مقالات ارائه شده در مجلات

فارسی

 1. علی نقی قائمی نیک , سید محمدجواد رزمی , علی اکبر ناجی میدانی , محمدحسین حسین زاده بحرینی , بررسی نظریه ریسک مخاطره) در اقتصاد اسلامی با رویکرد فقهی, جامعه شناسی سیاسی ایران, دوره (5), شماره (12), سال (2023-2), صفحات (389-404)
 2. محمدحسین حسین زاده بحرینی , علی اکبر ناجی میدانی , سعید خدیوی رفوگر , مسئله کارگزار-کارفرما به عنوان یکی از موانع بازاری در کاهش مصرف انرژی در بین خودروهای سواری مشهد, پژوهش های سیاستگذاری و برنامه ریزی انرژی, دوره (1), شماره (1), سال (2013-6), صفحات (29-56)
 3. فاطمه مردانی , محمدحسین حسین زاده بحرینی , محمدعلی فلاحی , بررسی عملکرد بانک مرکزی ایران در پایبندی به قواعد پولی بالادستی, سیاست های مالی و اقتصادی, دوره (6), شماره (23), سال (2018-12), صفحات (29-59)
 4. مرتضی مرتضوی کاخکی , علی اکبر ناجی میدانی , محمدحسین مهدوی عادلی , محمدحسین حسین زاده بحرینی , نقد و بررسی نظریات عدالت بین نسلی لیبرال, مطالعات اقتصاد اسلامی, دوره (9), شماره (2), سال (2017-11), صفحات (31-58)
 5. مرتضی مرتضوی کاخکی , محمدحسین مهدوی عادلی , علی اکبر ناجی میدانی , محمدحسین حسین زاده بحرینی , دورکین و مسائل عدالت بین نسلی: درآمدی بر نظریه برابری در منابع بین نسلی, پژوهش سیاست نظری, شماره (21), سال (2017-9), صفحات (117-146)
 6. محمدحسین حسین زاده بحرینی , سید سعید ملک الساداتی , موانع نهادی سرمایه گذاری و کسب و کار در ایران, پژوهشنامه بازرگانی, دوره (15), شماره (59), سال (2011-8), صفحات (25-55)
 7. محمدحسین حسین زاده بحرینی , سید سعید ملک الساداتی , ارزیابی عملکرد نظام بانکداری کشور در تأمین سرمایه مخاطره‌پذیر, اقتصاد پولی، مالی, دوره (24), شماره (13), سال (2017-8), صفحات (40-68)
 8. محمدرضا کلائی , علی اکبر ناجی میدانی , محمدحسین حسین زاده بحرینی , ابراهیم گرجی , تحلیلی از انگاره های فلسفی اقتصاد نهادی قدیم و دلالت های آن در حوزه اخلاق, برنامه‌ ریزی و بودجه, دوره (20), شماره (2), سال (2015-9), صفحات (115-142)
 9. محمدحسین حسین زاده بحرینی , سیدسعید ملک الساداتی , موانع نهادی سرمایه‌گذاری و کسب وکار در ایران, پژوهشنامه بازرگانی, دوره (15), شماره (59), سال (2011-6), صفحات (25-56)
 10. محمدعلی فلاحی , محمدحسین حسین زاده بحرینی , حسن مقدم نژاد , بررسی رابطه بین تغییرات بهره وری و اشتغال در صنعت ایران (کاربرد روش تجزیه بلنچارد-کوآ), پژوهشهای رشد و توسعه اقتصادی, دوره (2), شماره (8), سال (2012-11), صفحات (23-36)
 11. محمدحسین حسین زاده بحرینی , محمدعلی فلاحی , فاطمه عرفانی جهانشاهی , ﺗﺄثیر مقررات کسب‌ و کار بر رشد اقتصادی, اقتصاد و توسعه منطقه ای, دوره (19), شماره (3), سال (2012-8), صفحات (101-121)
 12. جواد ایروانی , عباسعلی سلطانی , محمدحسین حسین زاده بحرینی , زکات باطنی از دیدگاه فقهی, فقه و اصول, دوره (2), شماره (127), سال (2010-12), صفحات (42-66)
 13. محمدحسین مهدوی عادلی , محمدحسین حسین زاده بحرینی , افسانه جوادی , تاثیر حکمرانی خوب بر جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی در کشورهای با درآمد متوسط, دانش و توسعه, دوره (15), شماره (24), سال (2008-10), صفحات (85-102)
 14. محمدحسین حسین زاده بحرینی , علی اکبر ناجی میدانی , فرشته چمانه گیر , مقایسه کارایی اقتصادی بانک های خصوصی و دولتی در ایران با استفاده از روش تحلیل پوششی (فراگیر) داده ها (DEA), دانش و توسعه, دوره (15), شماره (25), سال (2009-1), صفحات (1-30)

مقالات ارایه شده در کنفرانس