بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ایران


موارد یافت شده: 17

1 - پایش خشکسالی هواشناسی بر مبنای متغیرهای مختلف آب و هوایی در شرق استان گلستان (چکیده)
2 - تحلیل تغییر اقلیم و پیامدهای آن؛ مطالعه موردی: افزایش سطح آب دریا (چکیده)
3 - پیش بینی اثرات تغییر اقلیم بر تبخیر تعرق پتانسیل در حوضه آبریز کشف رود با استفاده از مدل RegCM4 و روش هارگریوز سامانی (چکیده)
4 - بررسی شرایط ترمودینامیکی وقوع وارونگی های دمایی شدید و آلودگی هوای شهر مشهد ( مطالعه موردی:10 آذر-10 دی 1396) (چکیده)
5 - بررسی نقش تاوه قطبی پوشن سپهری جابه جا شده بر بارش ایران (مطالعه موردی دسامبر 2005) (چکیده)
6 - تحلیل زمانی- مکانی ناهنجاری‌های بارش ایران در دهه گذشته (چکیده)
7 - بررسی بارش حاصل از سامانه های کم فشار عبوری از جنوب غرب آسیا (فصل زمستان 2014-2010) (چکیده)
8 - بررسی آماری و همدیدی گردوغبار در جنوب غرب آسیا (چکیده)
9 - مطالعه ارتباط وقوع بارش در جنوب غرب ایران در ماه دسامبر و ارتفاع ژئوپتانسیل (چکیده)
10 - تحلیل زمانی- مکانی بارش های سنگین در ایران (چکیده)
11 - بررسی سازوکار وقوع بارش های همرفتی بهاره در شمال غرب ایران،مطالعه موردی 5 ژوئن 2003 (چکیده)
12 - بررسی روند رخدادهای حدی بارشی در استان خراسان رضوی (1987 تا 2017) (چکیده)
13 - آشکار سازی تغییرات مخاطره خشکسالی هواشناسی تحت تاثیر تغییر اقلیم (مطالعه موردی: زیر حوزه افین) (چکیده)
14 - شاخص‌های تغییر اقلیم و قدرت کشورها (چکیده)
15 - بررسی کیفیت آب از طریق مدل های پیش بینی اکسیژن محلول در سیستم های آبزی پروری (چکیده)
16 - بررسی مدل هایی برای پیش بینی کیفیت آب در آبزی پروری (چکیده)
17 - تحلیل عوامل پیش برنده و بازدارنده تاب آوری معیشت کشاورزان روستایی در مواجهه با خشکسالی (مطالعه موردی: دهستان گلمکان شهرستان چناران) (چکیده)