بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Neda Mohseni


موارد یافت شده: 35

1 - تأثیرسولیفلکسیونهای حوضه آبریز درونگربرخصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (چکیده)
2 - Interactions of soil quality, ages of alluvial fans, and mechanisms controlling total soil organic carbon dynamics (چکیده)
3 - Response of termite mounds to changes of geomorphic forms and processes and associated edaphic variations (چکیده)
4 - تأثیر سولی‌فلوکسیون‌های حوضه آبریز درونگر بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک (چکیده)
5 - اثرات تحول سنی لندفرم‌ها بر دینامیک کربن پدوسفر (مطالعه موردی دامنه های آلاداغ- شمال شرقی ایران) (چکیده)
6 - شناسایی نقاط داغ ژئودایورسیتی حوضه آبریز رودخانه درونگر با استفاده از یک روش کمی (چکیده)
7 - اثرات چاه های بهره برداری آب زیرزمینی بر تغییرپذیری پهنه های فرونشست دشت نیشابور و پیامدهای ژئومورفیک آن (چکیده)
8 - Factors affecting topographic thresholds in gully erosion occurrence and its management using predictive machine learning models (چکیده)
9 - بایوژئومورفولوژی: ارتباط بین سیستم های ژئومورفولوژیک، اکولوژیک و بیولوژیک در مقیاس زمان و مکان (چکیده)
10 - مدلسازی وقوع فرسایش گالی در حوضه آبریز گرگانرود (چکیده)
11 - پیامدهای پدوژئومورفیک آتش سوزی جنگل ها و مخاطرات محیطی ناشی ازآن (چکیده)
12 - Paradoxical role of the spatial heterogeneity in the functioning of drylands (چکیده)
13 - شناسایی نواحی مستعد سیلاب در استان گلستان با استفاده از تصاویر سنتینل و مدلسازی هیدرولیکی (چکیده)
14 - Variation in the rate of land subsidence induced by groundwater extraction and its effect on the response pattern of soil microbial communities (چکیده)
15 - Soil erosion progression under rill and gully erosion processes and its effect on variations of mechanisms controlling C mineralization ratio (چکیده)
16 - A spatiotemporal analysis of the relationship between groundwater level and ground surface displacement using Sentinel-1 SAR data (چکیده)
17 - Consequence of interaction between soil erosion processes and dryland landforms (چکیده)
18 - Relationship between morphometric stream characteristics and sediment heavy metal pollution in a mining-influenced watershed (چکیده)
19 - Interactions among hydro-aeolian processes and micro-geomorphology stimulate hot spots of sediment carbon source and sink within a coppice dune system (چکیده)
20 - بررسی نقش فرایندهای ژئومورفیک در مورفولوژی نبکاهای مناطق نیمه خشک (چکیده)
21 - اثرات عوامل محیطی بر گسترش فرونشست ها در دشت نیشابور (چکیده)
22 - اثر فعالیت های آنتروپوژنیک بر مخاطرات زیست محیطی ناشی از آلودگی فلزات سنگین در اکوسیستم های کشاورزی (چکیده)
23 - ارزیابی آستانه های فرسایش پذیری خاک متاثر از نوسانات سطح ایستابی آب های زیرزمینی (چکیده)
24 - Terrain indices control the quality of soil total carbon stock within water erosion-prone environments (چکیده)
25 - اثر فرایندهای ژئومورفیک بر چرخه زیستی خاک (چکیده)
26 - اثر فرسایش آبی بر تنوع زیستی خاک در اکوسیستم های خشک (چکیده)
27 - Impact of geomorphic disturbance on spatial variability of soil CO2 flux within a depositional landform (چکیده)
28 - اثرات مولفه های بایوژئومورفیک بر روی کنترل فرسایش در محیط های بیابانی (چکیده)
29 - Variations in spatial patterns of soil-vegetation properties and the emergence of multiple resilience thresholds within different debris flow fan positions (چکیده)
30 - Variations in spatial patterns of soil–vegetation properties over subsidence-related ground fissures at an arid ecotone in northeastern Iran (چکیده)
31 - اثرات تغییرپذیری ادافیک بر دینامیک آستانه های تعادلی اکو سیستم خشک (چکیده)
32 - Pedogeomorphic characteristics and resilience variability in arid landscape (چکیده)
33 - الگوهای پایدار در فضای ناپایدار: ناپایداری تورینگ و بالن بوسِ (چکیده)
34 - الگوهای پوششی خودتنظیم: علائم پیش آگاهی در پیش بینی گذرهای اکوسیستمی (چکیده)
35 - تحلیل مدل شکل گیری تپه های ماسه ای حاصل از بادهای یک جهته با استفاده از معادلات دیفرانسیل معمولی (چکیده)