بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: سید صفدر حسینی


موارد یافت شده: 22

1 - تاثیر سیاست های تجاری بر فرسایش خاک در ایران: یارانه یا مالیات (چکیده)
2 - بررسی آثار ترکیب بهینه ابزارهای سیاستی بر مصرف‌کنندگان نان در گروه‌های مختلف درآمدی (چکیده)
3 - الگوی انتقال قیمت در بازار تخم مرغ ایران (چکیده)
4 - تحلیلی ساختار بازار و اثر انتقال قیمت بر حاشیه بازاریابی در صنعت گوشت گاو کشور (چکیده)
5 - ارزیابی اثر هزینه های مبادله بر دسترسی کشاورزان به بازار رسمی اعتبارات در ایران (چکیده)
6 - انتخاب سیاست زیست محیطی مناسب در یک برنامه بلندمدت در ایران (چکیده)
7 - الگوی انتقال قیمت در صنعت گوشت گاو ایران (چکیده)
8 - بررسی هزینه های مبادله تسهیلات اعطایی بانک کشاورزی در مناطق روستایی ایران (چکیده)
9 - الگوی اقتصادی حفاظت خاک (مطالعه موردی گندم دیم در استان های غربی و شمالی ایران) (چکیده)
10 - برآورد ارزش خسارت ناشی از خشکسالی بر تولید گندم دیم در استان گلستان (چکیده)
11 - کاربرد روش هزینه جایگزین در برآورد هزینه سالانه فرسایش آبی خاک در ایران (چکیده)
12 - The farm-retail Iran s beef marketing margin model (چکیده)
13 - Macroeconomic Policies and the Best Environmental-Oriented Policy in Agricultural sector of Iran(Case of Soil Erosion). (چکیده)
14 - بررسی روابط تولید در بازایابی محصولات کشاورزی (مطالعه موردی صنایع دام) (چکیده)
15 - بررسی سیاست‎های حمایتی حفاظت خاک در ایران (مطالعه موردی استان خراسان رضوی) (چکیده)
16 - الگوی تجربی واکنش عرضه نسبت به هزینه‎های مبادله ( مطالعه موردی ). (چکیده)
17 - Determination of soil conservation effects on shadow price of soil quality in dry-farmed Wheat in Iran (A case study) (چکیده)
18 - رشد بهره وری کل عوامل تولید زیستی، پیشرفت فنی و تغییر کارایی در تولید گندم دیم (چکیده)
19 - فقر مواد غذایی: نگرشی اقتصادی بر فرسایش خاک (چکیده)
20 - برآورد هزینه های درون مزرعه ای فرسایش خاک اراضی زیر کشت گندم دیم مناطق شمال غرب ایران (چکیده)
21 - مدیریت حفاظت اراضی گندم دیم با تاکید بر دانش بومی در ایران (چکیده)
22 - بررسی آثار حفاظت خاک بر عملکرد گندم دیم در استان های شمالی و غربی ایران (چکیده)