بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محمدباقر شریفی


موارد یافت شده: 28

1 - A Comparison of ANN and HSPF Models for Runoff Simulation in Balkhichai River Watershed, Iran (چکیده)
2 - شبیه‌سازی تخصیص تلفیقی کمی و کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی شرب شهر مشهد (چکیده)
3 - انتخاب سیستم مناسب جمع آوری فاضلاب شهری با رویکرد تصمیم گیری چند شاخصه (چکیده)
4 - توسعه مدل تصمیمگیری گروهی چندشاخصه ریسک- محور برای مدیریت مؤثر حوضه آبریز بر مبنای روش ترکیبی IOWA-CP : مطالعه موردی دشت مشهد (چکیده)
5 - Application of Risk-BasedMultipleCriteria Decision Analysis for Selection of the Best AgriculturalScenario forEffective Watershed Management (چکیده)
6 - تأثیر تغییرات اقلیمی بر جریان ورودی به مخازن سدها در شرایط عدم قطعیت (مطالعه موردی: سدهای بوستان و گلستان در حوضه آبریز ﮔﺮﮔﺎﻧﺮود) (چکیده)
7 - بررسی قابلیت پارامتر Cprecip در منظور کردن اثر برف بر پیش بینی دبی روزانه رودخانه بوسیله شبکه عصبی و شبکه عصبی فازی (چکیده)
8 - ارائه روشی تحلیلی برای تخمین عوامل مؤثر بر نشست زمین با استفاده از داده های صحرایی و تصاویر InSAR در دشت نیشابور (چکیده)
9 - شبیه‌سازی تصادفی شدت خشکسالی براساس شاخص پالمر (چکیده)
10 - مدل سازی سری زمانی شدت خشکسالی براساس شاخص پالمر (چکیده)
11 - بررسی تراکم شبکه ایستگاه های باران سنجی با استفاده از روش های زمین آماری (مطالعه موردی: استان های خراسان رضوی، شمالی و جنوبی) (چکیده)
12 - مقایسه روش‌های تعیین وزن‌های شاخص‌ها در تصمیم‌گیری چندشاخصه و اولویت‌بندی گزینه‌های موجود برای انتخاب ساختگاه سد (چکیده)
13 - بررسی روش های تصمیم گیری چند معیاره و کاربرد آنها در مدیریت منابع آب (چکیده)
14 - استفاده از تخمین های طیفی برای تعیین هیدروگراف واحد هموار شده (چکیده)
15 - استفاده از تبدیلات فوریه و موجک برای استخراج هیدروگراف واحد لحظه ای (چکیده)
16 - استفاده از مدلهای اتفاقی درشبیه‌سازی جریان رودخانه و پیش‌بینی دبی متوسط سالانه رودخانه توسط تحلیل سری‌های زمانی (چکیده)
17 - ارزیابی و شبیه سازی عملکرد شبکه آبرسانی شهر فریمان (چکیده)
18 - مقایسه روش های فازی و حداکثر احتمال در تهیه لایه کاربری اراضی با کمک داده های ETM (چکیده)
19 - Experimental Investigations Water Surface Characteristics in Strongly-Curved Open Channels (چکیده)
20 - بهینه سازی بهره برداری از سیستم های چند مخزنی منابع آب با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
21 - کاربرد الگوریتم های فراابتکاری در بهینه سازی شبکه های توزیع آب شهری (چکیده)
22 - محاسبه رواناب با استفاده از توزیع مکانی پارامتر های مبتنی بر توپوگرافی (چکیده)
23 - بهینه سازی چند هدفه مخازن با استفاده از الگوریتم ژنتیک (چکیده)
24 - تعیین عمق بهینه چاهها جهت کف شنی با استفاده از برنامه ریزی غیرخطی (چکیده)
25 - FLOOD ZONING USING THE HEC-RAS HYDRAULIC MODEL IN A GIS ENVIRONMENT (چکیده)
26 - پيش بيني تقاضاي آب با شبكه هاي عصبي مصنوعي (چکیده)
27 - توليد جريان مصنوعي رودخانه ها به منظور كاربرد در برنامه ريزي اتفاقي منابع آب (چکیده)
28 - ارزيابي عملكرد مدل هاي هيدرولوژيك در حوزه هاي آبريز معرف (امامه و كسيليان) (چکیده)