بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: اطلاعات سیاسی_اقتصادی


موارد یافت شده: 16

1 - نقدینگی و چند و چون آن در اقتصاد ایران (چکیده)
2 - قانون اساسی و حقوق شهروندان (چکیده)
3 - نگرش و روش سیستمی در حل مسائل فرهنگی – اجتماعی؛ با توجه به شرایط بومی ایران (چکیده)
4 - پیشافرض‌ها و پنداشت علما از مشروطیت (چکیده)
5 - شاخص کامیابی لگاتیوم برای سال 2009 (چکیده)
6 - دلایل تفاوت در نهادهای اقتصادی و سیاسی در جوامع (چکیده)
7 - نابرابری درآمد سرانه در کشورهای جهان (چکیده)
8 - بحران خشکسالی در سیستان و راهکارهای تعدیل آن (چکیده)
9 - توسعه پایدار و گردشگری (چکیده)
10 - بازنمایی (خودی - دیگری) در گزارشهای تاریخی روزگار قاجار 2 (چکیده)
11 - بازنمایی (خودی - دیگری) در گزارشهای تاریخی روزگار قاجار 1 (چکیده)
12 - جایگاه بخش کشاورزی در توسعه اقتصادی شهرستان سرخس (چکیده)
13 - توسعه انساني در كشورهاي اسلامي (چکیده)
14 - سياستگذاري منطقه‌‌اي و چگونگي نابرابري‌ها در كشور (چکیده)
15 - فرصت‌ها و محدوديت‌هاي سرمايه گذاري متقابل در كشورهاي حوزه درياي خزر (چکیده)
16 - توسعه پايدار، چالشها و راهكارها (چکیده)