بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: حمزه سلطانعلی عباسکوهی


موارد یافت شده: 13

1 - Integration of life cycle assessment and Cobb-Douglas modeling for the environmental assessment of kiwifruit in Iran (چکیده)
2 - Optimization of Energy Consumption in Milk Production Units through Integration of Data Envelopment Analysis Approach and Sensitivity Analysis (چکیده)
3 - طرح ریزی اصولی کارگاه در سیستمهای تولید کشت و صنعت (چکیده)
4 - Life Cycle Assessment modeling of milk production in Iran (چکیده)
5 - بررسی مخاطرات محیط زیستی تولید کیوی در استان گیلان با استفاده از ارزیابی چرخه حیات (چکیده)
6 - کاربرد سامانه های تمیزکاری در ماشین های شیردوش برای افزایش کمی و کیفی تولید شیر (چکیده)
7 - ارزیابی گرمایش جهانی تولید شیر در واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری (چکیده)
8 - امکان سنجی کاهش انتشار گاز کربن دی اکسید در واحدهای تولید شیر با بکارگیری سامانه های بیوگاز (چکیده)
9 - مدلسازی روند انرژی مصرفی و انتشار گازهای گلخانه‌ای در واحدهای صنعتی پرورش گاو شیری (مطالعه موردی: استان گیلان) (چکیده)
10 - بهینه سازی انرژی در واحدهای تولیدی شیر مبتنی بر راهکارهای نوین (چکیده)
11 - فناوری های نوینِ تشخیص بیماری ورم پستان دام (چکیده)
12 - اهمیت سیستم های شیردوشی اتوماتیک(رباتیک) در تندرستی و رفاه دام (چکیده)
13 - حلیل انتشار گازهای گلخانه ای نهاده های مصرف در یک واحد پرورش گاو شیری (چکیده)