بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: marjan azghandi


موارد یافت شده: 35

1 - Exploring the Anti-Biofilm Activity and Suppression of Virulence Genes Expression by Thanatin in Listeria monocytogenes (چکیده)
2 - The significant role of a functional polymorphism rs9637231 in long non-coding RNA, LINC02892 in colorectal cancer: Evidence from an Iranian cohort (چکیده)
3 - Investigating the effect of Lactiplantibacillus plantarum TW57-4 in preventing biofilm formation and expression of virulence genes in Listeria monocytogenes ATCC 19115 (چکیده)
4 - مقایسه اثر ضد ویروسی پپتید الکتوفرین شتری )CLF36 )و داروهای نسل جدید بر علیه ویروس هپاتیت C (چکیده)
5 - Developing novel liquid biopsy by selective capture of viral RNA on magnetic beads to detect COVID-19 (چکیده)
6 - MS-HRM protocol: a simple and low-cost approach for technical validation of next-generation methylation sequencing data (چکیده)
7 - Antibacterial effects assessment on some livestock pathogens, thermal stability and proposing a probable reason for different levels of activity of thanatin (چکیده)
8 - A DNA methylation panel for high performance detection of colorectal cancer (چکیده)
9 - In silico study of dynamic level interaction between CLF36 peptide and coronavirus surface protein in Bovine coronaviruses (چکیده)
10 - بررسی بیوانفورماتیکی آثر متقابل پپتید CLF36 با پروتین سطحی ویروس Bovine coronaviruses در سطح دینامیکی (چکیده)
11 - بررسی بیوانفورماتیکی میانکنش شش پپتید نوترکیب لاکتوفرین شتری با پروتئین‌های سطحی روتا ویروس گاوی (چکیده)
12 - تولید ایمونوگلوبولینY اختصاصی در زرده تخم مرغ علیه برخی پاتوژن های اسهال گوساله (چکیده)
13 - آنالیزبیوانفورماتیکی اثر پروتئین و پپتیدهای زیست فعال آلفا S1کازئین شیر انسان بر مهار آنزیم ACEو مقایسه آن با گونه های مختلف پستاندارا (چکیده)
14 - Selective capture of plasma cell-free tumor DNA on magnetic beads: a sensitive and versatile tool for liquid biopsy (چکیده)
15 - Evaluation of antimicrobial properties of bovine lactoferrin against foodborne pathogenic microorganisms in planktonic and biofilm forms (in vitro) (چکیده)
16 - Crosstalk between DNA methylation and gene expression in colorectal cancer, a potential plasma biomarker for tracing this tumor (چکیده)
17 - Comparison of antimicrobial activity of thanatin peptide with two cinnamon and oregano essential oils on farm animal’s pathogenic bacterial isolates (چکیده)
18 - Evaluation of Antimicrobial Properties of Bovine Lactoferrin Against Some of Foodborne Pathogens in Planktonic and Biofilm Forms (چکیده)
19 - A Novel Chimeric Anti-HCV Peptide Derived from Camel Lactoferrin and Molecular Level Insight on Its Interaction with E2 (چکیده)
20 - Production of a Recombinant Peptide (Lasioglossin LL ΙΙΙ) and Assessment of Antibacterial and Antioxidant Activity (چکیده)
21 - بررسی اثر ضد باکتریایی پروتئین و پپتیدهای زیست‌فعال آلفاs1 کازئین شیر بر باکتری‌های مولد ورم‌پستان درگونه‌های مختلف پستانداران به روش داکینگ مولکولی (چکیده)
22 - Investigation of recombinant thanatin effects on the growth inhibition of e. coli mastitis in dairy cows (چکیده)
23 - In silico comparison of binding of lactoferrin from different species to receptors involved in the development of cognitive function in infants (چکیده)
24 - Heterologous expression of Thrombocidin-1 in Pichia pastoris: evaluation of its antibacterial and antioxidant activity (چکیده)
25 - Recombinant production of a chimeric antimicrobial peptide in E. coli and assessment of its activity against some avian clinically isolated pathogens (چکیده)
26 - بررسی فعالیت ضد باکتریایی و سمیت پپتید نوترکیب LasioglossinΙΙΙ بر پاتوژن های شاخص مواد غذایی (چکیده)
27 - In silico study of anti-CCHFV effect of lactoferrin from different origin (چکیده)
28 - In silico evaluation of anti-retroviral effects of lactoferrin from different species (چکیده)
29 - بررسی ناحیه HVR - III ژنوم میتوکندری گوسفندان ایرانی با روش توالی یابی (چکیده)
30 - بررسی مولکولی ژنهای میتوکندریایی دخیل در زنجیرة انتقال الکترون در دو گونه شتر ایرانی (چکیده)
31 - Expression and breast cancer cell inhibiting effect of recombinant camel lactoferrin peptides (چکیده)
32 - مَساو سازی بخشی از ژن لاکت فًریه شتری در واقل بیاوی pcDNA3.1+ (چکیده)
33 - توالییابی کل ژنوم میتوکندری شتر دوکوهانه ایرانی (چکیده)
34 - تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی ناحیه دی لوپ در شترهای تککوهان و دوکوهان ایران (چکیده)
35 - In silico analysis of Omp25 and BLS Brucella melitensis antigens for designing subunit vaccine (چکیده)