بازگشت به فرم جستجو »

نمایش نتایج جستجو برای

نویسنده: محمدعلی سبک خیزخیاط


موارد یافت شده: 19

1 - Study on Antiviral Activity of Two Recombinant Antimicrobial Peptides Against Tobacco Mosaic Virus (چکیده)
2 - اولین گزارش از ردیابی سرولوژیکی و مولکولی ویروس موزائیک پیسک سبز خیار در استان های خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
3 - Identification of Turnip mosaic virus isolated from canola in northeast area of Iran (چکیده)
4 - بررسی ویروس پیچیدگی برگ‌زرد گوجه‌فرنگی (TYLCV) در استان خراسان رضوی (چکیده)
5 - عنوان: تعیین ترادف نوکلئوتیدی و بررسی علائم دو جدایه جدید ویروس موزائیک هندوانه از استان‌های خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
6 - ردیابی و شناسایی نژاد) PVY(NTNدر مزارع سیب زمینی استان خراسان رضوی (چکیده)
7 - ردیابی ویروسهای پیچیدگی برگ‌زرد گوجه‌فرنگی (TYLCV) و کوتولگی بوته‌‌انبوه گوجه‌فرنگی (TBSV) در استان خراسان رضوی. . (چکیده)
8 - FIRST REPORT OF CSNV IN IRAN AND OCCURRENCE OF SOME VIRAL DISEASES OF ORNAMENTAL PLANTS IN MASHHAD REGION, IRAN (چکیده)
9 - آنالیز ژنومی جدایه ایرانی (FUM2) ویروس پیسک میخک (CarMV) (چکیده)
10 - شناسایی تیپ‏های ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندر(BNYVV) عامل بیماری ریزومانیا در منطقه چناران (چکیده)
11 - ویروس لکه زرد زنبق (IYSV) یک بیماری جدید ویروسی پیازدر ایران (چکیده)
12 - ردیابی و شناسایی نژاد NTN ویروس Yسیب زمینی در مزارع استان خراسان رضوی (چکیده)
13 - شیوع چندین بیماری ویروسی در گیاهان زینتی منطقه مشهد (چکیده)
14 - شناسایی ویروس موزاییک رگه ای گندم در استان خراسان شمالی با استفاده از روش های سرولوژیکی و مولکولی (چکیده)
15 - اولین گزارش از وقوع ویروس لکه زرد زنبق (IYSV) از روی پیاز و داوودی در ایران (چکیده)
16 - Detection of Cucumber Mosaic Virus and Typing Using Serological and Molecular Methods in Razavi Khorasan Province (چکیده)
17 - ردیابی سرولوژیکی ویروس خاکزاد چغندر قند (BSBV)در استان خراسان شمالی (چکیده)
18 - وقوع تیپ B ویروس رگبرگ زرد نکروتیک چغندر قند (BNYVV) عامل بیماری رایزومانیا در استان خراسان رضوی و شمالی (چکیده)
19 - شناسایی و تعیین پراکنش ویروس موزائیک خیار در مزارع شمال استان خراسان (چکیده)