بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Sara Farsaraei


موارد یافت شده: 23

1 - تأثیر سالیسیلیک اسید بر خصوصیات رشدی و بیوشیمیایی به ‏لیمو (Lippia citrodora L.) تحت تنش شوری (چکیده)
2 - تاثیر کاربرد آزومیت بر کاهش خسارت ناشی از تنش شوری در گیاه جعفری مکزیکی (Tagetes minuta L.) (چکیده)
3 - بررسی پاسخ مورفوفیزیولوژیکی و بیوشیمیایی ریحان رقم ’کشکنی لولو‘ به تنش شوری و کاربرد پلیمرهای سوپرجاذب (چکیده)
4 - Application of Exogenous Ascorbic Acid Modifies Growth and Pigment Content of Calendula officinalis L. Flower Heads of Plants Exposed to NaCl Stress (چکیده)
5 - Seed Priming with Putrescine Alleviated Salinity Stress During Germination and Seedling Growth of Medicinal Pumpkin (چکیده)
6 - تأثیر برهمکنش تنش شوری و پوترسین بر برخی از خصوصیات فیزیولوژیکی ریحان ((Ocimum basilicum L. cv. Genove ‬‬‬‬‬ (چکیده)
7 - Mycorrhizal fungi modified growth, physiological traits, and essential oil content of sweet basil (چکیده)
8 - Response of Ocimum ciliatum L. to biochar amendment under cadmium stress (چکیده)
9 - تأثیر دمای انبار، مدت انبارمانی و نوع بسته‌بندی بر برخی ویژگی های کیفی نعناع سبز (چکیده)
10 - تأثیر بیوچار بر ویژگیهای رشدی و جذب عناصر غذایی مرزه تابستانه Satureja hortensis L.) (چکیده)
11 - تاثیر سه نوع پلیمر سوپرجاذب بر خصوصیات رشدی و جذب عناصر در ریحان تحت تنش شوری (چکیده)
12 - Biochar application modified growth and physiological parameters of Ocimum ciliatum L. and reduced human risk assessment under cadmium stress (چکیده)
13 - Changes in growth and essential oil composition of sweet basil in response of salinity stress and superabsorbents application (چکیده)
14 - Changes in essential oil compositions, total phenol, flavonoids and antioxidant capacity of Achillea millefolium at different growth stages (چکیده)
15 - تاثیر محلول پاشی پوترسین بر زیست توده، محتوای نسبی آب برگ و میزان عناصر معدنی ریحان ((Ocimum basilicum L. cv. Genove تحت تنش شوری (چکیده)
16 - تاثیر قارچ‏های مایکوریزا و محلول پاشی پوترسین بر صفات بیوشیمیایی و بیوماس اندام هوایی ریحان سبز (Ocimum ciliatum L.) در دو چین مختلف برداشت (چکیده)
17 - تأثیر اسید سالیسیلیک بر ویژگی های رشدی و بیوشیمیایی به‏ لیمو در سطوح مختلف شوری آب آبیاری (چکیده)
18 - Study on Adjustment of the Effects of Salt Stress by Azomite Application on Mexican Marigold (Tagetes minuta L.) (چکیده)
19 - تاثیر پیش تیمار پوترسین بر شاخص‏های جوانه زنی کدوی پوست کاغذی -Cucurbita pepo L.- تحت تنش شوری (چکیده)
20 - Studying the effect of salicylic acid on some physiological and biochemical characteristics of Lippia citroidora under NaCl stress (چکیده)
21 - Alleviating negative effects of cadmium stress in basil -Ocimum basilicum L. cv. Keshkeni Luvelou- by using two types of mycorrhizal fungi (چکیده)
22 - تاثیر برهمکنش تنش شوری و پلیمرهای سوپرجاذب بر فعالیت آنزیم های آنتی اکسیدانی ریحان رقم کشکنی لولو (چکیده)
23 - Chemical composition and antifungal activity of thyme (Thymus vulgaris) essential oil (چکیده)