بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: آهنگری


موارد یافت شده: 24

1 - A one-pot route for the synthesis of Au@Pd/PMo12/rGO as a dual functional electrocatalyst for ethanol electro-oxidation and hydrogen evolution reaction (چکیده)
2 - بررسی تاثیر سطوح مختلف ویتامین های E و C در رقیق کننده شیر بر خصوصیات اسپرم قوچ آتابای در شرایط مایع (چکیده)
3 - بررسی تنوع ژنتیکی زنبورهای عسل با استفاده از نشانگر ریزماهوارهایی و ارتباط آن با میزان مقاومت به کنه واروآ (چکیده)
4 - بررسی مقاومت ژنتیکی زنبور عسل به کنه واروآ با استفاده از مارکر مولکولی ISSR (چکیده)
5 - تاثیر گیاه گل همیشه بهار calendula officinalis بر تیتر آنتی بادی علیه نیوکاسل و گلبول قرمز گوسفند SRBC جوجه های گوشتی درشرایط تنش گرمایی (چکیده)
6 - تأثیر ویتامین B12 در رقیق کننده بر پایه تریس بر حفاظت اسپرم قوچ زل (چکیده)
7 - بررسی تاثیر سطوح مختلف ویتامین های E و C در رقیق کننده های شیر و تریس بر خصوصیات اسپرم قوچ آتابای در شرایط منجمد (چکیده)
8 - تاثیر سطوح مختلف ویتامین های E و C در رقیق کننده های شیر و تریس بر خصوصیات اسپرم قوچ آتابای در شرایط مایع (چکیده)
9 - A new SIP authentication scheme by incorporation of elliptic curve cryptography with ticket server (چکیده)
10 - تاثیر سطوح مختلف زرده تخم مرغ در رقیق کننده تریس بر کیفیت اسپرم قوچ زل در شرایط سردسازی و انجماد (چکیده)
11 - ردیابی انسان توسط تفریق پس زمینه ها به روش فازی (چکیده)
12 - کنترل پخش شایعه در شبکه های اجتماعی (چکیده)
13 - بررسی تأثیر عصاره الکلی نعناع فلفلی بر آنزیم های کبدی جوجه های گوشتی مسموم شده با تتراکلرید کربن تحت استرس گرمایی (چکیده)
14 - بررسی تأثیر عصاره الکلی نعناع فلفلی بر فراسنجه های خونی جوجه های گوشتی مسموم شده با تتراکلرید کربن تحت استرس گرمایی (چکیده)
15 - الگوریتم جدید مدیریت صف برای سرویس های تفکیک شده (چکیده)
16 - معماری سیستم مدیریت صف و ماژول های مدیریت dropکردن بسته و طول صف (چکیده)
17 - پتانسیل آلودگی خاک به عناصر سرب و روی در پهنه بند AHP و روش کاربرد منطق فاز (چکیده)
18 - extraction of lipids from spent coffee grounds using organic solvents and supercritical carbon dioxide (چکیده)
19 - Extraction of Pomegranate Seed Oil Using Subcritical Propane and Supercritical Carbon Dioxide (چکیده)
20 - اثر هم کشتی سلول های پوششی لوله رحم گاو بر تکوین رویان گاو (چکیده)
21 - Thermal Behavior Prediction of MDPE Nanocomposite/Cloisite Na+ Using Artificial Neural Network and Neuro-Fuzzy Tools (چکیده)
22 - Extending OpenMP for Agent Based DSM on GRID (چکیده)
23 - Effects of rumen protected and unprotected choline on energy-relatedbiochemical metabolites of lactations dairy cows (چکیده)
24 - اثر تغذیه ای کولین بر عملکرد تولیدی و برخی فراسنجه های خونی گاوهای هلشتاین شیرده (چکیده)