بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: سازنده گرایی


موارد یافت شده: 17

1 - طراحی و اعتبار یابی آموزش تلفیقی مبتنی برشبکه های اجتماعی مجازی در آموزش دانشگاهی (چکیده)
2 - تحلیلی بر برنامه درسی کارآموزی: از محیط‌های یادگیری آشوبناک تا سازنده گرا (چکیده)
3 - بازنمایی انگاره های فلسفه اخلاق کانتی در اندیشه سیاسی «جان رالز» (چکیده)
4 - تجارب دانشجویان تربیت معلم از طراحی آموزشی بر اساس رویکرد ساختن گرایی : (مطالعه موردی دانشجویان رشته آموزش ابتدایی تربیت معلم شهید بهشتی مشهد) (چکیده)
5 - طراحی محیطهای یادگیری جهت کارآموزی: ضرورتی فروگذاره در نظام آموزش دانشگاهی (چکیده)
6 - افزایش اثربخشی برنامه درسی مهارت های زندگی از طریق خلق محیط های یادگیری سازنده گرا (مورد مهارت مدیریت خشم) (چکیده)
7 - بررسی کاربرد روش تدریس مبتنی بر رویکرد سازنده گرایی در آموزش عالی: مطالعه موردی گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران (چکیده)
8 - تغییر پارادایم آموزش، ضرورتی فروگذارده در برنامه درسی آموزش عالی (چکیده)
9 - ارزیابی اثربخشی رویکردهای طراحی آموزشی در آموزش مدیران و کارگران (چکیده)
10 - تحولی در اخلاق تدریس: تحلیلی مبتنی بر نظریه اعتباریات علامه طباطبایی(ره) (چکیده)
11 - تعیین الگوی مطلوب طراحی آموزشی در سازمانها (چکیده)
12 - ترسیم چارچوب نظری سازنده گرا جهت کیفیت بخشی محیط های یادگیری مبتنی بر وب در آموزش مداوم پزشکی (چکیده)
13 - کاربست نظریه سازنده گرایی در آموزش های مبتنی بر وب سازمان ها: گامی به سوی مدیریت اثربخش منابع انسانی (چکیده)
14 - شناسایی الگوی مطلوب طراحی آموزشی در آموزش و توسعه مدیران (چکیده)
15 - مقایسه الگوهای سیستمی و سازنده گرایی طراحی آموزشی در سازمانها (چکیده)
16 - شناسایی الگوی طراحی آموزشی مطلوب جهت آموزش صنعتی (چکیده)
17 - مقایسه اثربخشی الگوهای طراحی آموزشی سیستمی و سازنده گرا در آموزش مدیران (چکیده)