بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: اکبر شاهسوند
زبان مقاله: فارسی


موارد یافت شده: 36

1 - بهینه سازی مصرف انرژی و افزایش کیفیت گاز شیرین تولیدی در پالایشگاه خانگیران با استفاده از حلال فعال شده حاوی پیپرازین (چکیده)
2 - شبیه سازی احداث واحد پیشنهادی غنی سازی گاز اسیدی پالایشگاه خانگیران با هدف کاهش انتشار هیدروژن سولفید به اتمسفر و بهبود راندمان گوگرد تولیدی (چکیده)
3 - شبیه سازی کوره واحد بازیافت گوگرد به روش راکتور گیبس اصلاح شده (چکیده)
4 - روش های سنتز و کاربردهای شبکه های آلی- فلزی (MOFs) (چکیده)
5 - مدل سازی و شبیه سازی فرآیندهای انتقال جرم و حرارت همزمان در جابه جایی اجباری (چکیده)
6 - ارائه راهکارهای مناسب جهت رفع تنگناهای عملیاتی موجود درواحدهای بازیافت گوگرد درپالایشگاه های گاز داخل کشور (چکیده)
7 - کاهش پیامدهای زیست محیطی دفع پسماندهای صنعتی به واسطه افزودن پسماندهای جامد پالایشگاه های گاز به مواد خام کارخانجات سیمان (چکیده)
8 - مقایسه نتایج حاصل از شبکه های عصبی RBF و MLP در پیش بینی نتایج حاصل از همزمانی پدیده های انتقال جرم و انتقال حرارت (چکیده)
9 - بررسی تجربی و مدل سازی انتقال جرم و انتقال حرارت همزمان در کانال افقی همراه با اثرات دیواره (چکیده)
10 - شبیه سازی انتقال جرم و حرارت همزمان در جابجایی اجباری همراه با میعان (چکیده)
11 - مدلسازی و شبیه سازی پدیده های انتقال جرم و حرارت همزمان در فرآیندهای میعان، تبخیر، جذب ودفع (چکیده)
12 - پیش بینی انتشار دی اکسید گوگرد در محیط زیست از طریق شبیه سازی عددی (چکیده)
13 - بررسی و شبیه سازی واحد گاززدایی از گوگرد مذاب (چکیده)
14 - ساختارهای فلزی آلی (MOF) و کوالانسی آلی (COF) : مروری بر جذب متان، هیدروژن و دی اکسید کربن (چکیده)
15 - تخلیه مایع باقیمانده از یک بستر پر شده (چکیده)
16 - بررسی اثرات سناریوهای مختلف سرد سازی بر عملکرد واحدهای شیرین سازی پالایشگاه شهید هاشمی نژاد با استفاده از شبیه سازی توسط نرم افزارهای HYSYS و Aspen (چکیده)
17 - محاسبه زمان سقوط توده سیال ضد خوردگی تزریق شده به چاه (چکیده)
18 - شبیه سازی فرایند استریلیزاسیون حرارتی پیوسته مواد غذایی (چکیده)
19 - شبیه سازی اکسترودر تک ماردون و مقایسه آن با نتایج حاصل از نرم افزار FLUENT (چکیده)
20 - بررسی ترکیب و کاربردهای پسماندهای میکروکریستالی واحد تصفیه آب نیروگاه بخار مشهد (چکیده)
21 - بررسی روش های جداسازی نیتروژن از گاز طبیعی پالایشگاه فجر (چکیده)
22 - مدل سازی و شبیه سازی فرآیند سقوط سیال ضدخوردگی تزریق شده به چاه های گاز طبیعی (چکیده)
23 - نقش نانوتکنولوژی در توسعه و فرهنگ زیست محیطی (چکیده)
24 - تعیین مشخصات کربن های فعال ساخته شده از مواد خام مختلف بر اساس توزیع حجم روزنه ها (چکیده)
25 - کاربردهای شناخته شده نانوتکنولوژی در محیط زیست (چکیده)
26 - مدلسازی و شبیه سازی حذف ترکیبات BTX از گازهای اسیدی پالایشگاه های گاز (چکیده)
27 - شبیه سازی داده های آزمایشگاهی مربوط به جذب دی اکسید کربن از هوا باحلال سود به کمک شبکه های عصبی مصنوعی (چکیده)
28 - بررسی سناریوهای مختلف برای افزایش ظرفیت واحد های نم زدایی گاز طبیعی (چکیده)
29 - شیوه های نوین بازیابی گوگرد در صنایع نفت و گاز (چکیده)
30 - معرفی روغن معادل جایگزین برای ASTM-NO.1 (چکیده)
31 - تعیین رژیم جریانی در چاه های گاز شیرین منطقه خانگیران (چکیده)
32 - استفاده از روش رگولاریزاسیون خطی برای تخمین توزیعات انرژی یا اندازه حفره ها در جاذب های نا همگن (چکیده)
33 - تخمین توزیعات انرژی و اندازه حفرات با استفاده از رگولاریزاسیون خطی (چکیده)
34 - استفاده از رگولاریزاسیون خطی برای پیش‌بینی توابع توزیع دارای چند پیک در جاذب‌های ناهمگن (چکیده)
35 - پیش بینی توزیع انرژی و روزنه ها در جاذب های ناهمگن با استفاده از روش رگولاریزاسیون خطی (چکیده)
36 - استفاده از روش رگولاریزاسیون خطی برای تخمین توزیعات انرژی یا اندازه حفره ها در جاذب های ناهمگن (چکیده)