بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام همایش: هشتمین کنگره علوم دامی ایران


موارد یافت شده: 21

1 - عملکرد برههای پرواری بلوچی تغذیه شده با جیرههای حاوی سیلاژ پوسته و ضایعات آلوی عمل آوری شده با اوره (چکیده)
2 - تاثیر نوع عمل آوری دانه کتان و سطح پروتئین غیرقابل تجزیه شکمبهای در جیره دوره انتقال بر عملکرد، تولید شیر و آغوز میشهای بلوچی (چکیده)
3 - تعیین ترکیب شیمیایی و فرآسنجههای تخمیری ذرت ایرانی سینگل کراس (702) و ارقام مختلف ذرت وارداتی با استفاده از تکنیک برون تنی تولید گاز (چکیده)
4 - بررسی خصوصیات تجزیه پذیری شکمبه ای و روده ای، ساختار گرانول های نشاسته و میزان آسیب دیدگی آن در ذرت ایرانی سینگل کراس 702 و ارقام مختلف ذرت وارداتی (چکیده)
5 - تغییرات فراسنجه های هماتولوژیکی و بیوشیمیایی خون بره های لری-بختیاری تغذیه شده با جیره پرواری حاوی عصاره برگ بلوط (چکیده)
6 - مقایسه ترکیب شیمیایی شیرخام و شیر پاستوریزه تولیدی در شهرستان مشهد (چکیده)
7 - مقایسه ترکیب شیمیایی شیرخام و شیر پاستوریزه تولیدی در شهرستان مشهد (چکیده)
8 - اثر سن از شیرگیری بر عملکرد تولیدمثلی برههای نر و ماده بلوچی (چکیده)
9 - اثر زود از شیرگیری بره بر عملکرد تولیدی میش و بره نژاد بلوچی (چکیده)
10 - مطالعه تاثیر شاخص رطوبتی- حرارتی THI بر عملکرد گوساله ها در استان گلستان (چکیده)
11 - ترسیم نقشه منطقه ای THI و تاثیر تنش گرمایی بر شاخص های کمّی پرورش گوساله ها در استان گلستان (چکیده)
12 - ارزیابی تغذیه ای علف نی (Phragmites australis) در مراحل مختلف رشد‬‎ (چکیده)
13 - گزارش تلسکوپی شدن هفت ناحیه از روده باریک یک کره اسب (چکیده)
14 - تأثیر مکمل های ضد میکروبی بر مورفولوژی روده کوچک در دستگاه گوارش جوجه های گوشتی (چکیده)
15 - بررسی اثرات سطوح مختلف پروتئین خام با نسبت بهینه پروتئین تجزیه پذیر به غیر تجزیه پذیر شکمبه ای بر روی تولید و ترکیبات شیر و فراسنجه های خونی گاوهای شیری هلشتاین در اوایل دوره شیردهی (چکیده)
16 - تعیین ارزش غذایی گلبرگ زعفران با استفاده ازتکنیک تولید گاز در شرایط آزمایشگاهی (چکیده)
17 - یافته های آسیب شناسی ولولوس ژژنوم در یک راس گوساله هلشتاین 10 روزه (چکیده)
18 - بررسی فعالیت فیتازی باکتری های بی هوازی شکمبه در شرایط برون تنی (چکیده)
19 - تعیین نیاز لیزین قابل هضم جوجه های گوشتی در دوره پایانی با استفاده از ارزیابی پاسخ های عملکردی (چکیده)
20 - اثر تراکم مواد مغذی جیره و طول دوره پایانی بر ترکیب گوشت سینه و متابولیتهای سرم خون جوجه های گوشتی (چکیده)
21 - بررسی فاصله ژنتیکی بین سه نژاد گوسفند ایرانی بر اساس توالی یابی DNA میتوکندری (چکیده)