بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: روش اجزای محدود


موارد یافت شده: 24

1 - بررسی اثر ناحیه غنی از رزین بر رشد ترک در هسته‌ی فومی پره کامپوزیتی توربین بادی به روش المان محدود (چکیده)
2 - ترکیب روش های اجزای محدود و المان های مرزی در تحلیل اندرکنش سد قوسی و سنگ پی (چکیده)
3 - بررسی تجربی و عددی تعیین ضریب شدت تنش نوک ترک در صفحه دارای گشودگی دایره¬ای از جنس فولاد Ck45 (چکیده)
4 - پیش بینی ابعاد مدل حرارتی برای کاربرد در شبیه سازی به روش اجزای محدود فرآیندهای جوشکاری قوس الکتریکی (چکیده)
5 - بررسی فشار آب منفذی در بدنه سد خاکی در مراحل ساخت به وسیله نرم افزار Plaxis مطالعه موردی سد دامغان (چکیده)
6 - تحلیل المان محدود لوله‌های مدفون به‌منظور مقابله با حرکات گسل معکوس (چکیده)
7 - مطالعه عددی رفتار لوله های مدفون در خاک در برابر گسل معکوس (چکیده)
8 - مطالعه رفتار لرزه ای سیستم نوین دیوار برشی فولادی تقویت شده با FRP (چکیده)
9 - شبیه سازی فرایند پرچکاری و مقایسه ی پارامترهای مکانیکی با مدل ریاضی در فازهای مختلف (چکیده)
10 - بررسی مدل تغییر شکل‌های دائمی و ترک‌های انعکاسی در طراحی مکانیستیک روکش برای مناطق گرمسیر ایران (چکیده)
11 - بهینه سازی چند هدفه مسیر بارگذاری فرآیند هیدروفرمینگ لوله Y- شکل با استفاده از شبکه عصبی و الگوریتم ژنتیک (چکیده)
12 - مطالعه تجربی و عددی کمانش پوسته های استوانه ای فولادی با گشودگی شبه بیضوی تحت بار فشاری محوری (چکیده)
13 - مطالعه تجربی و عددی کمانش پوسته های استوانه ای فولادی با گشودگی های مختلف (چکیده)
14 - کمانش پوسته های استوانه ای با گشودگی شبه بیضوی تحت فشار محوری (چکیده)
15 - مدلسازی پی پوسته ای مخروطی بتن مسلح با شیب های مختلف (چکیده)
16 - پیش بینی آسیب های مکانیکی طالبی با روش المان محدود (چکیده)
17 - بررسی رفتار خمشی نمونه های استوانه ای با استفاده از روش اجزای محدود (چکیده)
18 - سطح تسلیم مواد و تحلیل غیر خطی سازه ها (چکیده)
19 - تحلیل پایداری شیبهای خاکی با اجزای محدود (چکیده)
20 - مطالعه چندین جزء مثلثی 6 گرهی برای صفحه خمشی (چکیده)
21 - بررسی توزیع تنش در فک پایین با تغییر ناحیه جوش (Bitting) در پروتز کامل به روش اجزای محدود (چکیده)
22 - روش اجزای محدود برای تحلیل پی گسترده (چکیده)
23 - تحلیل ارتعاش آزاد پوسته ها به روش اجزای محدود (چکیده)
24 - تحلیل پی های نواری و گسترده با الگوی دو عاملی (چکیده)