influence of spin reorientation on the magnetoelastic properties of NdFe10.5V1.5 (چکیده)
69 - magnetostriction and first order magnetic transition in Nd2-xFe14C compounds (چکیده)
70 - Structure and electrical resistivity of Gd Pr Co Compounds (چکیده)
71 - The effect of substitution of Ni for Co on magnetostrictive strain in GdCo Ni B compounds (چکیده)
72 - Anomalous behavior of temperature dependence of magnetostriction in NdFe Ti (چکیده)
73 - Magnetostriction and thermal expansion of polymer-bonded Nd Fe B nano-composite (چکیده)
74 - A comparative study on magnetostrictive strain in GdCo5 and Cd0.9, Pr0.1 Co5 (چکیده)
75 - Anomalous behavior of electrical resistivity in NdFe11 Ti (چکیده)
76 - رفتار ناهنجار مغناطوتنگش و پذيرفتاري مغناطيسي متناوب در بسبلورهاي Gd1-xPrxCo5 (چکیده)
77 - آلپاژسازي مكانيكي پودرMnTe (چکیده)
78 - the effect of dy content on magnetoelastic coupling in nd2-xDyxfe14 C compounds (چکیده)
79 - anomalies of magnetostriction and thermal expansion in nd6fe13si solid solution (چکیده)
80 - the effect of dy content on mangnetoelastic coupling in nd-2-xDyxfe14c (چکیده)
81 - مغناطومقاومت خودبخودي در محلول جامد Nd6Fe13Si (چکیده)
82 - ناهنجاريهاي مغناطوتنگش و ضريب انبساط دمائي در محلول جامد Nd6Fe13Si (چکیده)
83 - سنتز و رشد بلور نيمرساناهاي WSxSe2-x (چکیده)
84 - تهيه الياژ MnTe به روش مكانيكي (چکیده)
85 - مطالعه نا همسانگردي جهتي مغناطوتنگش در اهنرباي بي شكل Nd14Dy2Fe78B6 (چکیده)
86 - اثر DY بر جفتشدگي مناطوكشساني در محلولهاي جامد Nd2-DyxFe14C (چکیده)
87 - ناهمسانگردي جهتي مغناطوتنگش و گذار فاز مغناطيسي در محلول جامد Nd14Dy2Fe78B6 (چکیده)