بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: مسیریابی


موارد یافت شده: 23

1 - بررسی بارش حاصل از سامانه های کم فشار عبوری از جنوب غرب آسیا (فصل زمستان 2014-2010) (چکیده)
2 - یک پروتکل مسیریابی چندپرشه با زمانبندی پویا برای بهرهوری انرژی در شبکههای بیسیم بدنی (چکیده)
3 - بررسی نقش تعریض معابر در طراحی سیستم های کلان حمل و نقل همگانی شهر مشهد (چکیده)
4 - الگوریتم کارا برای چندپخشی ویدئو بر اساس SDN (چکیده)
5 - مسیریابی بهینه تانکرهای سوخت با بکارگیری الگوریتم های map-matching (چکیده)
6 - ارائه الگوریتم های ابتکاری و فراابتکاری برای مساله زمانبندی یکپارچه تولید و توزیع در یک زنجیره تامین (چکیده)
7 - ارائه یک الگوریتم ترکیبی برای مسئله برنامه ریزی خدمات مراقبت خانگی با رعایت معیارهای کیفت درمان (چکیده)
8 - مسیریابی باز وسایل نقلیه چند سفره با پنجره‌های زمانی (چکیده)
9 - توسعه ی یک الگوریتم ابتکاری برای مدل زنجیره تامین دوسطحی با هدف کاهش هزینه های مصرف سوخت و افزایش سطح رضایت مشتریان (چکیده)
10 - ارائه یک روش ابتکاری برای حل مساله پوشش مشتریان به وسیله طی کردن کمان (چکیده)
11 - ارائه چارچوبی یکپارچه جهت تخصیص سفارشها، تعیین رویکرد پرداخت و زمانبندی و مسیریابی محموله ها در شبکه حمل ونقل بین وجهی سبز (چکیده)
12 - ارائه الگوریتم شبیه سازی تبریدی برای مسئله ی مسیریابی حمل ونقل نمونه های آزمایشگاهی (چکیده)
13 - مساله مکانیابی- مسیریابی ظرفیت دار با برگشتهای وابسته به قیمت (چکیده)
14 - ارایه یک مدل موجودی مسیریابی برای کالای فاسدشدنی (چکیده)
15 - ارائه یک مدل مکان یابی- مسیریابی برای جمع آوری کالاهای بازگشتی با برگشت های وابسته به قیمت (چکیده)
16 - زمانبندی یکپارچه تامین، تولید و توزیع در یک زنجیره تامین (چکیده)
17 - طراحی یک مدل حمل و نقل در حوزه ی بحران: مدلسازی و حل ابتکاری (چکیده)
18 - الگوریتم الکترو مغناطیسم بهبود یافته برای حل مسئله مسیریابی وسایل نقلیه با محدودیت پنجره ی زمانی (چکیده)
19 - ارائه یک الگوریتم کارا جهت کشف حمله wormhole در شبکه های حسگر بیسیم (چکیده)
20 - مدل سازی و حل مسئله ی توسعه یافته ی حمل و نقل با کاربرد در مواقع بحران (چکیده)
21 - معرفی یک مسئله ی حمل و نقل در حوزه ی بحران: مدلسازی و حل ابتکاری (چکیده)
22 - تعیین مسیر بهینه جهت استارت واحدهای غیرخودراه انداز با در نظر گرفتن قیود استاتیکی و دینامیکی سیستم انتقال به کمک روش آنالیز پاکت نامه ای (DEA) (چکیده)
23 - مسیریابی فازی مبتنی بر قید در شبکه های MPLS (چکیده)