کتابهای دکتر محمد فارسی

فارسی

 1. مبانی ژنتیک, ترجمه, سال (آذر -۰۶۲۲)
 2. طرح های آزمایشی در علوم کشاورزی, تالیف, سال (مهر ۱۳۸۷)
 3. پرورش و اصلاح قارچ های خوراکی, تالیف, سال (دی ۱۳۸۶)
 4. اصول بیوتکنولوژی گیاهی, ترجمه, سال (بهمن ۱۳۷۸)
 5. اساس علمی درمان با انرژی, ترجمه, سال (بهمن ۱۳۷۸)
 6. مقدمه ای بر کاربرد آمار در کشاورزی و علوم زیستی, تالیف, سال (بهمن ۱۳۸۷)
 7. تنوع زیستی کشاورزی, ترجمه, سال (آذر ۱۳۸۴)
 8. سیتوژنتیک گیاهی, تدوین و گردآوری, سال (اسفند ۱۳۸۹)
 9. اصول بیوتکنولوژی گیاهی, تدوین و گردآوری, سال (آبان ۱۳۹۰)
 10. پرورش و اصلاح قارچ خوراکی دکمه ای سفید, تالیف, سال (شهریور ۱۳۹۰)
 11. پرورش و اصلاح قارچ خوراکی صدفی, تالیف, سال (آبان ۱۳۹۲)
 12. اصول بیوتکنولوژی گیاهی, تدوین و گردآوری, سال (آبان ۱۳۹۲)
 13. پرورش و اصلاح قارچ خوراکی دکمه ای سفید, تالیف, سال (آبان ۱۳۹۲)
 14. اصول بیوتکنولوژی گیاهی, تدوین و گردآوری, سال (تیر ۱۳۹۴)
 15. تنوع زیستی کشاورزی. انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد., ترجمه, سال (فروردین ۱۳۹۰)