بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: حمزه سلطانعلی عباسکوهی


موارد یافت شده: 28

1 - A comparative study of statistical and soft computing techniques for reliability prediction of automotive manufacturing (چکیده)
2 - Measuring the production performance indicators for food processing industry (چکیده)
3 - Development of a risk-based maintenance decision making approach for automotive production line (چکیده)
4 - An improved fuzzy inference system-based risk analysis approach with application to automotive production line (چکیده)
5 - Operational reliability evaluation-based maintenance planning for automotive production line (چکیده)
6 - Sustainable production process: An application of reliability, availability, and maintainability methodologies in automotive manufacturing (چکیده)
7 - بررسی انتشار گاز گلخانه ای، مصرف انرژی و هزینه های تولید مرکبات: مطالعه موردی استان مازندران (چکیده)
8 - Improving the performance measurement using overall equipment effectiveness in an automotive industry (چکیده)
9 - پایش وضعیت موتور دیزلِ ماشینآلات معدن مبتنی بر آنالیز روغن با استفاده از روش تحلیل آماری (چکیده)
10 - امکان‌سنجی کاهش انتشارگازهای گلخانه‌ای در واحدهای تولیدی شیر با بکارگیری سامانه‌های بیوگاز (چکیده)
11 - Energy audit of Iranian kiwifruit production using intelligent systems (چکیده)
12 - مدیریت مصرف انرژی و انتشار آلاینده ها در واحد صنعتی تولید شیر (چکیده)
13 - Possibility of early detection of bovine mastitis in dairy cows using thermal images processing (چکیده)
14 - ارزیابی ریسک مبتنی بر تکنیک حالات و اثرات شکست در سیستمهای تزریق سیال (چکیده)
15 - ارزیابی قابلیت اطمینانِ سیستمهای تولید در صنایع غذایی (چکیده)
16 - Integration of life cycle assessment and Cobb-Douglas modeling for the environmental assessment of kiwifruit in Iran (چکیده)
17 - Optimization of Energy Consumption in Milk Production Units through Integration of Data Envelopment Analysis Approach and Sensitivity Analysis (چکیده)
18 - طرح ریزی اصولی کارگاه در سیستمهای تولید کشت و صنعت (چکیده)
19 - Life Cycle Assessment modeling of milk production in Iran (چکیده)
20 - بررسی مخاطرات محیط زیستی تولید کیوی در استان گیلان با استفاده از ارزیابی چرخه حیات (چکیده)
21 - کاربرد سامانه های تمیزکاری در ماشین های شیردوش برای افزایش کمی و کیفی تولید شیر (چکیده)
22 - ارزیابی گرمایش جهانی تولید شیر در واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری (چکیده)
23 - امکان سنجی کاهش انتشار گاز کربن دی اکسید در واحدهای تولید شیر با بکارگیری سامانه های بیوگاز (چکیده)
24 - مدلسازی روند انرژی مصرفی و انتشار گازهای گلخانه‌ای در واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری (مطالعه موردی: استان گیلان) (چکیده)
25 - بهینه سازی انرژی در واحدهای تولیدی شیر مبتنی بر راهکارهای نوین (چکیده)
26 - فناوری های نوینِ تشخیص بیماری ورم پستان دام (چکیده)
27 - اهمیت سیستم های شیردوشی اتوماتیک(رباتیک) در تندرستی و رفاه دام (چکیده)
28 - حلیل انتشار گازهای گلخانه ای نهاده های مصرف در یک واحد پرورش گاو شیری (چکیده)