بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

کلمات کلیدی: بخش خصوصی


موارد یافت شده: 14

1 - طراحی مدل دینامیکی تعیین سطح قیمت واحدهای مسکونی بخش خصوصی و بررسی سیاست‌های تأثیرگذار (چکیده)
2 - درآمدی بر ابعاد بخش سوم در اقتصاد و نگاهی به عملکرد نهادهای خیریه در شهر مقدس مشهد (چکیده)
3 - بررسی اسناد بالادستی و قوانین و مقررات مرتبط با تولید برق با استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در ایران (چکیده)
4 - بررسی مقایسه‌ای تعیین قیمت صنعت برق ایران به روش BOT (چکیده)
5 - بررسی وضعیت کسب و کار ایران با تاکید بر شاخص رقابت پذیری جهانی (چکیده)
6 - ارائه پیشنهادی جایگزین برای افزایش کارآیی روشهای مشارکت بخش خصوصی ـ دولتی در توسعه انرژی های نو و تجدید (چکیده)
7 - بررسی مشکلات ورود سرمایه گذاران به بخش کشاورزی در ایران و ارایه راهکار مناسب جهت افزایش کشش سرمایه گذاری در این بخش (چکیده)
8 - نگاهی به مدیریت محیط سرمایه گذاری‌ها در اقتصاد ایران (چکیده)
9 - الزامات تحقق حکمرانی خوب برای دستیابی به توسعه انسانی (چکیده)
10 - ارزیابی اقتصادی سرمایه گذاری بخش خصوصی در نیروگاهها با در نظر گرفتن عدم قطعیت در قیمت پیشنهادی و بار (چکیده)
11 - عارضه یابی برون سپاری و ارائه مدل در شرکت آب و فاضلاب استان خراسان رضوی (چکیده)
12 - مقایسه کارایی سرمایه گذاری در بخش های خصوصی و دولتی در ایران رویکردی برای خصوصی سازی (چکیده)
13 - خصوصی سازی پیشگیری از جرم در ایران (چکیده)
14 - سنجش رضایتمندی بخش خصوصی از مدیریت اقتصادی دولت (چکیده)