مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. مرضیه صبوری , محمدرحیم رهنماء , روح اله اسدی , مصطفی امیرفخریان , تحلیل فضایی رابطه متغیرهای محیطی با فضای سبز در شهر مشهد, جغرافیا و توسعه فضای شهری, سال (2022-9)
 2. روح اله اسدی , مهسا غفوریان ابراهیمی , سناریوهای مشارکت نوآورانه شهروندان در راستای تحقق اقتصاد نوآور در شهر مشهد, آینده پژوهی ایران, دوره (7), شماره (1), سال (2022-6), صفحات (110-133)
 3. روح اله اسدی , مرضیه صبوری , تحلیل رضایتمندی شهروندان از پارک‌های شهری از منظر عدالت توزیعی نمونه: منطقه شش شهرداری مشهد), پژوهشنامه خراسان بزرگ, سال (2022-3)
 4. افسانه غلامی , روح اله اسدی , اکبر حیدری تاشه کبود , سناریوهای تحقق شهر خلّاق در شهر مشهد با تکید بر شاخص کیفیت زندگی, جغرافیا و توسعه فضای شهری, سال (2022-1)
 5. نجمه غلامی , مصطفی امیرفخریان , روح اله اسدی , تحلیل رویکردهای حاکم بر مدیریت شهری‏ مشهد درخصوص توانیابان‏ ومعلولان شهری, پژوهش‌های جغرافیایی برنامه ریزی شهری, سال (2021-8)
 6. روح اله اسدی , تدوین راهبردهای دیپلماسی شهری مشهد با تأکید بر کشورهای اسلامی, جغرافیا و توسعه فضای شهری, سال (2021-2)
 7. روح اله اسدی , هدیه حسن نیابدرآباد , تحلیل چالش‌های سازمان‌های مردم‌نهاد(سمن‌های) زیست محیطی در ایران با نظریه جامعه منشوری ریگز, جغرافیای سیاسی, سال (2021-2)
 8. روح اله اسدی , فراتحلیل کیفی پژوهشهای انجام شده با موضوع دیپلماسی شهری در ایران, جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (17), شماره (2), سال (2020-1), صفحات (1-25)
 9. روح اله اسدی , تعیین اولویت‌ کشورهای اسلامی در راستای اهداف دیپلماسی شهری مشهد, جغرافیای سیاسی, دوره (5), شماره (3), سال (2020-10), صفحات (22-43)
 10. روح اله اسدی , تحلیل وضعیت محیط زیست شهر مشهد با مدل DPSIR, جغرافیا و توسعه فضای شهری, دوره (2), شماره (10), سال (2019-12), صفحات (1-18)
 11. روح اله اسدی , مجتبی صادقی , فرایند خروج فضاهای جغرافیایی از تک متن گرایی در جامعه شبکه ای(چرخه ها و چرخش ها), جغرافیای سیاسی, دوره (3), شماره (9), سال (2019-12), صفحات (97-118)
 12. محمدرحیم رهنماء , روح اله اسدی , تحلیل وضعیت استراتژیک استان خراسان رضوی در راستای برنامه ریزی آمایش سرزمین, جغرافیا و توسعه ناحیه ای, دوره (14), شماره (1), سال (2016-9), صفحات (115-141)
 13. مجتبی صادقی , روح اله اسدی , چرایی «به ـ زیستن» و «بدـ زیستن» بوم‌های جغرافیایی(کشورهای جهان), مطالعات جغرافیایی مناطق خشک, دوره (7), شماره (28), سال (2018-12), صفحات (75-88)
 14. روح اله اسدی , محمدرحیم رهنماء , امید علی خوارزمی , آینده پژوهیِ تبارشناسانه ( رویکردی شایسته در آینده پژوهیِ پدیده های جغرافیایی), مطالعات جغرافیایی مناطق خشک, دوره (6), شماره (22), سال (2016-3), صفحات (54-71)

مقالات ارایه شده در کنفرانس