بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: hasan feizi


موارد یافت شده: 26

1 - Can Bulk and Nanosized Titanium Dioxide Particles Improve Seed Germination Features of Wheatgrass (Agropyron desertorum) (چکیده)
2 - Assessment of Concentrations of Nano and Bulk Iron Oxide Particles on Early Growth of Wheat (Triticum aestivum L.) (چکیده)
3 - Phytotoxicity and stimulatory impacts of nanosized and bulk titanium dioxide on fennel (Foeniculum vulgare Mill (چکیده)
4 - Effects of Concentrations of Bulk and Nanosized Titanium Dioxide (TiO2) on Germination of Wheat Seed (چکیده)
5 - تحریک جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه گوجه فرنگی با استفاده از میدان مغناطیسی و خیساندن بذر (چکیده)
6 - تاثیر شدت و زمانهای مختلف میدان مغناطیسی بر رفتار جوانه زنی و رشد گیاهچه گندم(Triticum aestivum L.) (چکیده)
7 - Effects Silver Nanoparticles and Magnetic Field on Growth of Fodder Maize (Zea mays L (چکیده)
8 - SEED YIELD AND WATER USE EFFECIENCY OF Carum copticum AS AFFECTED BY WATER STRESS, SILVER NANOPARTICLES AND MAGNETIC FIELD NANOPARTICLES AND MAGNETIC FIELD (چکیده)
9 - Impact of Intensity and Exposure Duration of Magnetic Field on Seed Germination of Tomato (Lycopersicon esculentum L (چکیده)
10 - اثر کاربرد نانو ذرات نقره، میدان مغناطیسی، باریم و لیتیوم بر عملکرد دانه و برخی ویژگی های زراعی گندم (چکیده)
11 - مطالعه بنیه بذر ژنوتیپهای ذرت با استفاده از شاخص متوسط زمان جوانه زنی (چکیده)
12 - Evaluation of Tomato Production Systems in Terms of EnergyUse Efficiency and Economical Analysis in Iran (چکیده)
13 - تاثیر شدت و زمان های میدان مغناطیسی بر جوانه زنی بذر و رشد گیاهچه رازیانه (چکیده)
14 - واکنش بذر گندم به غلظت های مختلف نانو ذرات دی اکسید تیتانیوم (TiO2) در مقایسه با ذرات غیر نانو (چکیده)
15 - Impact of Bulk and Nanosized Titanium Dioxide (TiO2) on Wheat Seed Germination and Seedling Growth (چکیده)
16 - بررسی عملکرد و صفات کیفی ریشه چغندرقند تحت تأثیر میدان مغناطیسی و کاربرد نانو ذرات نقره (چکیده)
17 - اثرات آبیاری تکمیلی با نسبتهای مختلف فاضلاب شهری بر کمیت و کیفیت ارزن علوفه ای نوتریفید در برداشت های مختلف (چکیده)
18 - کاربرد نانو ذرات نقره و میدان مغناطیسی در تحریک رشد و عملکرد گیاه ذرت (چکیده)
19 - تاثیر میدان مغناطیسی و نانو ذرات نقره بر رشد، عملکرد و کیفیت سیلوی ذرت علوفه ای در مقایسه با کاربرد کودهای پرمصرف و کم مصرف (چکیده)
20 - اثر کشت مخلوط نواری ذرت (Zea mays L.) و لوبیا Phaseolus vulgaris L.)) بر عملکرد ماده خشک و نسبت برابری زمین در شرایط کنترل و عدم کنترل علف های هرز (چکیده)
21 - ارزیابی جذب و کارایی مصرف نور توسط کانوپی کشت مخلوط ذرت و لوبیا (چکیده)
22 - بررسی اثرات آبیاری با فاضلابهای خانگی تصفیه شده بر کمیت و کیفیت ارزن علوفه ای (چکیده)
23 - A case study of energy use and economical analysis of irrigated and dryland wheat production systems (چکیده)
24 - بکار گیری روشهای بیوفیزیک در کشاورزی (چکیده)
25 - بهبود عملکرد گندم در سازگاری به تنش خشکی با استفاده از شاخص های فیزیولوژیک (چکیده)
26 - استفاده از پساب شهری تصفیه شده به منظور تولید گندم، جو و تریتیکاله (چکیده)