بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: عاطفه شریف


موارد یافت شده: 26

1 - واکاوی انواع هویت در داستان‏های نوجوانان بر اساس نظریه روانی- اجتماعی اریکسون (چکیده)
2 - تحلیل محتوای داستانهای نوجوانان از حیث ابعاد هویت یابی، بر پایه نظریات اریکسون، مارسیا و بزرونسکی (چکیده)
3 - چارچوب سواد اطلاعاتی 2016 در وب سایت کتابخانه های دانشگاه های برتر ایران و رویکرد دانشجویان به مصداقهای آن (چکیده)
4 - رضایت دانشجویان تحصیلات تکمیلی از اجرای طرح تجمیع کتابخانه های دانشگاه فردوسی مشهد بر اساس الگوی سنجش رضایت مشتری کانو (چکیده)
5 - از استانداردهای سواد اطلاعاتی 2002 تا چارچوب سواد اطلاعاتی برای آموزش عالی 2016 (چکیده)
6 - دسته بندی خدمات عمومی کتابخانه دانشگاهی از دیدگاه کاربران بر اساس مدل سنجش رضایت مشتری کانو (مطالعه موردی در دانشگاه فردوسی مشهد) (چکیده)
7 - Investigating The Relationship Between Organizational Justice And OCB In Public Libraries Of Khorasan Razavi Province (چکیده)
8 - شناسایی و خوشه‌بندی سامانه‌ها و ابزارهای مدیریت دانش شخصی (چکیده)
9 - چالش‌های اطلاعاتی در گفتمان امنیت ملی (چکیده)
10 - کاربرد هستی شناسی ها در نظام مدیریت دانش (چکیده)
11 - پیوندهای کور، چالشی در ایده داده‌های پیوندی: واکاوی سرعنوان‌های موضوعی فارسی (چکیده)
12 - نقد و بررسی کتاب شیوه‌های تولید دانش (چکیده)
13 - چارچوب تحقق ترویج علم در نظام آموزش عالی ایران (چکیده)
14 - تحلیل و مقایسه فهرست سرعنوان‌های موضوعی فارسی با فهرست سرعنوان‌های موضوعی کنگره از منظر ویژگی‌های ساختار زبانی و شبکه معنایی (چکیده)
15 - Combining ontology and folksonomy: An Integrated Approach to Knowledge Representation (چکیده)
16 - بررسی تغییرات عملکرد دو موتور کاوش عمومی یاهو و گوگل از نظر پوشش کمی- زمانی نمای هسازی و توجه به عناصر ابرداد هایدر رتبه بندی صفحه های وب (چکیده)
17 - شناسایی نظام مفهومی حاکم بر فهرست سرعنوان ها و تطابق آن با نظام رده بندی کنگره و نظام دانشی در ایران (چکیده)
18 - وب معنایی در پیوند با سیبرنتیک (چکیده)
19 - شناختی از روابط معنایی در هستی شناسی وب (چکیده)
20 - رویکردهای مدیریتی در حفاظت دیجیتالی اطلاعات (چکیده)
21 - بررسی میزان اثر بخشی عناصر ابرداده ای بر رتبه بندی صفحات وب توسط موتورهای کاوش عمومی (چکیده)
22 - مروری بر رویکردهای نمایه سازی خودکار وب : محتوا محوری، استناد محوری و معنا محوری (چکیده)
23 - بازنمایی دانش سازمانی پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران با استفاده از فناوری هستی شناسی (چکیده)
24 - مهندسی خودکار هستی شناسی: امکان سنجی استخراج روابط معنایی از متون فارسی و تعیین میزان پیدایی آنها (چکیده)
25 - تحلیلی بر ذخیره و بازیابی اطلاعات در پرتو نظریه های معنایی (چکیده)
26 - پژوهشی پیرامون تدوین برنامه راهبردی انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران (چکیده)