بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: بیست و دومین کنگره گیاهپزشکی ایران


موارد یافت شده: 18

1 - ساخت سازه عفونت زا و اثبات بیماری زایی ویروئید های مرکبات (چکیده)
2 - مطالعه سبب شناسی زردی و زوال اقاقیا در ایران (چکیده)
3 - جداسازی، شناسایی مرفولوژیکی و مولکولی نماتد ریشه گرهی Meloidogyne arenaria از سبزیجات در استان خراسان رضوی (چکیده)
4 - ارزیابی واکنش رقم های تجاری و امید بخش ایرانی به نماتد ریشه گرهی (چکیده)
5 - بررسی فعالیت سه اسانس گیاهی و ترکیبات آنها بر علیه باکتری Xanthomonas citri subsp. Citri (چکیده)
6 - ارزیابی اثر ضد میکروبی پروتئین کایمری لاکتوفرامپین لاکتوفریسین بدست آمده از شیر دامهای اهلی بر - باکتری بیماریزای Pseudomonas tolaasii (چکیده)
7 - اولین گزارش باکتری pectobacterium carotovorum subsp. Carotovorum مولد پوسیدگی نرم صبر زرد از ایران (چکیده)
8 - جداسازی و شناسایی باکتریهای بیماریزای Phalaenopsis amabilis در ایران (چکیده)
9 - بررسی اثر سیگنال Pseudomonas quinolone signal تولیدی باکتری Pseudomonas aeruginosa بر خصوصیات بیماریزایی دو باکتری Pseudomonas syringae و Pseudomonas viridiflava در شرایط گلخانه (چکیده)
10 - کنترل بیولوژیک بیماری پوسیدگی خاکستری انگور (چکیده)
11 - کنترل بیولوژیک قارچ آسپرژیلوس عامل بیماری پوسیدگی سیاه انگور (چکیده)
12 - تاثیر سن چغندرقند بر مقاومت به پوسیدگی پی تیومی ریشه (چکیده)
13 - بهینه سازی روش ارزیابی مقاومت ژنوتیپهای چغندرقند به پوسیدگی فیتوفترائی ریشه (چکیده)
14 - شناسایی گونه های قارچ آلترناریا در درختان پرتقال استانهای گلستان و مازندران و بررسی بیماریزایی آنها در ارقام پرتقال (چکیده)
15 - ارزیابی فعالیت فنیل آلانین آمونیالیاز و لیپوکسیژناز در برهمکنش ارقام گندم و فوزاریم (چکیده)
16 - ردیابی ژنهای تولید کننده مایکوتوکسین و تولید تریکوتسینها توسط جدایه های فوزاریم عامل بلایت سنبله گندم (چکیده)
17 - بررسی فاکتورهای موثر بر بقا و بیماریزایی باکتریXanthomonas citri subsp. Citri (چکیده)
18 - القائ مقاومت توسط Piriformospora indicaعلیه سوختگی غلاف برنج (چکیده)