بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: اسطوره


موارد یافت شده: 21

1 - سپنتامینو! انگره‌مینو! بس کنید! تاج‌برداری به‌جایِ تاج‌داری (چکیده)
2 - اسطوره در دیوان شاملو بدر شاکر سیاب (چکیده)
3 - تحلیل تطبیقی اسطوره توفان در اساطیر ایرانی بر مبنای الگوی مرگ و رستاخیز (چکیده)
4 - بررسی اسطوره در شعر مهدی اخوان ثالث و عبدالوهاب البیّاتی (چکیده)
5 - نقد و تحلیل ساختار آیینی اسطورة سیاوش (مقایسة سیاوش- سیاوشان با تراژدی- دیونیسیا برمبنای نظریة اسطوره و آیین) (چکیده)
6 - پژوهشی پیرامون اسطوره ها و اسطوره شناسی گیوم اپولینر (چکیده)
7 - بررسی ساختار درهفت خان رستم: نقدی بر کهن الگوی سفر قهرمان (چکیده)
8 - روش‌شناسی و مبانی کاربردی برخورد منتقد با متن در رویکرد نقد کهن الگویی/ یونگی و پسا یونگی (چکیده)
9 - روش‌شناسی و مبانی کاربردی برخورد منتقد با متن؛ در رویکرد نقد کهن الگویی/ یونگی و پسا یونگی (چکیده)
10 - تحلیل داستان کیخسرو در شاهنامه بر اساس روش نقد اسطوره ای (چکیده)
11 - بازتاب اسطوره ها وباورها ی کهن پیرامون آب در شعر خاقانی (چکیده)
12 - نمود هویّت ایرانی در تاریخ جهانگشای جوینی (بر مبنای شاهنامه‌ی فردوسی) (چکیده)
13 - تحلیل سیرالعباد الی المعاد سنائی غزنوی بر اساس روش نقد اسطوره ای (کهن الگویی) (چکیده)
14 - نقد و بررسی پیتر برگر از رویکرد الهیات سکولار (چکیده)
15 - تحلیل نمادینگی عناصر خاک و باد در اساطیر و شاهنامه فردوسی بر اساس روش نقد اسطوره ای (چکیده)
16 - نقش اسطوره در تاریخ (چکیده)
17 - خطبه 181 نهج البلاغه و آن درخت صنوبر (چکیده)
18 - تحلیل نقش نمادین اسطوره آب و نمودهای آن در شاهنامه فردوسی بر اساس روش نقد اسطوره ای (چکیده)
19 - نمادگرایی درشعر ادونیس (چکیده)
20 - انگاره های مثالی و نمادهای اصلی در بوف کور هدایت (چکیده)
21 - ترجمه در گفتمان فلسفی ژاک در یدا (چکیده)