بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: Vahid Fakoor


موارد یافت شده: 68

1 - Some New Goodness-of-fit Tests for Rayleigh Distribution (چکیده)
2 - آزمون انتخاب بد در بازار بیمه پایه درمان ایران (چکیده)
3 - Impact of law enforcement and increased traffic fines policy on road traffic fatality, injuries and offenses in Iran: Interrupted time series analysis (چکیده)
4 - A note on the strong consistency of nonparametric estimation of Shannon entropy in length-biased sampling (چکیده)
5 - Asymptotic properties of the estimator of cumulative residual entropy (چکیده)
6 - Bayesian Nonparametric Estimation of Distribution Function for Length-Biased Data (چکیده)
7 - A presmooth estimator of unbiased distributions with length-biased data (چکیده)
8 - خواص حدی برآوردگر شبه درستنمایی با داده های سانسور راست (چکیده)
9 - Goodness of fit tests for Rayleigh distribution based on quantiles (چکیده)
10 - Integral stochastic ordering of the multivariate normal mean-variance and the skew-normal scale-shape mixture models (چکیده)
11 - Strong Convergence Rates of the Product-limit Estimator for Left Truncated and Right Censored Data under Association (چکیده)
12 - انتخاب توزیع پیشین در استنباط بیزی (چکیده)
13 - Time trends in gender-specific incidence rates of road traffic injuries in Iran (چکیده)
14 - SURVIVAL FUNCTION ESTIMATION IN LENGTH-BIASED AND RIGHT CENSORED DATA (چکیده)
15 - خواص مجانبی برآوردگرهای کاپلان مه-یر و نلسون آلن برای داده های سانسور شده ی وابسته (چکیده)
16 - برآورد طول دوره کمون در بیماران مبتلا به HIV در استان خراسان رضوی (چکیده)
17 - Nonparametric estimators for quantile density function under length-biased sampling (چکیده)
18 - Weak convergence of TJW product-limit estimator under association (چکیده)
19 - برآورد ناپارامتری آنتروپی گذشته رنی گذشته بوسیله داده های وابسته کامل (چکیده)
20 - The MRL function inference through empirical likelihood in length-biased sampling (چکیده)
21 - A Berry-Esseen type bound for the kernel density estimator based on a weakly dependent and randomly left truncated data (چکیده)
22 - Lp Distance for kernel density estimator in length-biased data (چکیده)
23 - A Goodness-of-Fit Test for Rayleigh Distribution Based on Hellinger Distance (چکیده)
24 - Uniform limit theorems under random truncation (چکیده)
25 - Goodness-of-fit test under length-biased sampling (چکیده)
26 - On weighted cumulative residual entropy (چکیده)
27 - Optimum Routing and Scheduling for Estimation in Wireless Sensor Networks (چکیده)
28 - A Note on the Smooth Estimator of the Quantile Function with Left-Truncated Data (چکیده)
29 - A Berry-Esseen Type Bound for the Kernel Density Estimator of Length-Biased Data (چکیده)
30 - On estimation of a density function in multiplicative censoring (چکیده)
31 - Total Data Collection Algorithm Based on Estimation Model for Wireless Sensor Network (چکیده)
32 - Asymptotic behaviors of nearest neighbor kernel density estimator in left-truncated data (چکیده)
33 - A Berry-Esseen Type Bound in Kernel Density Estimation for a Random Left-Truncation Model (چکیده)
34 - Optimized task scheduling for estimation in wireless sensor networks (چکیده)
35 - Some asymptotic results of kernel density estimator in length-biased sampling (چکیده)
36 - برآورد بیزی و اعتبارسنجی متقابل پهنای باند برآوردگر هسته ای تابع چگالی برای داده های در طول-اریب (چکیده)
37 - On the nonparametric mean residual life estimator in length-biased sampling (چکیده)
38 - Asymptotic behaviors of the Lorenz curve for left truncated and dependent data (چکیده)
39 - برآورد مینیمم فاصله هلینجر در مدل دو نمونه ای نیمه پارامتری (چکیده)
40 - تقریبهای قوی برای فرایندهای چندکی باز نمونه گیر ی شده و کاربرد آن در روش شناسی ROC (چکیده)
41 - Large-sample study of the kernel density estimators under multiplicative censoring (چکیده)
42 - Central Limit Theorem for ISE of Kernel Density Estimators in Censored Dependent Model (چکیده)
43 - Some Asymptotic Results of Kernel Density Estimators Under Random Left-Truncation and Dependent Data (چکیده)
44 - Density estimators for truncated dependent data (چکیده)
45 - Asymptotic behaviors of the Lorenz curve under strong mixing (چکیده)
46 - Asymptotic behaviors of the Lorenz curve and Gini index in sampling from a length-biased distribution (چکیده)
47 - The Bahadur representation for kernel-type estimator of the quantile function under strong mixing and censored data (چکیده)
48 - Asymptotic Behaviors of the Lorenz Curve for Censored Data Under Strong Mixing (چکیده)
49 - Strong Gaussian Approximations of Product-Limit and Quantile Processes for Strong Mixing and Censored Data (چکیده)
50 - Strong Gaussian approximations of product-limit and quantile processes for truncated data under strong mixing (چکیده)
51 - Strong uniform consistency of kernel density estimators under a censored dependent model (چکیده)
52 - Almost Sure Convergence of Two-Dimensional Distribution Function Under Negative Association (چکیده)
53 - Asymptotic normality of the truncation probability estimator for truncated dependent data (چکیده)
54 - Asymptotic expansion for ISE of kernel density estimators under censored dependent model (چکیده)
55 - Laws of large numbers for random linear programs with associated sequences (چکیده)
56 - Maximal inequalities for associated random variables (چکیده)
57 - Probability inequalities for sums of negatively dependent random variables (چکیده)
58 - A Note on the Strong Law of Large Numbers (چکیده)
59 - On the complete convergence of weighted sums for dependent (چکیده)
60 - Laws of Large Numbers for Random Linear Programs under Dependent Models (چکیده)
61 - Rosenthal’s Type Inequalities for Negatively Orthant Dependent Random Variables (چکیده)
62 - Central Limit Theorem for Integrated Square Error of Kernel Hazard Estimator under Censored Dependent Model (چکیده)
63 - Strong uniform convergence rate of kernel conditional quantile estimator under random censorship for a-mixing random variables (چکیده)
64 - Laws of large numbers for random linear programs under dependence model (چکیده)
65 - A note on the consistency of kaplan meier estimator dependent failure time data (چکیده)
66 - Wavelet linear Density Estimation for Negativel Associated Sequences (چکیده)
67 - Strong convergence of weighted sums for negatively orthant dependent random variables (چکیده)
68 - Central limit theorem for integrated square error of kernel hazard estimator under censored dependent model (چکیده)