بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: marjan azghandi


موارد یافت شده: 22

1 - Selective capture of plasma cell-free tumor DNA on magnetic beads: a sensitive and versatile tool for liquid biopsy (چکیده)
2 - Evaluation of antimicrobial properties of bovine lactoferrin against foodborne pathogenic microorganisms in planktonic and biofilm forms (in vitro) (چکیده)
3 - Crosstalk between DNA methylation and gene expression in colorectal cancer, a potential plasma biomarker for tracing this tumor (چکیده)
4 - Comparison of antimicrobial activity of thanatin peptide with two cinnamon and oregano essential oils on farm animal’s pathogenic bacterial isolates (چکیده)
5 - Evaluation of Antimicrobial Properties of Bovine Lactoferrin Against Some of Foodborne Pathogens in Planktonic and Biofilm Forms (چکیده)
6 - A Novel Chimeric Anti-HCV Peptide Derived from Camel Lactoferrin and Molecular Level Insight on Its Interaction with E2 (چکیده)
7 - Production of a Recombinant Peptide (Lasioglossin LL ΙΙΙ) and Assessment of Antibacterial and Antioxidant Activity (چکیده)
8 - بررسی اثر ضد باکتریایی پروتئین و پپتیدهای زیست‌فعال آلفاs1 کازئین شیر بر باکتری‌های مولد ورم‌پستان درگونه‌های مختلف پستانداران به روش داکینگ مولکولی (چکیده)
9 - Investigation of recombinant thanatin effects on the growth inhibition of e. coli mastitis in dairy cows (چکیده)
10 - In silico comparison of binding of lactoferrin from different species to receptors involved in the development of cognitive function in infants (چکیده)
11 - Heterologous expression of Thrombocidin-1 in Pichia pastoris: evaluation of its antibacterial and antioxidant activity (چکیده)
12 - Recombinant production of a chimeric antimicrobial peptide in E. coli and assessment of its activity against some avian clinically isolated pathogens (چکیده)
13 - بررسی فعالیت ضد باکتریایی و سمیت پپتید نوترکیب LasioglossinΙΙΙ بر پاتوژن های شاخص مواد غذایی (چکیده)
14 - In silico study of anti-CCHFV effect of lactoferrin from different origin (چکیده)
15 - In silico evaluation of anti-retroviral effects of lactoferrin from different species (چکیده)
16 - بررسی ناحیه HVR - III ژنوم میتوکندری گوسفندان ایرانی با روش توالی یابی (چکیده)
17 - بررسی مولکولی ژنهای میتوکندریایی دخیل در زنجیرة انتقال الکترون در دو گونه شتر ایرانی (چکیده)
18 - Expression and breast cancer cell inhibiting effect of recombinant camel lactoferrin peptides (چکیده)
19 - مَساو سازی بخشی از ژن لاکت فًریه شتری در واقل بیاوی pcDNA3.1+ (چکیده)
20 - توالییابی کل ژنوم میتوکندری شتر دوکوهانه ایرانی (چکیده)
21 - تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی ناحیه دی لوپ در شترهای تککوهان و دوکوهان ایران (چکیده)
22 - In silico analysis of Omp25 and BLS Brucella melitensis antigens for designing subunit vaccine (چکیده)