بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نام مجله: مهندسی و مدیریت آبخیز


موارد یافت شده: 12

1 - بررسی تأثیر ریشه گز در افزایش چسبندگی و مقاومت برشی خاک کناره های رودخانه کشف رود (چکیده)
2 - بررسی اثرات خشکسالی هواشناسی و هیدروژئولوژیکی بر بیلان آب زیرزمینی دشت تویسرکان (چکیده)
3 - بررسی تاثیر نوع لیتولوژی بر میزان فرسایش و رسوبدهی خاک در حوزه آبخیز سد سنگرد (چکیده)
4 - پیش‌بینی اثر تغییر اقلیم بر عامل فرسایندگی باران در سواحل جنوبی خزر (چکیده)
5 - بررسی تاثیر رقوم بستر بالادست و پایین دست روی ضریب آبگذری سرریز نوک اردکی لبه تیز (چکیده)
6 - پیش بینی پتانسیل تورمی خاک های مارنی حوضه دریاچه نمک (چکیده)
7 - بررسی روند تغییرات شاخص خشکی طی دوره‌ 2100-1966 در شمال غرب ایران (چکیده)
8 - ارزیابی روش های تعیین شیب متوسط در یک حوزه آبخیز (چکیده)
9 - بررسی ضریب تغییرات مکانی و زمانی هدرروی خاک تحت جریان متمرکز در شیارهای زراعت گندم دیم (چکیده)
10 - بررسی خشکسالیهای دهه 0211 0202 تحت اثر تغییر اقلیم، مطالعه موردی: -حوزه آبخیز اسکندری، استان اصفهان (چکیده)
11 - بررسی تغییرات مکانی و زمانی کیفیت آب رودخانه ارتکند ناشی از پساب مزارع پرورش ماهی (چکیده)
12 - بررسی آزمایشگاهی عملکرد صفحات مستغرق در رسوب زدایی از کف حوضچه رسوب گیر گردابی (چکیده)