بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: hamide mahmoodi


موارد یافت شده: 32

1 - ارزیابی و اولویتبندی عوامل مؤثر بر جریانهای جذب گردشگری روستایی )مورد مطالعه: حوزه نفوذ گردشگری شهر مشهد( (چکیده)
2 - Spatial Analysis of Tourism Development Potential of Tourism Destination Villages Case Study: Mashhad Tourism Sphere of Influence) (چکیده)
3 - Analyzing the effects of tourism development on the reconstruction of earthquake‑stricken villages in Changoreh Avaj in Iran (چکیده)
4 - Estimation and prediction of ecological footprint using tourism development indices top tourist destination countries (چکیده)
5 - The effect of public space indicators on the rural district’s life quality in Kuhdasht county, Iran (چکیده)
6 - وندالیسم و حس تعلق مکانی در نواحی روستایی پیراشهر بیرجند (چکیده)
7 - تمایل گردشگران به پرداخت هزینة خدمات در مقصدهای گردشگری روستایی (چکیده)
8 - تحلیل نگرش و رفتار زیست محیط گرایانه جوامع عشایری بعد از اجرای طرح مدیریت مشارکتی جنگل و مرتع ( مطالعه موردی: بخش بازفت استان چهار محال و بختیاری) (چکیده)
9 - تحلیل احساس امنیت مردم محلی در روستاهای گردشگری شهرستان نیشابور (چکیده)
10 - ارزیابی دانش مدیران محلی در کاهش آسیب پذیری سکونتگاههای روستایی در برابر رخداد زلزله )مورد مطالعه: دهستان گیلوان- شهرستان طارم( (چکیده)
11 - Analysis of the Effects of Housing Quality on Health (Physical and Mental) of Villagers (Case Study: Villages of Shandiz District in Binaloud County) (چکیده)
12 - تحلیل و ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی ارائه شده به دهیاران روستایی (مطالعه موردی: دهیاران روستای بخش نصرآباد تربت جام) (چکیده)
13 - رتبه‌بندی روستاها براساس شاخص‌های زیست‌پذیری (مطالعۀ موردی: دهستان نظام‌آباد شهرستان آزادشهر) (چکیده)
14 - تحلیل فضایی رضایتمندی روستاییان از کیفیت خدمات آبرسانی شرکت آب و فاضلاب روستایی (چکیده)
15 - تاثیر رسانه های تصویری در ترویج مصرف گرایی روستایی (مطالعه موردی: روستاهای دهستان تبادکان شهرستان مشهد) (چکیده)
16 - نقش جاذبه های فرهنگی- تاریخی مقصدهای روستایی در توسعه گردشگری مطالعه موردی: شهرستانهای مشهد و بینالود (چکیده)
17 - نقش زنان در توسعۀ گردشگری روستایی (منطقه مورد مطالعه: بخش شاندیز) (چکیده)
18 - تحلیل اثر وام‌های کمیته امداد امام خمینی بر اشتغال پایدار روستاییان مورد: شهرستان مشهد (چکیده)
19 - تحلیل جنسیتی کیفیت زندگی روستایی در روستاهای بخش شاندیز (چکیده)
20 - -SME-آسیب شناسی توسعه کسب و کارهای کوچک و متوسط مورد: سفالسازی روستای مند گناباد (چکیده)
21 - تحلیل تاب آوری کسب وکارهای گردشگری در نواحی روستایی مورد: حوزه نفوذ گردشگاهی شهر مشهد (چکیده)
22 - بررسی و تحلیل تأثیر رسانه های جمعی بر کاهش اعتماد اجتماعی روستاییان (مورد مطالعه: روستاهای دهستان کنویست شهرستان مشهد) (چکیده)
23 - بررسی و تحلیل اثرات مذهب گرایی در ارتقای سرمایه های اجتماعی روستاهای مرزی (مطالعه موردی: دهستان گل بانو وکاریزان شهرستان تربت جام) (چکیده)
24 - تحلیل تأثیر مصرف گرایی روستاییان بر روابط اجتماعی آن‌ها (مطالعۀ موردی: روستاهای دهستان رادکان شهرستان چناران) (چکیده)
25 - تحلیل مهارت‌های کارآفرینی زنان در مناطق روستایی (مورد مطالعه: روستاهای بخش مرکزی شهرستان فریمان) (چکیده)
26 - تحلیل فضایی سطح تاب‌آوری سکونتگاه¬های روستایی در برابر مخاطرات محیطی (مورد مطالعه: بخش مرکزی شهرستان فاروج) (چکیده)
27 - تبیین سیاست¬گذاری های زیرساختی تاثیرگذار در توسعه کارآفرینی روستایی (چکیده)
28 - بررسی تطبیقی نقش اعتبارات خرد در توسعه روستایی نواحی کوهستانی و دشتی (مورد مطالعه: دهستان‌های کارده و میان ولایت شهرستان مشهد) (چکیده)
29 - بررسی تأثیر کیفیت زندگی روستاییان بر ارتقاء کیفیت مسکن روستایی (مطالعه موردی: بخش شاندیز- شهرستان بینالود) (چکیده)
30 - بررسی سطح موفقیت مراکز فناوری اطلاعات و ارتباطات در توسعه کارآفرینی مناطق روستایی (چکیده)
31 - بررسی تأثیر گردشگری مذهبی بر ارتقاء کیفیت زندگی روستاییان درحوزه نفوذ گردشگاهی شهر مشهد (چکیده)
32 - ارزیابی و تحلیل کیفیت مسکن در مناطق روستایی )مطالعه موردی: دهستان کنویست شهرستان مشهد( (چکیده)