بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: آموزش زبان فارسی


موارد یافت شده: 13

1 - بررسی تاثیر مولفه‌های آهنگین متون ادبی در آموزش زبان فارسی مطالعه موردی شاهنامۀ فردوسی (چکیده)
2 - دوگانه‌های واژگانی در شاهنامه فردوسی و کاربرد آن در آموزش زبان فارسی (چکیده)
3 - ساده سازی متون ادبی فارسی برای غیرفارسی زبانان: مطالعه موردی قابوسنامه (چکیده)
4 - حس آگاهی‌مدرس‌ و‌ تأثیر‌ آن‌ بر‌تدریس‌ آواهای‌ زبان‌فارسی‌ به‌ زبان‌ آموزان‌ غیرفارسی‌ زبان‌‌ ‌در‌ پرتوی‌ الگوی‌ هَیَجامَد (چکیده)
5 - معرفی الگوی »هَیجامَد« و شیوه های افزایش آن در آموزش زبان فارسی به زبان آموزان غیرفارسی زبان (چکیده)
6 - ارزیابی محتوای دستور در منابع آموزش زبان فارسی به غیر فارسی زبانان بر پایه رویکرد دستور اموزشی (چکیده)
7 - حس‌آگاهی مدرس و تأثیر آن بر تدریس آواهای زبان فارسی به زبان‌آموزان غیرفارسی‌زبان در پرتوی الگوی هَیَجامَد (چکیده)
8 - معرفی الگوی «هَیجامَد» و شیو¬ه های افزایش آن در آموزش زبان فارسی به زبان¬آموزان غیر¬فارسی زبان (چکیده)
9 - بررسی تداخل آوایی دو زبان فارسی و فرانسه از دیدگاه راندال ویتمن (چکیده)
10 - مروری بر آزمونهای مقولات دستوری آموزش زبان فارسی به غیرفارسیزبانان (چکیده)
11 - نقد و بررسی آموزش حروف اضافه در کتاب آموزش نوین زبان فارسی (چکیده)
12 - تهیه و تدوین فرهنگ الفبای تصویری در زبان فارسی برای کودکان (چکیده)
13 - تحلیل گفتمان روشی اثربخش در آموزش زبان (چکیده)